Články zaradené v kategórii "Podané interpelácie":

 • 1/2022 - Žiadosť o výsledky epidemiologickej štúdie v hodnote 70 000 €
 • 19/2018 - Žiadosť o zoznam a lokalizáciu stromov určených na arboristické orezy
 • 18/2018 - Používanie glyfosátu pri odburiňovaní chodníkov a ciest
 • 17/2018 - Kolaudačné závady rekonštruovaného Mierového námestia
 • 16/2018 - Prenájom stánkov v Tatra pasáži
 • 15/2018 - Odstraňovanie reklamného/vizuálneho smogu z budov/nehnuteľností vo vlastníctve mesta
 • 14/2018 - Predaj bývalého Strediska údržby Breziny a vyhodnocovanie súladu podobných akcií s Programom rozvoja mesta
 • 13/2018 - Sprístupnenie golfového areálu 5.
 • 12/2018 - Bezbariérový prístup do volebných miestností
 • 11/2018 - Umiestňovanie reklamných zariadení pred prevádzkami v pešej zóne
 • 10/2018 - Umiestňovanie mobiliáru na Mierovom námestí
 • 9/2018 - Nový riaditeľ MHSL?
 • 8/2018 - Hudobná produkcia na vonkajších terasách
 • 7/2018 - Čas zásobovania a spôsob vjazdu vozidiel do pešej zóny
 • 6/2018 - Trenčín a riešenie transeurópskeho železničného dopravného koridoru Balt - Jadran
 • 5/2018 - (Ne)činnosť pracovnej skupiny k implementácii Programu rozvoja mesta Trenčín
 • 4/2018 - Bilancia roku fungovania parkovacej politiky
 • 3/2018 - Pravidelné zverejňovanie údaju výšky majetku mesta na obyvateľa ako súčasť bilancie základných finančných ukazovateľov mesta
 • 2/2018 - Sprístupnenie golfového areálu 4.
 • 1/2018 - Sprístupnenie golfového areálu 3.
 • 11/2017 - Stav znovunavrátenia ihriska Kupas na Inoveckej ulici do majetku mesta
 • 10/2017 - Diskusia o systéme a čase zásobovania Mierového námestia - počas rekonštrukcie a po ukončení rekonštrukcie námestia
 • 9/2017 - Stav riešenia likvidácie skládky pod ASKO-m
 • 8/2017 - Existuje alternatívny priestor pre zasadnutie MsZ v prípade účasti veľkého počtu občanov mesta?
 • 7/2017 - Stav prípravy projektu Terminál
 • 6/2017 - Sprístupnenie golfového areálu 2.
 • 5/2017 - Aktuálny stav presunu unimobuniek pre sociálne prípady na Kasárenskej ulici + plnenie ďalších súvisiacich opatrení
 • 4/2017 - Konečná suma, ktorú mesto zaplatilo za novú letnú plaváreň
 • 3/2017 - Sprístupnenie golfového areálu 1
 • 2/2017 - Stanovisko TN radnice k analýze mestských novín z dielne Transparency International
 • 1/2017 - Projektové zámery na budovanie odborných učební v základných školách
 • 6/2016 - VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní - námietka občanov z pásma A
 • 5/2016 - Rekonštrukcia budovy Trenčianskeho múzea (budova vo vlastníctve mesta)
 • 4/2016 - Možnosť zasielania avíza o začatých územných a stavebných konaniach
 • 3/2016 - Megaboard na križovatke Električnej a Legionárskej
 • 2/2016 - Eventový stan spoločnosti Hoss Corp na mestskom pozemku v rozpore so zmluvou medzi mestom a spol. Hoss Corp
 • 1/2016 - Počet otvorených tried v MŠ 28. októbra
 • 6/2015 - Možnosti mesta pri riešení problému s bezdomovcami pod cestným mostom
 • 5/2015 - Zmluvy mesta s firmou Hoss Corp
 • 4/2015 - Platnosť zmluvy mestskej organizácie ŠZMT s právnou kanceláriou GPL
 • 3/2015 - Štádium prípravy Plánu rozvoja mesta
 • 2/2015 - Prezentácia upraveného projektu rekonštrukcie Mierového námestia
 • 1/2015 - Riešenie podnetov p. Sjekela
 • 2/2014 - Neprehľadné zverejňovanie dokumentov na úradnej e-tabuli mesta
 • 1/2014 - Legalita výstavby objektu na mieste bývalého južanského trhoviska