4/2015 - Platnosť zmluvy mestskej organizácie ŠZMT s právnou kanceláriou GPL

Domov > Podané interpelácie

18.12.2015

Na webe nie je zverejnená zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi firmou Garant Partner Legal a Mestskou organizáciou školské zariadenie Mesta Trenčín, pokiaľ teda dobre hl'adal. Pripomenul, že ak nie je zmluva zverejnená, tak neplatí a každomesačná fakturácia zo strany GPL v sume 1.000,- € plus DPH je podl'a jeho názoru protiprávne. Poprosil by som v tejto súvislosti o preverenie tejto veci o písomnú odpoved'.

Otázka znie: Či je zmluva platná, ak nie je zverejnená na webovej stránke a čo sa stane s tou fakturáciou, ktorá podl'a Mgr. Medala prebehla protiprávne?

Odpoved' útvaru právneho

Podl'a § 5a ods.9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám platí, že: „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas prísĺušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriad'ovatera alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku."

Zmluva o poskytovaní právnych služieb medzi spoločnosťou GARANT PARTNER legal s. r. o. a Mestskou organizáciou Školské zariadenie Mesta Trenčín, m.r.o. bola zverejnená v Obchodnom Vestníku č. 171/2015 zo dňa 07.09.2015 (pod sp. zn. ZML001490) a teda nadobudla účinnosť v zmysle platnej právnej úpravy a teda pinenie z nej nie je protiprávne.

Informáciu o uverejnení zmluvy je možné si overit' na tomto linku: https://www.lustice.gov.sk/PortalApp/ObchodnvVestnik/Formular/FormulareZvereinene.aspx

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: