1/2014 - Legalita výstavby objektu na mieste bývalého južanského trhoviska

Domov > Podané interpelácie

18. 12. 2014

Žiadam o stanovisko právneho odboru k problematike výstavby obchodu na Juhu na mieste bývalej tržnice. Podľa dokumentov, ktoré som vyhľadal na webe, bola táto plocha, tento pozemok predaný mestom Trenčín za účelom vybudovania parkoviska pre obchodný dom Južanka, ale v súčasnosti sa tam staví, resp. už je skoro dostavaná stavba obchodu, zjavne sú súhlasom mesta Trenčín. Takže prosím o stanovisko, o vysvetlenie, ako mohlo k takej zmene dôjsť.

Odpoved' útvaru právneho

Spoločnosť South centrum, s.r.o., IČO: 36 338 460, sídlo gen. Svobodu 1, 911 01 Trenčín, uzatvorila s Mestom Trenčín dňa 04.07.2008 kúpnu zmluvu č. 173/2008, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnutel'nosti nachádzajúcej sa v k.ú. Trenčín, parc. č. 2337/261 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1985 m2, zapísanej v LV č. 1, a to za účelom výstavby parkoviska pre OC Južanka. Na výstavbu parkoviska na mieste bývalého trhoviska bolo v roku 2008 spoločnosti South centrum, s.r.o. vydané stavebné povolenie č. SpSÚ 82/2008-003/Ko. Samotná skutočnosť, že spoločnosť na základe vydaného stavebného povolenia nezrealizovala výstavbu parkoviska nebolo porušením zmluvy, v znení v akom bola uzatvorená, a Mesto Trenčín nemalo zákonný a ani zmluvný dôvod pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo vymáhanie zmluvnej pokuty.

V roku 2013 podl'a aktuálneho výpisu z listu vlastníctva bol v katastri nehnutel'ností povolený vklad vlastníckeho práva k nehnutel'nosti, parcele č. 2337/261 v prospech p. Pavla Tomova. Uzatvorená kúpna zmluva č. 173/2008 neobmedzovala spoločnosť South centrum, s.r.o. v nakladaní s nehnutel'nost'ou, a teda Mesto Trenčín nemalo opätovne zákonný dôvod, na základe ktorého by mohlo odporovať prevodu vlastníckeho práva zo spoločnosti South centrum s.r.o. v prospech p. Tomova. Nový vlastník nehnutel'nosti nebol viazaný podmienkami uzatvorenej kúpnej zmluvy a s nehnutel'nost'ou, ktorú nadobudol bol oprávnený bez obmedzení nakladat'. Na základe podanej žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorá bola v súlade s územným plánom mesta a po splnení všetkých podmienok vyžadovaných právnymi predpismi, Mesto Trenčín, ako príslušný úrad nemalo dôvod nevydat' stavebné povolenie. Takisto Mesto Trenčín novému vlastníkovi pozemku ani nemôže určit' akú stavbu je povinný zrealizovať na svojom pozemku, pokial' dodrží územný plán a platné právne predpisy.

Zároveň si dovol'ujeme poukázať na skutočnost', že spoločnosť South centrum, s.r.o. bola k 15.11.2013 zrušená súdom bez likvidácie a ex offo vymazaná z obchodného registra, a teda aktuálne neexistuje žiadny subjekt voči ktorému by mohlo Mesto Trenčín uplatňovat' akékoľvek nároky z kúpnej zmluvy č. 173/2008, aj pokial' by vznikli.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: