3/2015 - Štádium prípravy Plánu rozvoja mesta

Domov > Podané interpelácie

18. 11. 2015

Moja interpelácia sa týka plánu rozvoja mesta - materiálu, ktorý pomerne iniciatívne a husto bežal na jar, ale od tej doby je relatívne ticho, tak v akom štádiu je príprava programu rozvoja mesta a aká bude časová dotácia pre nás pre poslancov, kedy sa bude zhruba schval'ovať a ako často a aký čas budeme mat' na jeho pripomienkovanie?

Odpoved' útvaru hlavného architekta

Doterajší proces tvorby PHSR bol nasledovný :

- v júli sme zosumarizovali všetky výstupy z workshopov a diskusií, ktoré sa intenzívne konali od začiatku roka a na jar,

- počas leta sme dopracovali aj chýbajúcu analytickú časť,

- v septembri bol na základe získaných analytických dát vypracovaný návrh štruktúry strategickej časti — hrubý draft dokumentu,

- tento návrh bol predložený podl'a plánu najskôr na pripomienkovanie, resp. odsúhlasenie vedeniu mesta (primátor, viceprimátor, prednosta, hlavný architekt + spracovatelia, konzultanti). Stretnutie vedenia k nemu sa ale uskutočnilo z dôvodu dovoleniek až 8.10. (termín bol stanovenýprimátorom po jeho návrate z dovolenky, ktorú absolvoval až v septembri, s návratom až 4.10.)

- 8.10. vedenie mesta odsúhlasilo navrhnutú štruktúru strategickej časti a spracovatelia teda mohli pokračovat' v tvorbe dokumentu s tým, že termín dal primátor max. do 15.11., aby mal do decembra ešte priestor na prerokovanie materiálu s poslancami,

- nasledujúci mesiac spracovatelia dopracovávali text celého dokumentu podl'a odsúhlasenej štruktúry — t.j. jeho strategickú aj programovú časť, vrátane návrhu implementačnej časti - zásobníka projektov.

- ucelený návrh materiálu bol doručený primátorovi s tým, že určí d'alší postup pripomienkovania poslancami, verejnosťou atd'.

- približne 25.11. bol materiál zaslaný poslancom MsZ

Na tomto bode proces aktuálne zaviazol, nakoľko sa medzičasom vyskytol problém vis major, ktorým je faktor SEA. Potreba Oznámenia — žiadosti o posudzovanie SEA vyvstala totiž až

v priebehu procesu tvorby dokumentu — konkrétne v auguste t.r. bol vydaný metodický pokyn ministerstva, podl'a ktorého PHSR miest musia byt' oznámené na SEA. To zmenilo charakter pripomienkovacieho konania, ktorý je teraz potrebné dôkladne politicky zvážit', pričom toto rozhodnutie je v rukách primátora a poslancov. Spracovatelia sú pripravení vysvetliť celý proces v osobnom kontakte s poslancami, ktorý sa nadnes javí ako kľúčový pre pochopenie všetkých časových a technických súvislostí.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: