8/2018 - Hudobná produkcia na vonkajších terasách

Domov > Podané interpelácie

14. 3. 2018

Interpelácia/prosba sa týka obmedzenia hudobnej produkcie na terasách, ktoré sme tu diskutovali veľmi dlho a pri schvaľovaní VZN o časoch predaja v decembri. Vtedy neprešiel zákaz hudobnej produkcie alebo obmedzenie hudobnej produkcie na terasách. Jeden z protiargumentov bol aj ten, že aspoň na terasách povolených na mestských pozemkoch je a bude súčasťou povolenia užívania toho verejného priestoru zákaz hudobnej produkcie. Tak som to pri povolovaní terás na tento rok na VMČ Stred pripomenul a požiadal, aby sa teda na to nezabudlo, aby to bolo súčasťou povolenia na užívanie verejného priestoru. Odpoved' na túto pripomienku od exekutívy prekvapivo bola, že to sa nedá, musíme to riešit' cestou VZN. Tak som z toho trochu perplex a prosím to vysvetliť.

 

Odpoved' útvaru mobility

V odpovedi na požiadavku poslancov VMČ Stred z februárového zasadnutia VMČ, aby pri povoľovaní terás bol v rozhodnutí zakomponovaný „Zákaz hudobnej produkcie na terasách" bolo nesprávne uvedené, že „takúto podmienku je potrebné zakomponovať do VZN." Na vysvetlenie uvádzame, neexistuje právna úprava, ktorá by mestu umožňovala formou VZN obmedzovat' alebo zakazovať hudobnú produkciu, resp. nejakým spôsobom regulovať hluk na terasách. Mesto pri výkone sarnosprávy na základe § 4 ods. 3 pism. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje VZN pravidlá času predaja v obchode,  času prevádzky aslužieb Do týchto pravidiel zákaz hudobnej produkcie nepatrí. Ak by sa do VZN zapracovali ustanovenia o zákaze hudobnej produkcie, tieto by boli v rozpore s platnou právnou úpravou (vid' viaceré protesty prokurátora proti takýmto VZN napr. protest prokurátora proti VZN mesta Žiiina 2/2009 zo dňa 18.11.2014, protest prokurátora proti VZN mesta Prievidza Č. 117/2011 zo dria 19.06.2016).

Čo sa týka hluku na terasách, máme jedinú možnosť a to pri terasách, ktoré sú povol'ované na našich miestnych komunikáciách. V týchto prípadoch                                                          uplatňujeme

ako vlastník pozemku podmienku, že po 22. hodine na týchto terasách nesmie byť prevádzkovaná hudobná produkcia. To znamená, že využívame pozíciu vlastníka pozemku a uplatňujeme si ju v konaní podl'a cestného zákona, t.j. v konaní o povolení zvláštneho užívania.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: