8/2017 - Existuje alternatívny priestor pre zasadnutie MsZ v prípade účasti veľkého počtu občanov mesta?

Domov > Podané interpelácie

20. 9. 2017

Vrátim sa k prípadu nášho pomerne búrlivého zasadnutia z 22. marca tohto roku kde sme tu mali trošku viac l'udí než tento náš priestor unesie. Moja otázka je, či existuje nejaká stratégia — priestor kam by sa v prípade potreby dalo presunúť zasadnutie MsZ. V prípade, že dopredu budeme vediet', že sa na zasadnutí MsZ bude chcieť zúčastniť viac l'udí než sa vojde na jestvujúci balkón. 

Odpoved' útvaru právneho

Zasadnutie MsZ (riadne i mimoriadne) zvoláva primátor mesta zverejnením pozvánky a návrhu programu na úradnej tabuli mesta a odoslaním pozvánky poslancom MsZ. Už v pozvánke primátor mesta určí miesto, deň a hodinu konania zasadnutia a navrhne jeho program, Zasadnutia MsZ sú zásadne verejné, verejnosť má teda právo zúčastniť sa zasadnutia MsZ, pričorn svoju účasť nemusí nikomu nahlasovať. V čase vzniku zverejnenia pozvánky nie je zrejmé, koľko obyvatel'ov mesta sa zúčastní zasadnutia MsZ, ale v pozvánke už musí byt' stanovené miesto konania zastupiteľstva.

Zmenit' rokovaciu miestnosť nie je vôbec jednoduché, pretože v rokovacej miestnosti mestského zastupiteľstva podľa zákona štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používanie musí byt' umiestnená štátna zástava a preambula ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť. Zákon o obecnom zriadení zase obsahuje povinnost' označit' erbom mesta obce a vlajkou mesta zasadaciu miestnost' mestského zastupiteľstva. V neposlednom rade je dôležité si uvedomit' aj to, že v rokovacej miestnosti musí byt' hlasovacie zariadenie, ktorého migrácia je veľmi zložitá (hlasuje sa a prihlasuje do diskusie práve použitím hlasovacieho zariadenia).

Takže ak nastane situácia, že sa zúčastní zasadnutia MsZ viac obyvateľov mesta ako dovolí kapacita miest pre nich vyhradených (balkón), situácia sa bude riešiť operatívne (napr. vysielaním cez reproduktor), ale nie zmenou rokovacej miestnosti. Okrem toho, zo zasadnutia MsZ sa zverejňujú záznamy a zabezpečuje sa on-line prenos a aj z tohto dôvodu by bolo technicky náročné menit' v priebehu zasadnutia MsZ miesto jeho konania, ak by sa nečakane dostavila na zasadnutie verejnosť v počte, ktorý nie je možné vpustit' priarno do rokovacej sály MsZ.

Zároveň pre celkové objasnenie verejnosti zasadnutí MsZ uvádzame:

Právo zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a s ním spojený princip verejnosti rokovania zastupiteľstva možno chápat' a uplatňovať iba v miere, ktorú dovoľuje kapacita rokovacej miestnosti aiebo k nej prisľúchajúci balkón ako priestor určený pre verejnosť. Právo zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva neznamená, že každý má prístup fyzicky sa zúčastniť rokovania zastupiteľstva, ak to neumožňuje maximálna kapacita priestorov na to určených vzhľadom k tomu, aby bola zachovaná bezpečnosť a ochrana zdravia zúčastnených osôb.

Tym, že v súčasnosti mesto zabezpečuje vysielanie online prenosov z rokovania mestského zastupiteľstva umožňuje širšiu účasť verejnosti a napĺňa tak princíp verejnosti rokovania zastupitel'stva. Pokial' však predmetom rokovania zastupiteľstva má byt' obyvateľmi sledovaná oblasť a je možné predpokladať vysoký záujem verejnosti o účasť na rokovani zastupiteľstva, v záujme zachovania čo najširšej možnej miery verejnosti rokovania zastupĺteľstva, je možné urobiť opatrenia za účelom vysielania zvukového prenosu z rokovania zastupitel'stva. Z právneho hľadiska tu nevidíme žiadnu prekážku.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: