2/2017 - Stanovisko TN radnice k analýze mestských novín z dielne Transparency International

Domov > Podané interpelácie

8.2.2017

Interpelácia sa týka včera zverejnenej analýzy Transparency International analýzy mestských novín. V rebríčku užitočnosti mestských novín sa Info Trenčín umiestnilo na 34 mieste z 83 hodnotených slovenských samosprávnych novín. Ja by som sa rád opýtal, či vedenie mesta túto analýzu a hodnotenia rešpektuje? Pokial' áno, či pripravuje nejaké vylepšenia Info Trenčín v zmysle odporúčania Transparency International?

 

Odpoveď kancelárie primátora

Vedenie mesta analýzu a hodnotenia Transparency International rešpektuje a váži si všetky protikorupčné aktivity a činnosťtejto mimovládnej organizácie.

Rebríček užitočnosti mestských novin však nemožno považovať za reprezentatívny z viacerych hl'adísk. Tridsiate štvrté miesto, na ktorom sa mestské noviny INFO Trenčín ocitli môže navodiť dojem, že ho vedenie mesta zneužíva na svoju propagáciu. S tým nemôžeme súhlasiť. Je preto potrebná podrobnejšia analýza celého hodnotenia.

Znenie hodnotenia Transparency International (TI): „Periodikum INFO TRENČÍN prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úpine chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a miestne vedenie nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec."

Prvé miesto v rebríčku TI patrí Hlasu Nového Mesta — časopisu obyvateľov rnestskej časti Bratislava. Mesačník má 24 strán. INFO Trenčín vychádza raz do mesiaca na 16 stranách a vymedzuje sa ako informačné noviny samosprávy mesta (pričom 4 strany z toho sú venované kultúrno-spoločenskému mesačnému servisu). Druhú priečku obsadili Novinky z radnice Trnava, ktoré vychádzajú 10-krát do roka na 48 - 56 stranách. Napriek tomu, že sú na druhom mieste, v ich hodnotení sa tiež píše, že diskusia úplne chýba — čo je vytýkané aj novinám INFO Trenčín. Diskusia úplne chýba podl'a hodnotenia TI aj v informačnom mesačníku Život, ktorý obsadil tretiu priečku.

Obsah INFO Trenčín vychádza zo zámeru novín. Keďže ide o informačné noviny samosprávy mesta, na prvom mieste je snaha informovať o činnosti samosprávy a vtesnať do 12 strán všetky dôležité správy o tom, čo sa v krajskom meste deje a bytostne sa dotýka jeho obyvatel'ov. Redakcia pravidelne rieši nedostatok priestoru a pravidelne vysvetl'uje že ich príspevky musia byt' krátené, aby sa do novín vošli všetky. A to súvisí aj so zaradením diskusie alebo polemiky na stránky novín. V súčasnosti — pri mesačnom cykle vydávania novín - to priestorové možnosti nedovol'ujú, bolo by to na úkor iných informácií, ktoré sú pre l'udí dôležité. Riešením by mohlo byt' zvýšenie počtu strán alebo dvojtýždňová periodicita vydávania novín, čo by však znamenalo navýšenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Na diskusiu s občanmi využíva mesto iné médiá — rubriku Otázky a odpovede na mestskej internetovej stránke a tiež mestskú facebookovú stránku. Aj v obsahu novín je na otázky a odpovede občanov vyčlenená jedna strana, čo bolo pozitivne hodnotené TI, avšak, ak chýba v novinách priestor na odkomunikovanie dôležitých vecí, túto stranu redakcia „obetuje" ako prvú, nakol'ko otázky a odpovede sú zverejňované prioritne na webstránke mesta. Takto sa stalo, že z piatich sledovaných vydaní novín INFO Trenčín boli Otázky a odpovede iba v dvoch vydaniach, čo výrazne zasiahlo do celkového hodnotenia.

Diskusie o témach, o ktorých rozhoduje zastupiteľstvo, občania majú možnosť sledovať z videozáznamov z MsZ a v tomto roku už aj online priamo v reálnom čase.

V hodnotení sa d'alej ako negatívna vyskytla anonymita článkov, ktorú prieskum novinám vyčíta najviac. V tiráži novín je uvedený zodpovedný redaktor. Na príprave textov sapodiel'ali dvaja redaktori - šéfredaktorka a hovorkyňa Msú. Označenie (red) pod článkami bolo zvolené pre jednoduchý dôvod — aby tieto dve mená neboli v novinách na každej strane minimálne trikrát, vačšinou i viac.

Čo sa týka vylepšení, vedenie mesta o nich neustále uvažuje, vychádzajúc však viac z ohlasov a podnetov od obyvateľov, pre ktorých sú noviny samosprávy určené.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: