6/2016 - VZN 10/2016 o dočasnom parkovaní - námietka občanov z pásma A

Domov > Podané interpelácie

4. 8. 2016

Dovoľujem si podať interpeláciu na základe ohlasov občanov na minule schválené VZN č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Rezidenti s trvalým pobytom v danom pásme si môžu zakúpiť pre svoju návštevu parkovaciu kartu „Návšteva pásma" v pásme, v ktorom majú trvalý pobyt. Táto možnosť však neplatí pre rezidentov s trvalým pobytom v pásme A. Podl'a znenia článku VIII., ods. 9 nedáva tento článok rovnaké práva všetkým rezidentom a diskriminuje návštevy rezidentov s trvalým pobytom v pásme A, pretože nemôžu získať parkovaciu kartu v pásme A a musia si vybrať parkovaciu kartu v nejakom inom pásme. Ja by som poprosil v tejto veci o písomné stanovisko právneho odboru, či týmto ustanovením nie sú diskriminovaní občania tohto mesta s trvalým pobytom v pásme A, resp. či tým nie sú ohrozené, či ukrátené ich práva. Prosím právny rozbor tejto situácie, lebo je to možnosť, že to skončí na prokuratúre, tak bolo by to fajn, keby to právny odbor nejako zanalyzoval. Ďakujem.

 

Odpoved' útvaru právneho

Vzhl'adom k tomu, že predaj parkovacej karty je možné považovat' za poskytnutie tovaru alebo služby, pri ich predaji by mesto Trenčín malo postupovat' podl'a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a dopinení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Diskriminácia sa prejavuje vo viacerých formách, pričom v tomto prípade prichádza do úvahy predovšetkým nepriama diskriminácia, ktorá podl'a § 2a ods. 3 antidiskriminačného zákona je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňuje alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou. Zároveň sa však upravuje, že nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takéhoto záujmu.

Podl'a § 5 ods. 1 antidiskriminačného zákona platí, že v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa pri poskytovaní tovarov a služieb zakazuje diskriminácia z dôvodov podl'a § 2 ods. 1 tohto zákona t.j. z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšl'ania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavania alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. V danom prípade sa v zmysle § 5 ods. 2 antidiskriminačného zákona sa zásada rovnakého zaobchádzania podl'a § 5 ods. 1 uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblastiach prístupu a poskytnutia tovarov a služieb vrátane bývania, ktoré sú poskytované verejnosti právnickými osobami a fyzickými osobami — podnikatel'mi.

Nakol'ko tvorba, ako aj realizácia parkovacej politiky spadá medzi samosprávne právomoci obce, táto oblasť je regulovaná len pravidlami, ktoré si obec v rámci všeobecne záväzného nariadenia vydaného v rámci samosprávnej pôsobnosti, vytvorí. Zákonná úprava parkovacej politiky a jej realizácia neexistuje, nárok na parkovanie v určitej oblasti nie je zákonne upravený, a preto zásada rovnakého zaobchádzania sa v súvislosti s parkovaním neuplatňuje. Podmienky nákupu parkovacej karty „Návšteva pásma" sú upravené v čl. 8 ods. 9 až 11 VZN č. 10/2016. Podl'a čl. 8 ods. 9 VZN parkovacia karta „Návšteva pásma" je určená pre úhradu parkovného motorového vozidla osoby, ktorá navštívi rezidenta s trvalým pobytom v pásme. Žiadatel'om o vydanie parkovacej karty „Návšteva pásma" môže byt' len rezident s trvalým pobytom v pásme, pre ktoré má byt' PK „Návšteva pásma" vydaná. V prípade rezidenta pásma A ustanovenie predchádzajúcej vety o povinnosti mat' trvalý pobyt v pásme, pre ktoré má byt' PK „Návšteva pásma" vydaná, neplatí, a to z dôvodu, že PK „Návšteva pásma" nie je možné vydať s platnosťou pre pásmo A. Preto, ak je žiadatel'om rezident v pásme A, v žiadosti o vydanie PK „Návšteva pásma" uvedie, v ktorom pásme má byt' karta platná, pričom si môže vybrať z pásma B, C alebo G. Platnosť parkovacej karty je 2 po sebe idúce pracovné dni. V čl. 7 ods. 10 VZN sa uvádza, že na predaj parkovacej karty nie je právny nárok. V súlade s čl. 7 ods. 9 VZN mesto Trenčín ako prevádzkovatel' parkovacích miest pravidelne vyhodnocuje aktuálnu situáciu statickej dopravy v zóne v nadväznosti na počet predaných parkovacích kariet. V prípade, že predaj d'alších parkovacích kariet by mal preukázatel'ne negatívny dopad na situáciu statickej dopravy v zóne, prevádzkovatel' je oprávnený v súlade s ods. 10 pozastaviť predaj parkovacích kariet pre všetky pásma alebo len pre vybrané pásmo, a to dočasne alebo trvalo.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, sme názoru, že v danom prípade úpravou obsiahnutou v čl. 8 ods. 9 VZN nedochádza k diskriminácii návštev obyvatel'om s trvalým pobytom v pásme A oproti ostatným obyvatel'om. Je potrebné uviesť, že osobám, ktoré navštívia rezidenta s trvalým pobytom v pásme A, sa nárok zakúpiť si parkovaciu kartu „Návšteva pásma" neupiera, nakol'ko majú nárok zakúpit' si parkovaciu kartu „Návšteva pásma" za rovnakú cenu ako ostatné osoby, pričom rozdiel spočíva len v pásme, kde túto kartu budú môct' použiť - pričom ide o pril'ahlé pásma k pásmu A. Táto úprava je odôvodnená sledovaním oprávneného záujmu mesta Trenčín ako prevádzkovatel'a parkovacích miest týkajúcom sa regulácie parkovacej politiky v centre mesta, v ktorom sa nachádzajú prevažne obchodné prevádzky, v dôsledku čoho má mesto Trenčín záujem na tom, aby tieto parkovacie miesta boli obsadené krátkodobo a za vyššie parkované než parkovacie miesta v ostatných pásmach mesta Trenčín.

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: