5/2015 - Zmluvy mesta s firmou Hoss Corp

Domov > Podané interpelácie

18.12.2015

Interpelácia sa týka zmluvy mesta s firmou Hoss Corp z minulosti. Kde došlo k majetkovému prevodu za istých zvýhodnených podmienok a kde bol prevedený spolu so športovým areálom bývalých mestských tenisových kurtov aj pozemok, na ktorom sa teraz pripravuje výstavba bytovky, resp. multifunkčného objektu. Tento stavebný pozemok, podl'a zverejnených informácií, firma Hoss Corp predala. V tejto súvislosti prosím o preverenie, či týmto predajom nebolo porušené niektoré ustanovenie, alebo podmienky pôvodnej zmluvy medzi mestom a firmou Hoss Corp?

 

Odpoved' útvaru právneho

Dňa 21.04.2009 Mesto Trenčín a spoločnost' HOSS CORP, a.s. uzatvorili kúpnu zmluvu č. 252/2008, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam — športovému areálu Noviny (tenisové kurty) v k.ú. Trenčín, pozemkom parc. č. 1691/5 — ostatná plocha o výmere 3204 m2, parc. č. 1694/131 ostatná plocha o výmere 669 m2, parc. č. 1689/2 ostatná plocha o výmere 2057 m2, parc. č. 1691/4 zastavaná plocha o výmere 6768 m2, parc. č. 1689/23 zastavaná plocha o výmere 798 m2 a parc. č. 1689/22 zastavaná plocha o výmere 313 m2. Nehnutel'nosti boli odkúpené za účelom vybudovania športového areálu — tenisových kurtov, polyfunkčného objektu, zázemia k športovému areálu a parkovísk. Zmluva neobsahuje dohodu o zmluvných pokutách, úpravu možnosti odstúpenia od zmluvy ani ustanovenia, v zmysle ktorých by bol kupujúci obmedzený v nakladaní s nehnuteľnosťami, ktoré boli predmetom kúpy, najmä ich scudzením. Kupujúci rovnako nebol povinný zabezpečiť, aby tretia osoba vstúpila do jeho práv a povinností zo zmluvy č. 252/2008. S ohl'adom na uvedené skutočnosti prevodom vlastníckeho práva k časti týchto nehnutel'ností na tretiu osobu nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy č. 252/2008, na základe ktorého by si Mesto Trenčín mohlo voči kupujúcemu uplatňovať akékol'vek nároky z titulu porušenia tejto kúpnej zmluvy.
Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: