Participatívny proces Trenčín si Ty – naozaj?

Domov > Články

Nedávno sme boli svedkami vyhodnotenia projektu Trenčín Si Ty a s ním úzko súvisiacej ideovej urbanistickej súťaže Trenčín - mesto na rieke. Keďže v médiách sa vyzdvihovalo zapojenie občanov do procesu prípravy súťaže, dovoľte mi podeliť sa o môj názor na to, čo je alebo nie je participatívny proces.

Celý proces sa začal ukážkovo - zdola, od občanov. Aktívni občania Trenčína, zdesení zverejneným zámerom masívnej zástavby nábrežia (na ľavom brehu Váhu medzi mostom na Ostrov a ZátOKou pOKoja), zvolali verejné zhromaždenie a podnietili diskusiu s vedením mesta.  Diskusia prebehla v kine Hviezda v januári 2010, moderoval ju Štefan Hríb. Primátor Celler potvrdil, že mesto na nábreží plánuje vybudovať novú obytnú štvrť (pre koho, keď bytov v Trenčíne je skôr prebytok?).

Po jesenných voľbách toho roku (2010) sa témy ujalo mesto a zostavilo pracovnú skupinu z odborníkov aj aktívnych občanov. Jej úlohou bolo zadefinovať – aj na základe prianí verejnosti – východiská pre  plánovanú urbanistickú súťaž.  Mal som tú česť byť pár mesiacov jedným z členov pracovnej skupiny. Žiaľ, čoskoro sa ukázali zásadne odlišné predstavy o tom, ako by participatívny proces (rozumej proces zapojenia verejnosti do rozhodovania) mal vyzerať.

 "Participatívny" proces zostal iba na svojej najnižšej úrovni,  v zmysle "povedzte si, čo chcete, ako si čo predstavujete, ale my aj tak urobíme po svojom". Argument, že občan mesta je tiež odborník - znalec miestnych pomerov, spolumajiteľ týchto verejných priestorov a najmä každodenný užívateľ, nezavážil. Aktívni občania pracovnú skupinu jeden po druhom v priebehu roka 2012 opustili, demoralizovaní popísaným vývojom.

Zaujímavé boli aj ďalšie fakty vypozorované z práce a z napokon aj zo zverejnených výsledkov projektu:
- do podkladov k zadaniu súťaže sa dostali výsledky verejných stretnutí a verejných diskusií, ale iba vo forme nezáväzných príloh,
- zadanie nebolo ničím limitované - napriek tomu, že bolo prisľúbené, že minimálne trasovanie hrádze zostane nemenné a napriek skutočnosti, že v území sú rôzne nemenné stavby a infraštruktúra (lodenica, vedenie železnice na násype, kanalizačné zberače...), ale aj vydané stavebné povolenia na rôzne stavby (napríklad nový kostol); súťažné návrhy (vrátane víťazného) sa týmito danými obmedzeniami vôbec nezaoberali a vznikli vďaka tomu aj nerealizovateľné projekty...

Vyvrcholením projektu Trenčín Si Ty mali byť verejná prezentácia výsledkov a konferencia (1. a 2.10.2014) Bez ohľadu na množstvo pozitívnych príhovorov a príspevkov - úroveň a úspech participatívneho procesu je daný účasťou verejnosti. Dovolím si vysloviť názor, že keby bol proces vedený naozaj participatívne, s ozajstným zapojením laickej aj odbornej verejnosti, bolo by prišlo ľudí oveľa viac. Tiež sa domnievam, že keby boli v zadaní súťaže jasne definované priority a limity územia, mohlo byť jej výsledkom oveľa viac kvalitných a realizovateľných projektov.  Takto celú súťaž vnímam ako nevyužitú šancu, ktorá nás - občanov mesta - stála nemalé finančné prostriedky.

V nasledujúcom období - už po voľbách - by sa výsledky súťaže mali pretaviť do návrhu Územného plánu zóny centrálnej mestskej zóny. Sám som zvedavý, koľko námetov zo súťažných prác sa do tohto návrhu Územného plánu zóny dostane. K procesu prerokovávania územného plánu zóny je samospráva mesta povinná zo zákona prizvať občanov k diskusii. Verím, že budúca samospráva to urobí poriadne, nie iba formálne a bude si názoru občanov naozaj aj vážiť.

P.S.: O "participatívnosti" procesu svedčí ešte iná drobnosť. Až do konca novembra 2014 sú všetky práce z architektonicko-urbanistickej súťaže "Trenčín - mesto na rieke" vystavené v trenčianskej synagóge. Čo je skvelé. K návrhom však chýba akékoľvek vysvetlenie, návštevníci (a chodí ich tam veľa) by isto ocenili hodnotenie minimálne ocenených projektov, určite aj preklad tých projektov, ktoré sú vystavené v angličtine. A pri každom návrhu  by bolo veľmi účelné a prínosné mať poznámkový blok, do ktorého by návštevníci mohli poznamenať, čo na ktorom návrhu považujú za zaujímavé či inšpiratívne, ktorý návrh sa im páči viac a ktorý menej. Prípadne by mohli Trenčania mať možnosť vyjadriť svoj názor formou online dotazníka...

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: