Podnety 2014 - 2016 (tabuľka)

Domov > Vybavovanie podnetov od občanov

22.12.16 Mgr. Medal navrhuje viac zviditeľniť "POZVÁNKY" na výbory jednotlivých mestských častí, a to tak, aby boli zverejnené na hlavnej webovej stránke mesta Trenčín. /Kancelária prednostu/    
  Občania požadujú novelizovať VZN č. 6/2011 „o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín“, hlavne otváraciu a zatváraciu dobu, obmedzenie hudby v jednotlivých pohostinstvách, reštauráciách a terasách. Spoločenské zariadenia, ktoré majú na svojom objekte umiestnené reproduktory stíšiť tak, aby nerušili obyvateľov priľahlých domov, alebo bytov. VMČ Stred odporúča upraviť otváracie hodiny nasledovne: v týždni pondelok až štvrtok od 8.00 hod. do 22.00 hod. V piatok a v sobotu do 24.00 hod. /Útvar právny/   Schválenie novely VZN č.6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín je v kompetencii poslancov Mestského zastupiteľstva, s ktorými budeme túto problematiku riešiť a zaoberať sa ňou.
  Poslanci výboru mestskej časti STRED vznášajú požiadavku, aby novelizácia VZN č. 6/2011 najmä otázka otváracích hodín pohostinstiev a reštaurácií v centre mesta, bola predmetom marcového zastupiteľstva. /Útvar ekonomický/   Požadovaná novela VZN č.6/2011  sa dotýka nielen občanov, ale aj prevádzkovateľov v prevádzkach s pohostinskou činnosťou z titulu možného obmedzenia ich podnikateľskej činnosti. Nakoľko sa prípadnou úpravou prevádzkového času aktuálne nezaoberali jednotlivé VMČ ani poslanci MsZ, nebolo by profesionálne zaradiť novelu VZN upravujúcu prevádzkový čas na rokovanie marcového MsZ. Na úradnej tabuli musia byť všetky povinne zverejňované dokumenty zverejnené už 2.3.2015.  Na rokovanie MsZ materiál predložíme po prerokovaní v dotknutých orgánoch a tiež so subjektmi, ktorých sa to priamo dotýka. Požadovaná novela VZN č.6/2011 sa dotýka nielen občanov, ale aj prevádzkovateľov v prevádzkach s pohostinskou činnosťou z titulu možného obmedzenia ich podnikateľskej činnosti. Nakoľko sa prípadnou úpravou prevádzkového času aktuálne nezaoberali jednotlivé VMČ ani poslanci MsZ, nebolo by profesionálne zaradiť novelu VZN upravujúcu prevádzkový čas na rokovanie marcového MsZ. Na úradnej tabuli musia byť všetky povinne zverejňované dokumenty zverejnené už 2.3.2015. Na rokovanie MsZ materiál predložíme po prerokovaní v dotknutých orgánoch a tiež so subjektmi, ktorých sa to priamo dotýka,
  Poslanci výboru mestskej časti STRED vznášajú požiadavku, zverejniť finančný rozpočet týkajúci sa rekonštrukcie ulice J. Zemana /ÚIS/   Rekonštrukcia bola rozčlenené na 3 etapy. Celá rekonštrukcia by stála cca 100 000,- EUR
  Poslanec Medal taktiež žiada , aby pri povoľovacích procesoch zriaďovania terás, reštaurácií boli privolaní aj účastníci konania /Útvar právny/   Zriaďovanie terás predstavuje zvláštne užívanie miestnych komunikácií, ktoré je upravené v § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). V zmysle ods. 3 § 8 cestného zákona na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s týmito odchýlkami: a)       § 1, 7, 8, 14  a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa nepoužijú. Práve § 14 správneho poriadku upravuje, kto všetko môže byť účastníkom správneho konania. Tento výpočet subjektov však pri povoľovaní zvláštneho užívania neplatí, keďže ho zákon vylučuje. Preto pri povoľovaní zvláštneho užívania komunikácie je účastníkom len mesto Trenčín a majiteľ prevádzky, ktorý chce terasu zriadiť. K zriadeniu konkrétnej terasy sa však vyjadrujú aj dotknuté orgány, ktorými sú Okresný dopravný inšpektorát a Krajský pamiatkový úrad a taktiež jednotlivé útvary MÚ (útvar ekonomický, útvar majetku mesta, útvar hl. architekta a pod.) Zo zákonného hľadiska tu teda už žiadni iní účastníci konania nie sú.
  Mgr. Medal – žiada uskutočniť stavebný dohľad aj za účasti poslancov mestského zastupiteľstva nad prácami, ktoré sa vykonávajú na mestských pozemkoch novej výstavby golfového ihriska, má podozrenie, že práce ktoré sa tam vykonávajú nie sú v súlade s územným plánom mesta Trenčín /ÚSaŽP/    
  Mgr. Medal – tlmočil požiadavku občanov obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“, aby chodník v tejto oblasti bol sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/    
  Mgr. Medal – žiada uskutočniť stavebný dohľad aj za účasti poslancov mestského zastupiteľstva nad prácami, ktoré sa vykonávajú na mestských pozemkoch novej výstavby golfového ihriska, má podozrenie, že práce ktoré sa tam vykonávajú nie sú v súlade s územným rozhodnutím mesta Trenčín /ÚSaŽP/   Primátor mesta Trenčín spolu s vedením mesta aktuálne nerieši otázku novely VZN č.6/2011 - skrátenia prevádzkového času prevádzkovateľov v meste Trenčín. Podľa nášho názoru skrátenie prevádzkového času zásadne obmedzí činnosť prevádzkovateľov v CMZ, ešte viac vytlačí občanov z centra mesta, čo považujeme v krajskom meste za neadekvátne a neopodstatnené riešenie aj vzhľadom na takmer nulové podnety a sťažnosti občanov.VMČ Stred, ktorý opakovane rieši túto problematiku, sa ňou zaoberá na základe opakujúcich sa podnetov tých istých občanov sťažujúcich sa na prevádzku Manhattan coctail coffee bar s.r.o. na Ul. Hviezdoslavova 8 a susediaci Kika bar. Prevádzkovateľov oboch prevádzok riešime v súlade s VZN č.6/2011. K dnešnému dňu majú obe prevádzky svoj prevádzkový čas stanovený v súlade s VZN č.6/2011. V prípade jeho nedodržiavania budú riešený v súlade s predmetným VZN.  
  Mgr. Medal – opätovne tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/    
  občania z časti Biskúpíc – žiadajú o komplexnú opravu domu smútku v Biskupiciach. Poslanci VMČ Stred považujú opravu za jednu zo svojich priorít. /kancelária primátora/    
  Mgr. Medal – opätovne, už po tretí krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/    
  Mgr. Medal, za akých okolností by bolo možné odovzdať v zbernom dvore na Soblahovskej ulici elektroodpad. V zbernom dvore na Zlatovskej ul. ho berú, prečo ho nesmú brať v zbernom dvore na ul. Soblahovskej. /ÚSaŽP/   Na zbernom dvore Soblahovská nie je možné odovzdávať nebezpečné odpady, nakoľko sa nachádza v II. ochrannom pásme vodného zdroja. Aby bolo možné zbierať na tomto zbernom dvore elektroodpady a iné nebezpečné odpady, bolo by nutné vykonať rôzne technické opatrenia a prejsť procesom EIA. Z tohto dôvodu na danú činnosť nebol Okresným úradom Trenčín odborom starostlivosti o životné prostredie vydaný potrebný súhlas pre túto činnosť.
  Mgr. Medal, žiada mesto o stanovisko, prečo nebolo v rámci riešenia povolovania letných terás predložená žiadosť na povolenie terasy „kaviareň Speranza“. /ÚHA/   Terasa Kaviarne Speranza je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. Jedna sa o návrhové konanie a je v dispozícii každého jednotlivého subjektu či požiada alebo nepožiada o povolenie terasy. Užívanie terasy bez povolenia je v súčasnosti v riešení ako správny delikt. (Ing. Iveta Kubišová-ÚSaŽP)
  Mgr. Medal, žiada, aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/    
  Mgr. Medal - keď občania dovezú do zberného dvora na ul. Soblahovskej elektroodpad a zistia, že tento zberný dvor ho neberie, zvyčajne skončí vyhodený hocikde. Poslanci VMČ Stred sa pýtajú aké technické opatrenia, požiadavky je potrebné splniť, aby sa dal v zbernom dvore brať aj elektroodpad. /ÚSaŽP/   Zberný dvor na Soblahovskej sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja, preto je veľmi komplikované a obtiažne vybaviť potrebné povolenia pre nakladanie s nebezpečným odpadom v tejto lokalite Na druhej strane za elektroodpad nenesie zodpovednosť obec, nakoľko sa o jeho likvidáciu a zber musia postarať výrobcovia, resp. kolektívne organizácie. Náklady na likvidáciu elektroodpadu boli aj vyňaté z poplatku za komunálny odpad. Napriek tomu máme za to, že je vytvorených naozaj dostatok možností na legálne odovzdanie elektroodpadu. Je možné ho odovzdať v predajniach elektra, 2 x do roka mesto organizuje v spolupráci s kolektívnou organizáciou ENVIDOM mobilný zber elektroodpadu priamo z adries občanov, Marius Pedersen, a.s. ponúka túto službu v priebehu celého roku v stanovený deň v zmysle harmonogramu, na zbernom dvore na Zlatovskej ulici je možné odovzdať elektroodpad počas celého roku a bez obmedzenia množstva, a tiež je možné ho odovzdať počas jarného a jesenného upratovania. (Bc. Zuzana Čachová)
  Mgr. Medal – opätovne, už po štvrtý krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po štvrtý krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po štvrtý krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po štvrtý krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po štvrtý krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po štvrtý krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po štvrtý krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? /ÚHA/    
  Mgr. Medal, žiada (druhý krát) mesto o stanovisko, prečo nebolo v rámci riešenia povolovania letných terás predložená žiadosť na povolenie terasy „kaviareň Speranza“. /ÚHA/Mgr. Medal, žiada (druhý krát) mesto o stanovisko, prečo nebolo v rámci riešenia povolovania letných terás predložená žiadosť na povolenie terasy „kaviareň Speranza“. /ÚHA/Mgr. Medal, žiada (druhý krát) mesto o stanovisko, prečo nebolo v rámci riešenia povolovania letných terás predložená žiadosť na povolenie terasy „kaviareň Speranza“. /ÚHA/Mgr. Medal, žiada (druhý krát) mesto o stanovisko, prečo nebolo v rámci riešenia povolovania letných terás predložená žiadosť na povolenie terasy „kaviareň Speranza“. /ÚHA/Mgr. Medal, žiada (druhý krát) mesto o stanovisko, prečo nebolo v rámci riešenia povolovania letných terás predložená žiadosť na povolenie terasy „kaviareň Speranza“. /ÚHA/Mgr. Medal, žiada (druhý krát) mesto o stanovisko, prečo nebolo v rámci riešenia povolovania letných terás predložená žiadosť na povolenie terasy „kaviareň Speranza“. /ÚHA/Mgr. Medal, žiada (druhý krát) mesto o stanovisko, prečo nebolo v rámci riešenia povolovania letných terás predložená žiadosť na povolenie terasy „kaviareň Speranza“. /ÚHA/    
  Mgr. Medal, žiada (druhý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (druhý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (druhý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (druhý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (druhý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (druhý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (druhý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/    
  Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby mesto Trenčín zakomponovalo do VZN 6/2011 zákaz reprodukovanej hudby na terasách v centre mesta Trenčín po 22.00 hod. Má mesto Trenčín záujem zapracovať túto požiadavku VMČ Stred do VZN? /Útvar ekonomický/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby mesto Trenčín zakomponovalo do VZN 6/2011 zákaz reprodukovanej hudby na terasách v centre mesta Trenčín po 22.00 hod. Má mesto Trenčín záujem zapracovať túto požiadavku VMČ Stred do VZN? /Útvar ekonomický/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby mesto Trenčín zakomponovalo do VZN 6/2011 zákaz reprodukovanej hudby na terasách v centre mesta Trenčín po 22.00 hod. Má mesto Trenčín záujem zapracovať túto požiadavku VMČ Stred do VZN? /Útvar ekonomický/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby mesto Trenčín zakomponovalo do VZN 6/2011 zákaz reprodukovanej hudby na terasách v centre mesta Trenčín po 22.00 hod. Má mesto Trenčín záujem zapracovať túto požiadavku VMČ Stred do VZN? /Útvar ekonomický/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby mesto Trenčín zakomponovalo do VZN 6/2011 zákaz reprodukovanej hudby na terasách v centre mesta Trenčín po 22.00 hod. Má mesto Trenčín záujem zapracovať túto požiadavku VMČ Stred do VZN? /Útvar ekonomický/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby mesto Trenčín zakomponovalo do VZN 6/2011 zákaz reprodukovanej hudby na terasách v centre mesta Trenčín po 22.00 hod. Má mesto Trenčín záujem zapracovať túto požiadavku VMČ Stred do VZN? /Útvar ekonomický/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby mesto Trenčín zakomponovalo do VZN 6/2011 zákaz reprodukovanej hudby na terasách v centre mesta Trenčín po 22.00 hod. Má mesto Trenčín záujem zapracovať túto požiadavku VMČ Stred do VZN? /Útvar ekonomický/    
  Mgr. Medal sa pýta, prečo vypadol z prehľadu investičných akcií /VMČ Stred/ poskytnutých Ing. Mrázom bod č. 5 (Čerešňový sad /hrad/, vybudovanie altánku, zasadenie nových čerešní, úprava prístupových ciest 5 000,- EUR). Zároveň Mgr. Medal špecifikoval presné využitie finančných prostriedkov a to na opravu cesty z centra mesta Trenčín /átrium, bývalé letné kino/ na čerešňový sad. /kancelária primátora/ Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za schválil návrh Mgr. MedalaMgr. Medal sa pýta, prečo vypadol z prehľadu investičných akcií /VMČ Stred/ poskytnutých Ing. Mrázom bod č. 5 (Čerešňový sad /hrad/, vybudovanie altánku, zasadenie nových čerešní, úprava prístupových ciest 5 000,- EUR). Zároveň Mgr. Medal špecifikoval presné využitie finančných prostriedkov a to na opravu cesty z centra mesta Trenčín /átrium, bývalé letné kino/ na čerešňový sad. /kancelária primátora/ Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za schválil návrh Mgr. MedalaMgr. Medal sa pýta, prečo vypadol z prehľadu investičných akcií /VMČ Stred/ poskytnutých Ing. Mrázom bod č. 5 (Čerešňový sad /hrad/, vybudovanie altánku, zasadenie nových čerešní, úprava prístupových ciest 5 000,- EUR). Zároveň Mgr. Medal špecifikoval presné využitie finančných prostriedkov a to na opravu cesty z centra mesta Trenčín /átrium, bývalé letné kino/ na čerešňový sad. /kancelária primátora/ Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za schválil návrh Mgr. MedalaMgr. Medal sa pýta, prečo vypadol z prehľadu investičných akcií /VMČ Stred/ poskytnutých Ing. Mrázom bod č. 5 (Čerešňový sad /hrad/, vybudovanie altánku, zasadenie nových čerešní, úprava prístupových ciest 5 000,- EUR). Zároveň Mgr. Medal špecifikoval presné využitie finančných prostriedkov a to na opravu cesty z centra mesta Trenčín /átrium, bývalé letné kino/ na čerešňový sad. /kancelária primátora/ Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za schválil návrh Mgr. MedalaMgr. Medal sa pýta, prečo vypadol z prehľadu investičných akcií /VMČ Stred/ poskytnutých Ing. Mrázom bod č. 5 (Čerešňový sad /hrad/, vybudovanie altánku, zasadenie nových čerešní, úprava prístupových ciest 5 000,- EUR). Zároveň Mgr. Medal špecifikoval presné využitie finančných prostriedkov a to na opravu cesty z centra mesta Trenčín /átrium, bývalé letné kino/ na čerešňový sad. /kancelária primátora/ Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za schválil návrh Mgr. MedalaMgr. Medal sa pýta, prečo vypadol z prehľadu investičných akcií /VMČ Stred/ poskytnutých Ing. Mrázom bod č. 5 (Čerešňový sad /hrad/, vybudovanie altánku, zasadenie nových čerešní, úprava prístupových ciest 5 000,- EUR). Zároveň Mgr. Medal špecifikoval presné využitie finančných prostriedkov a to na opravu cesty z centra mesta Trenčín /átrium, bývalé letné kino/ na čerešňový sad. /kancelária primátora/ Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za schválil návrh Mgr. MedalaMgr. Medal sa pýta, prečo vypadol z prehľadu investičných akcií /VMČ Stred/ poskytnutých Ing. Mrázom bod č. 5 (Čerešňový sad /hrad/, vybudovanie altánku, zasadenie nových čerešní, úprava prístupových ciest 5 000,- EUR). Zároveň Mgr. Medal špecifikoval presné využitie finančných prostriedkov a to na opravu cesty z centra mesta Trenčín /átrium, bývalé letné kino/ na čerešňový sad. /kancelária primátora/ Výbor mestskej časti Stred hlasovaním 5 za schválil návrh Mgr. Medala    
  Mgr. Medal – opätovne, už po piaty krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? V územnom rozhodnutí bolo jednoznačne dané, že stavebník musí zachovať nájazd pre cyklistov. /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po piaty krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? V územnom rozhodnutí bolo jednoznačne dané, že stavebník musí zachovať nájazd pre cyklistov. /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po piaty krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? V územnom rozhodnutí bolo jednoznačne dané, že stavebník musí zachovať nájazd pre cyklistov. /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po piaty krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? V územnom rozhodnutí bolo jednoznačne dané, že stavebník musí zachovať nájazd pre cyklistov. /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po piaty krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? V územnom rozhodnutí bolo jednoznačne dané, že stavebník musí zachovať nájazd pre cyklistov. /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po piaty krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? V územnom rozhodnutí bolo jednoznačne dané, že stavebník musí zachovať nájazd pre cyklistov. /ÚHA/Mgr. Medal – opätovne, už po piaty krát tlmočil požiadavku verejnosti, aby bol chodník v oblasti obytných domov „Trenčianska RIVIÉRA“ sprístupnený aj pre cyklistov. Keď sa stavala „Trenčianka RIVIÉRA“ tak bol stavebník zaviazaný k tomu, aby tam zachoval chodník pre cyklistov, ktorý sa teraz zrušil. Akým spôsobom sa bude uvedená situácia riešiť, kadiaľ majú cyklisti chodiť? V územnom rozhodnutí bolo jednoznačne dané, že stavebník musí zachovať nájazd pre cyklistov. /ÚHA/   Tento bod je aj predmetom Komisie ŽPDIaÚP – preveríme záväzok z úr o chodníku pre cyklistov a na komisii podáme informáciu. (Ing. Beďatš)
  Mgr. Medal a Ing. Mikuš žiadajú preskúmať možnosti obmedzenia resp. zakázania nácviku akrobatických lietadiel aspoň v nedeľu. Lietadlá robia hluk a ľudí to obťažuje. (kancelária primátora)Mgr. Medal a Ing. Mikuš žiadajú preskúmať možnosti obmedzenia resp. zakázania nácviku akrobatických lietadiel aspoň v nedeľu. Lietadlá robia hluk a ľudí to obťažuje. (kancelária primátora)Mgr. Medal a Ing. Mikuš žiadajú preskúmať možnosti obmedzenia resp. zakázania nácviku akrobatických lietadiel aspoň v nedeľu. Lietadlá robia hluk a ľudí to obťažuje. (kancelária primátora)Mgr. Medal a Ing. Mikuš žiadajú preskúmať možnosti obmedzenia resp. zakázania nácviku akrobatických lietadiel aspoň v nedeľu. Lietadlá robia hluk a ľudí to obťažuje. (kancelária primátora)Mgr. Medal a Ing. Mikuš žiadajú preskúmať možnosti obmedzenia resp. zakázania nácviku akrobatických lietadiel aspoň v nedeľu. Lietadlá robia hluk a ľudí to obťažuje. (kancelária primátora)Mgr. Medal a Ing. Mikuš žiadajú preskúmať možnosti obmedzenia resp. zakázania nácviku akrobatických lietadiel aspoň v nedeľu. Lietadlá robia hluk a ľudí to obťažuje. (kancelária primátora)Mgr. Medal a Ing. Mikuš žiadajú preskúmať možnosti obmedzenia resp. zakázania nácviku akrobatických lietadiel aspoň v nedeľu. Lietadlá robia hluk a ľudí to obťažuje. (kancelária primátora)   Mesto Trenčín, útvar stavebný a životného prostredia zisťoval možnosti merania hluku a obmedzenia akrobatických preletov nad Trenčínom s nasledovným výsledkom. Obce a mestá podľa platných právnych predpisov nemajú možnosť prijímať v oblasti ochrany proti hluku opatrenia, ani upravovať povinnosti v tejto oblasti prijatím všeobecne záväzného nariadenia. Podnety a sťažnosti občanov na hluk spôsobený akrobatickými preletmi v Trenčíne sme postúpili príslušnému orgánu na ochranu zdravia, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, útvar vedúceho hygienika rezortu a požiadali sme o meranie hluku. V odpovedi sa uvádza, že vykonať meranie leteckého hluku je možné len pri dodržaní viacerých podmienok súčasne: meranie musí prebiehať kontinuálne počas 7 po sebe nasledujúcich dní, musí sa merať na viacerých miestach naraz, na vhodných meracích bodoch a za vhodných poveternostných podmienok. Praktická realizácia merania leteckého hluku sa vykonáva v prípade pravidelnej leteckej dopravy (pri letiskách s komerčnými letmi). Je nemožné merať hluk pri nepravidelnej prevádzke tak, ako je to v Trenčíne a nie je možné vyhodnotiť hluk dodatočne. Vo veci zákazu, resp. obmedzenia činnosti subjektu, ktorý prevádzkuje letisko a prevádzkuje letecké služby môže rozhodnúť len príslušný kompetentný orgán, ktorým je v tomto prípade Dopravný úrad (od 1.1.2014 je právnym nástupcom Leteckého úradu SR). Taktiež povolenie na činnosť pre subjekty prevádzkujúce letisko a kontrola dodržiavania príslušných predpisov a nariadení (vrátane podmienok povolenia a prevádzkového poriadku) je plne v jeho kompetencii. /MBA. Ševčíková/
  Mgr. Medal - žiada, aby sa mesto Trenčín staralo viac o zeleň v centrálnej zóne. Trávnik je vyprahnutý. (polievanie, nová výsadba trávy). Poslanci VMČ Stred navrhujú vytvoriť nové pracovné miesta, pribrať ľudí, ktorí sa budú starať o mestskú zeleň. /MHSL/ 2., - žiada otvoriť verejnú diskusiu k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín v rámci rekonštrukcie námestia. Aby sa mohli ľudia verejne vyjadriť. /kancelária primátora/ 3., tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa dozvedeli že na pravom brehu rieky Váh sa pripravuje požičovňa skútrov, motorových člnov a obávajú sa zvýšenej hlučnosti. Je to pravda? V akom štádiu sa tento projekt nachádza? /ÚHA/ 4., - žiada, aby sa pripravovaná rekonštrukcia námestia rozfázovala na určité etapy, aby nebolo celé námestie rozkopané, aby vždy väčšia časť námestia bola dostupná pre zásobavanie, nakupovanie, zabezpečenie prevádzky obchodov a služieb, ktoré sa tam nachádzajú. Akým spôsobom sa na uvedené prihliada pri rekonštrukcii námestia? /ÚHA/ 5., - žiada, aby sa upravil čas vývozu odpadu z centrálne mestskej zóny z odpadkových košov /odpad sa na námestí vyberá počas obedu – smeti zapáchajú a znepríjemňujú posedenie ľuďom vonku/ (ÚSaŽP) 6., - žiada vedenie mesta Trenčín, aby požiadalo správcu toku „povodie Váhu“ o vyčistenie náletových drevín a krovia v okolí cestného mosta a pod ním na ľavom brehu Váhu. 7., - žiada o informáciu v akom štádiu je otázka riešenia terminálu autobusovej stanice a rekonštrukcia budovy železničnej stanice /ÚHA/Mgr. Medal - žiada, aby sa mesto Trenčín staralo viac o zeleň v centrálnej zóne. Trávnik je vyprahnutý. (polievanie, nová výsadba trávy). Poslanci VMČ Stred navrhujú vytvoriť nové pracovné miesta, pribrať ľudí, ktorí sa budú starať o mestskú zeleň. /MHSL/ 2., - žiada otvoriť verejnú diskusiu k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín v rámci rekonštrukcie námestia. Aby sa mohli ľudia verejne vyjadriť. /kancelária primátora/ 3., tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa dozvedeli že na pravom brehu rieky Váh sa pripravuje požičovňa skútrov, motorových člnov a obávajú sa zvýšenej hlučnosti. Je to pravda? V akom štádiu sa tento projekt nachádza? /ÚHA/ 4., - žiada, aby sa pripravovaná rekonštrukcia námestia rozfázovala na určité etapy, aby nebolo celé námestie rozkopané, aby vždy väčšia časť námestia bola dostupná pre zásobavanie, nakupovanie, zabezpečenie prevádzky obchodov a služieb, ktoré sa tam nachádzajú. Akým spôsobom sa na uvedené prihliada pri rekonštrukcii námestia? /ÚHA/ 5., - žiada, aby sa upravil čas vývozu odpadu z centrálne mestskej zóny z odpadkových košov /odpad sa na námestí vyberá počas obedu – smeti zapáchajú a znepríjemňujú posedenie ľuďom vonku/ (ÚSaŽP) 6., - žiada vedenie mesta Trenčín, aby požiadalo správcu toku „povodie Váhu“ o vyčistenie náletových drevín a krovia v okolí cestného mosta a pod ním na ľavom brehu Váhu. 7., - žiada o informáciu v akom štádiu je otázka riešenia terminálu autobusovej stanice a rekonštrukcia budovy železničnej stanice /ÚHA/Mgr. Medal - žiada, aby sa mesto Trenčín staralo viac o zeleň v centrálnej zóne. Trávnik je vyprahnutý. (polievanie, nová výsadba trávy). Poslanci VMČ Stred navrhujú vytvoriť nové pracovné miesta, pribrať ľudí, ktorí sa budú starať o mestskú zeleň. /MHSL/ 2., - žiada otvoriť verejnú diskusiu k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín v rámci rekonštrukcie námestia. Aby sa mohli ľudia verejne vyjadriť. /kancelária primátora/ 3., tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa dozvedeli že na pravom brehu rieky Váh sa pripravuje požičovňa skútrov, motorových člnov a obávajú sa zvýšenej hlučnosti. Je to pravda? V akom štádiu sa tento projekt nachádza? /ÚHA/ 4., - žiada, aby sa pripravovaná rekonštrukcia námestia rozfázovala na určité etapy, aby nebolo celé námestie rozkopané, aby vždy väčšia časť námestia bola dostupná pre zásobavanie, nakupovanie, zabezpečenie prevádzky obchodov a služieb, ktoré sa tam nachádzajú. Akým spôsobom sa na uvedené prihliada pri rekonštrukcii námestia? /ÚHA/ 5., - žiada, aby sa upravil čas vývozu odpadu z centrálne mestskej zóny z odpadkových košov /odpad sa na námestí vyberá počas obedu – smeti zapáchajú a znepríjemňujú posedenie ľuďom vonku/ (ÚSaŽP) 6., - žiada vedenie mesta Trenčín, aby požiadalo správcu toku „povodie Váhu“ o vyčistenie náletových drevín a krovia v okolí cestného mosta a pod ním na ľavom brehu Váhu. 7., - žiada o informáciu v akom štádiu je otázka riešenia terminálu autobusovej stanice a rekonštrukcia budovy železničnej stanice /ÚHA/Mgr. Medal - žiada, aby sa mesto Trenčín staralo viac o zeleň v centrálnej zóne. Trávnik je vyprahnutý. (polievanie, nová výsadba trávy). Poslanci VMČ Stred navrhujú vytvoriť nové pracovné miesta, pribrať ľudí, ktorí sa budú starať o mestskú zeleň. /MHSL/ 2., - žiada otvoriť verejnú diskusiu k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín v rámci rekonštrukcie námestia. Aby sa mohli ľudia verejne vyjadriť. /kancelária primátora/ 3., tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa dozvedeli že na pravom brehu rieky Váh sa pripravuje požičovňa skútrov, motorových člnov a obávajú sa zvýšenej hlučnosti. Je to pravda? V akom štádiu sa tento projekt nachádza? /ÚHA/ 4., - žiada, aby sa pripravovaná rekonštrukcia námestia rozfázovala na určité etapy, aby nebolo celé námestie rozkopané, aby vždy väčšia časť námestia bola dostupná pre zásobavanie, nakupovanie, zabezpečenie prevádzky obchodov a služieb, ktoré sa tam nachádzajú. Akým spôsobom sa na uvedené prihliada pri rekonštrukcii námestia? /ÚHA/ 5., - žiada, aby sa upravil čas vývozu odpadu z centrálne mestskej zóny z odpadkových košov /odpad sa na námestí vyberá počas obedu – smeti zapáchajú a znepríjemňujú posedenie ľuďom vonku/ (ÚSaŽP) 6., - žiada vedenie mesta Trenčín, aby požiadalo správcu toku „povodie Váhu“ o vyčistenie náletových drevín a krovia v okolí cestného mosta a pod ním na ľavom brehu Váhu. 7., - žiada o informáciu v akom štádiu je otázka riešenia terminálu autobusovej stanice a rekonštrukcia budovy železničnej stanice /ÚHA/Mgr. Medal - žiada, aby sa mesto Trenčín staralo viac o zeleň v centrálnej zóne. Trávnik je vyprahnutý. (polievanie, nová výsadba trávy). Poslanci VMČ Stred navrhujú vytvoriť nové pracovné miesta, pribrať ľudí, ktorí sa budú starať o mestskú zeleň. /MHSL/ 2., - žiada otvoriť verejnú diskusiu k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín v rámci rekonštrukcie námestia. Aby sa mohli ľudia verejne vyjadriť. /kancelária primátora/ 3., tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa dozvedeli že na pravom brehu rieky Váh sa pripravuje požičovňa skútrov, motorových člnov a obávajú sa zvýšenej hlučnosti. Je to pravda? V akom štádiu sa tento projekt nachádza? /ÚHA/ 4., - žiada, aby sa pripravovaná rekonštrukcia námestia rozfázovala na určité etapy, aby nebolo celé námestie rozkopané, aby vždy väčšia časť námestia bola dostupná pre zásobavanie, nakupovanie, zabezpečenie prevádzky obchodov a služieb, ktoré sa tam nachádzajú. Akým spôsobom sa na uvedené prihliada pri rekonštrukcii námestia? /ÚHA/ 5., - žiada, aby sa upravil čas vývozu odpadu z centrálne mestskej zóny z odpadkových košov /odpad sa na námestí vyberá počas obedu – smeti zapáchajú a znepríjemňujú posedenie ľuďom vonku/ (ÚSaŽP) 6., - žiada vedenie mesta Trenčín, aby požiadalo správcu toku „povodie Váhu“ o vyčistenie náletových drevín a krovia v okolí cestného mosta a pod ním na ľavom brehu Váhu. 7., - žiada o informáciu v akom štádiu je otázka riešenia terminálu autobusovej stanice a rekonštrukcia budovy železničnej stanice /ÚHA/Mgr. Medal - žiada, aby sa mesto Trenčín staralo viac o zeleň v centrálnej zóne. Trávnik je vyprahnutý. (polievanie, nová výsadba trávy). Poslanci VMČ Stred navrhujú vytvoriť nové pracovné miesta, pribrať ľudí, ktorí sa budú starať o mestskú zeleň. /MHSL/ 2., - žiada otvoriť verejnú diskusiu k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín v rámci rekonštrukcie námestia. Aby sa mohli ľudia verejne vyjadriť. /kancelária primátora/ 3., tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa dozvedeli že na pravom brehu rieky Váh sa pripravuje požičovňa skútrov, motorových člnov a obávajú sa zvýšenej hlučnosti. Je to pravda? V akom štádiu sa tento projekt nachádza? /ÚHA/ 4., - žiada, aby sa pripravovaná rekonštrukcia námestia rozfázovala na určité etapy, aby nebolo celé námestie rozkopané, aby vždy väčšia časť námestia bola dostupná pre zásobavanie, nakupovanie, zabezpečenie prevádzky obchodov a služieb, ktoré sa tam nachádzajú. Akým spôsobom sa na uvedené prihliada pri rekonštrukcii námestia? /ÚHA/ 5., - žiada, aby sa upravil čas vývozu odpadu z centrálne mestskej zóny z odpadkových košov /odpad sa na námestí vyberá počas obedu – smeti zapáchajú a znepríjemňujú posedenie ľuďom vonku/ (ÚSaŽP) 6., - žiada vedenie mesta Trenčín, aby požiadalo správcu toku „povodie Váhu“ o vyčistenie náletových drevín a krovia v okolí cestného mosta a pod ním na ľavom brehu Váhu. 7., - žiada o informáciu v akom štádiu je otázka riešenia terminálu autobusovej stanice a rekonštrukcia budovy železničnej stanice /ÚHA/Mgr. Medal - žiada, aby sa mesto Trenčín staralo viac o zeleň v centrálnej zóne. Trávnik je vyprahnutý. (polievanie, nová výsadba trávy). Poslanci VMČ Stred navrhujú vytvoriť nové pracovné miesta, pribrať ľudí, ktorí sa budú starať o mestskú zeleň. /MHSL/ 2., - žiada otvoriť verejnú diskusiu k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín v rámci rekonštrukcie námestia. Aby sa mohli ľudia verejne vyjadriť. /kancelária primátora/ 3., tlmočil požiadavku občanov, ktorí sa dozvedeli že na pravom brehu rieky Váh sa pripravuje požičovňa skútrov, motorových člnov a obávajú sa zvýšenej hlučnosti. Je to pravda? V akom štádiu sa tento projekt nachádza? /ÚHA/ 4., - žiada, aby sa pripravovaná rekonštrukcia námestia rozfázovala na určité etapy, aby nebolo celé námestie rozkopané, aby vždy väčšia časť námestia bola dostupná pre zásobavanie, nakupovanie, zabezpečenie prevádzky obchodov a služieb, ktoré sa tam nachádzajú. Akým spôsobom sa na uvedené prihliada pri rekonštrukcii námestia? /ÚHA/ 5., - žiada, aby sa upravil čas vývozu odpadu z centrálne mestskej zóny z odpadkových košov /odpad sa na námestí vyberá počas obedu – smeti zapáchajú a znepríjemňujú posedenie ľuďom vonku/ (ÚSaŽP) 6., - žiada vedenie mesta Trenčín, aby požiadalo správcu toku „povodie Váhu“ o vyčistenie náletových drevín a krovia v okolí cestného mosta a pod ním na ľavom brehu Váhu. 7., - žiada o informáciu v akom štádiu je otázka riešenia terminálu autobusovej stanice a rekonštrukcia budovy železničnej stanice /ÚHA/   1., Trávnik na Mierovom námestí bol zalievaný pravidelne od 15.7.2015. MHSL, m.r.o., disponuje technikou na zalievanie mobilnej zelene, kvetinových záhonov a náhradnej výsadby, ktorá však nepostačuje na zalievane trávnikov. Trávnik na ul. Hviezdoslavova (pred ODA) sa nezalieva z vyššie uvedeného dôvodu a z dôvodu nedostupnosti zdroja vody. /Róber Buchel – riaditeľ MHSL/ 2., Diskusia sa pripravuje /MBA Ševčíková/Mgr. 3., ÚHA zatiaľ neregistruje žiadnu žiadosť. – /Ing. Beďatš/ 4., Súčasťou PD bude aj plán organizácie výstavby, ktorý bude s mestom počas prípravy konzultovaný, mesto bude konzultovať aj s vlastníkmi nehnuteľností a TSK – prístup na hrad cez Matúšovu ul. a pod. /Ing. Beďatš/ 5., Zber odpadu z centrálnej mestskej zóny je schválený Všeobecne záväzným nariadením. V predchádzajúcom nariadení o odpadoch sa vývoz odpadu robil až 3 x denne, pričom jeden vývoz sa vykonával v čase obeda. Tento vývoz bol zrušený a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013, ktoré je účinné od 1.1.2014, bol schválený vývoz odpadu z centrálnej mestskej zóny len 2 x denne, a to v čase po 7.00 hod. do 8.00 hod., a v čase po 14.00 hod. do 15.00 hod. Takže vývoz odpadu v centrálnej mestskej zóne sa v čase obeda už takmer 2 roky nevykonáva. /Bc. Čachová/ 6., Výzva na úpravu pozemku pod cestným mostom bola na SVP zaslaná dňa 15.7.2015, list značky USŽP-Z-2015/32821/83990 7., Prebiehajú rokovania s investorom aj so ŽSR – vo vzťahu k budove železničnej stanice, aj vo vzťahu k výhľadovému predĺženiu Železničnej ulice, ktorá má v budúcnosti viesť medzi terminálom a budovou železničnej stanice. /Ing. Beďatš/
1., Trávnik na Mierovom námestí bol zalievaný pravidelne od 15.7.2015. MHSL, m.r.o., disponuje technikou na zalievanie mobilnej zelene, kvetinových záhonov a náhradnej výsadby, ktorá však nepostačuje na zalievane trávnikov. Trávnik na ul. Hviezdoslavova (pred ODA) sa nezalieva z vyššie uvedeného dôvodu a z dôvodu nedostupnosti zdroja vody. /Róber Buchel – riaditeľ MHSL/ 2., Diskusia sa pripravuje /MBA Ševčíková/Mgr. 3., ÚHA zatiaľ neregistruje žiadnu žiadosť. – /Ing. Beďatš/ 4., Súčasťou PD bude aj plán organizácie výstavby, ktorý bude s mestom počas prípravy konzultovaný, mesto bude konzultovať aj s vlastníkmi nehnuteľností a TSK – prístup na hrad cez Matúšovu ul. a pod. /Ing. Beďatš/ 5., Zber odpadu z centrálnej mestskej zóny je schválený Všeobecne záväzným nariadením. V predchádzajúcom nariadení o odpadoch sa vývoz odpadu robil až 3 x denne, pričom jeden vývoz sa vykonával v čase obeda. Tento vývoz bol zrušený a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013, ktoré je účinné od 1.1.2014, bol schválený vývoz odpadu z centrálnej mestskej zóny len 2 x denne, a to v čase po 7.00 hod. do 8.00 hod., a v čase po 14.00 hod. do 15.00 hod. Takže vývoz odpadu v centrálnej mestskej zóne sa v čase obeda už takmer 2 roky nevykonáva. /Bc. Čachová/ 6., Výzva na úpravu pozemku pod cestným mostom bola na SVP zaslaná dňa 15.7.2015, list značky USŽP-Z-2015/32821/83990 7., Prebiehajú rokovania s investorom aj so ŽSR – vo vzťahu k budove železničnej stanice, aj vo vzťahu k výhľadovému predĺženiu Železničnej ulice, ktorá má v budúcnosti viesť medzi terminálom a budovou železničnej stanice. /Ing. Beďatš/
1., Trávnik na Mierovom námestí bol zalievaný pravidelne od 15.7.2015. MHSL, m.r.o., disponuje technikou na zalievanie mobilnej zelene, kvetinových záhonov a náhradnej výsadby, ktorá však nepostačuje na zalievane trávnikov. Trávnik na ul. Hviezdoslavova (pred ODA) sa nezalieva z vyššie uvedeného dôvodu a z dôvodu nedostupnosti zdroja vody. /Róber Buchel – riaditeľ MHSL/ 2., Diskusia sa pripravuje /MBA Ševčíková/Mgr. 3., ÚHA zatiaľ neregistruje žiadnu žiadosť. – /Ing. Beďatš/ 4., Súčasťou PD bude aj plán organizácie výstavby, ktorý bude s mestom počas prípravy konzultovaný, mesto bude konzultovať aj s vlastníkmi nehnuteľností a TSK – prístup na hrad cez Matúšovu ul. a pod. /Ing. Beďatš/ 5., Zber odpadu z centrálnej mestskej zóny je schválený Všeobecne záväzným nariadením. V predchádzajúcom nariadení o odpadoch sa vývoz odpadu robil až 3 x denne, pričom jeden vývoz sa vykonával v čase obeda. Tento vývoz bol zrušený a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013, ktoré je účinné od 1.1.2014, bol schválený vývoz odpadu z centrálnej mestskej zóny len 2 x denne, a to v čase po 7.00 hod. do 8.00 hod., a v čase po 14.00 hod. do 15.00 hod. Takže vývoz odpadu v centrálnej mestskej zóne sa v čase obeda už takmer 2 roky nevykonáva. /Bc. Čachová/ 6., Výzva na úpravu pozemku pod cestným mostom bola na SVP zaslaná dňa 15.7.2015, list značky USŽP-Z-2015/32821/83990 7., Prebiehajú rokovania s investorom aj so ŽSR – vo vzťahu k budove železničnej stanice, aj vo vzťahu k výhľadovému predĺženiu Železničnej ulice, ktorá má v budúcnosti viesť medzi terminálom a budovou železničnej stanice. /Ing. Beďatš/
1., Trávnik na Mierovom námestí bol zalievaný pravidelne od 15.7.2015. MHSL, m.r.o., disponuje technikou na zalievanie mobilnej zelene, kvetinových záhonov a náhradnej výsadby, ktorá však nepostačuje na zalievane trávnikov. Trávnik na ul. Hviezdoslavova (pred ODA) sa nezalieva z vyššie uvedeného dôvodu a z dôvodu nedostupnosti zdroja vody. /Róber Buchel – riaditeľ MHSL/ 2., Diskusia sa pripravuje /MBA Ševčíková/Mgr. 3., ÚHA zatiaľ neregistruje žiadnu žiadosť. – /Ing. Beďatš/ 4., Súčasťou PD bude aj plán organizácie výstavby, ktorý bude s mestom počas prípravy konzultovaný, mesto bude konzultovať aj s vlastníkmi nehnuteľností a TSK – prístup na hrad cez Matúšovu ul. a pod. /Ing. Beďatš/ 5., Zber odpadu z centrálnej mestskej zóny je schválený Všeobecne záväzným nariadením. V predchádzajúcom nariadení o odpadoch sa vývoz odpadu robil až 3 x denne, pričom jeden vývoz sa vykonával v čase obeda. Tento vývoz bol zrušený a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013, ktoré je účinné od 1.1.2014, bol schválený vývoz odpadu z centrálnej mestskej zóny len 2 x denne, a to v čase po 7.00 hod. do 8.00 hod., a v čase po 14.00 hod. do 15.00 hod. Takže vývoz odpadu v centrálnej mestskej zóne sa v čase obeda už takmer 2 roky nevykonáva. /Bc. Čachová/ 6., Výzva na úpravu pozemku pod cestným mostom bola na SVP zaslaná dňa 15.7.2015, list značky USŽP-Z-2015/32821/83990 7., Prebiehajú rokovania s investorom aj so ŽSR – vo vzťahu k budove železničnej stanice, aj vo vzťahu k výhľadovému predĺženiu Železničnej ulice, ktorá má v budúcnosti viesť medzi terminálom a budovou železničnej stanice. /Ing. Beďatš/
1., Trávnik na Mierovom námestí bol zalievaný pravidelne od 15.7.2015. MHSL, m.r.o., disponuje technikou na zalievanie mobilnej zelene, kvetinových záhonov a náhradnej výsadby, ktorá však nepostačuje na zalievane trávnikov. Trávnik na ul. Hviezdoslavova (pred ODA) sa nezalieva z vyššie uvedeného dôvodu a z dôvodu nedostupnosti zdroja vody. /Róber Buchel – riaditeľ MHSL/ 2., Diskusia sa pripravuje /MBA Ševčíková/Mgr. 3., ÚHA zatiaľ neregistruje žiadnu žiadosť. – /Ing. Beďatš/ 4., Súčasťou PD bude aj plán organizácie výstavby, ktorý bude s mestom počas prípravy konzultovaný, mesto bude konzultovať aj s vlastníkmi nehnuteľností a TSK – prístup na hrad cez Matúšovu ul. a pod. /Ing. Beďatš/ 5., Zber odpadu z centrálnej mestskej zóny je schválený Všeobecne záväzným nariadením. V predchádzajúcom nariadení o odpadoch sa vývoz odpadu robil až 3 x denne, pričom jeden vývoz sa vykonával v čase obeda. Tento vývoz bol zrušený a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013, ktoré je účinné od 1.1.2014, bol schválený vývoz odpadu z centrálnej mestskej zóny len 2 x denne, a to v čase po 7.00 hod. do 8.00 hod., a v čase po 14.00 hod. do 15.00 hod. Takže vývoz odpadu v centrálnej mestskej zóne sa v čase obeda už takmer 2 roky nevykonáva. /Bc. Čachová/ 6., Výzva na úpravu pozemku pod cestným mostom bola na SVP zaslaná dňa 15.7.2015, list značky USŽP-Z-2015/32821/83990 7., Prebiehajú rokovania s investorom aj so ŽSR – vo vzťahu k budove železničnej stanice, aj vo vzťahu k výhľadovému predĺženiu Železničnej ulice, ktorá má v budúcnosti viesť medzi terminálom a budovou železničnej stanice. /Ing. Beďatš/
1., Trávnik na Mierovom námestí bol zalievaný pravidelne od 15.7.2015. MHSL, m.r.o., disponuje technikou na zalievanie mobilnej zelene, kvetinových záhonov a náhradnej výsadby, ktorá však nepostačuje na zalievane trávnikov. Trávnik na ul. Hviezdoslavova (pred ODA) sa nezalieva z vyššie uvedeného dôvodu a z dôvodu nedostupnosti zdroja vody. /Róber Buchel – riaditeľ MHSL/ 2., Diskusia sa pripravuje /MBA Ševčíková/Mgr. 3., ÚHA zatiaľ neregistruje žiadnu žiadosť. – /Ing. Beďatš/ 4., Súčasťou PD bude aj plán organizácie výstavby, ktorý bude s mestom počas prípravy konzultovaný, mesto bude konzultovať aj s vlastníkmi nehnuteľností a TSK – prístup na hrad cez Matúšovu ul. a pod. /Ing. Beďatš/ 5., Zber odpadu z centrálnej mestskej zóny je schválený Všeobecne záväzným nariadením. V predchádzajúcom nariadení o odpadoch sa vývoz odpadu robil až 3 x denne, pričom jeden vývoz sa vykonával v čase obeda. Tento vývoz bol zrušený a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013, ktoré je účinné od 1.1.2014, bol schválený vývoz odpadu z centrálnej mestskej zóny len 2 x denne, a to v čase po 7.00 hod. do 8.00 hod., a v čase po 14.00 hod. do 15.00 hod. Takže vývoz odpadu v centrálnej mestskej zóne sa v čase obeda už takmer 2 roky nevykonáva. /Bc. Čachová/ 6., Výzva na úpravu pozemku pod cestným mostom bola na SVP zaslaná dňa 15.7.2015, list značky USŽP-Z-2015/32821/83990 7., Prebiehajú rokovania s investorom aj so ŽSR – vo vzťahu k budove železničnej stanice, aj vo vzťahu k výhľadovému predĺženiu Železničnej ulice, ktorá má v budúcnosti viesť medzi terminálom a budovou železničnej stanice. /Ing. Beďatš/
1., Trávnik na Mierovom námestí bol zalievaný pravidelne od 15.7.2015. MHSL, m.r.o., disponuje technikou na zalievanie mobilnej zelene, kvetinových záhonov a náhradnej výsadby, ktorá však nepostačuje na zalievane trávnikov. Trávnik na ul. Hviezdoslavova (pred ODA) sa nezalieva z vyššie uvedeného dôvodu a z dôvodu nedostupnosti zdroja vody. /Róber Buchel – riaditeľ MHSL/ 2., Diskusia sa pripravuje /MBA Ševčíková/Mgr. 3., ÚHA zatiaľ neregistruje žiadnu žiadosť. – /Ing. Beďatš/ 4., Súčasťou PD bude aj plán organizácie výstavby, ktorý bude s mestom počas prípravy konzultovaný, mesto bude konzultovať aj s vlastníkmi nehnuteľností a TSK – prístup na hrad cez Matúšovu ul. a pod. /Ing. Beďatš/ 5., Zber odpadu z centrálnej mestskej zóny je schválený Všeobecne záväzným nariadením. V predchádzajúcom nariadení o odpadoch sa vývoz odpadu robil až 3 x denne, pričom jeden vývoz sa vykonával v čase obeda. Tento vývoz bol zrušený a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013, ktoré je účinné od 1.1.2014, bol schválený vývoz odpadu z centrálnej mestskej zóny len 2 x denne, a to v čase po 7.00 hod. do 8.00 hod., a v čase po 14.00 hod. do 15.00 hod. Takže vývoz odpadu v centrálnej mestskej zóne sa v čase obeda už takmer 2 roky nevykonáva. /Bc. Čachová/ 6., Výzva na úpravu pozemku pod cestným mostom bola na SVP zaslaná dňa 15.7.2015, list značky USŽP-Z-2015/32821/83990 7., Prebiehajú rokovania s investorom aj so ŽSR – vo vzťahu k budove železničnej stanice, aj vo vzťahu k výhľadovému predĺženiu Železničnej ulice, ktorá má v budúcnosti viesť medzi terminálom a budovou železničnej stanice. /Ing. Beďatš/
  Poslanci VMČ Stred žiadajú rozmiestniť pri rodinných domoch a pri záhradkárskych osadách kontajnery na bioodpad. Uvedené je potrebné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú rozmiestniť pri rodinných domoch a pri záhradkárskych osadách kontajnery na bioodpad. Uvedené je potrebné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú rozmiestniť pri rodinných domoch a pri záhradkárskych osadách kontajnery na bioodpad. Uvedené je potrebné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú rozmiestniť pri rodinných domoch a pri záhradkárskych osadách kontajnery na bioodpad. Uvedené je potrebné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú rozmiestniť pri rodinných domoch a pri záhradkárskych osadách kontajnery na bioodpad. Uvedené je potrebné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú rozmiestniť pri rodinných domoch a pri záhradkárskych osadách kontajnery na bioodpad. Uvedené je potrebné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú rozmiestniť pri rodinných domoch a pri záhradkárskych osadách kontajnery na bioodpad. Uvedené je potrebné zabezpečiť prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen. /ÚSaŽP/   Mestá a obce nie sú povinné zabezpečovať zber bioodpadu priamo z domu prostredníctvom nádob. Sú povinné pre občanov vytvoriť možnosti na odovzdanie bioodpadu. A túto povinnosť si mesto Trenčín plní. Počas celého roku má otvorené 2 zberné dvory, v ktorých je možné odovzdať neobmedzené množstvo bioodpadu. Tiež pravidelne organizuje jarné a jesenné upratovanie, počas ktorého rozmiestňuje po jednotlivých mestských častiach veľkoobjemové kontajnery, pričom jeden je určený výslovne len na bioodpad. Aj v zmysle smerníc z EÚ by si mal každý svoj bioodpad prednostne skompostovať na vlastnom pozemku.
  Mgr. Medal, žiada (švrtý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (švrtý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (švrtý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (švrtý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (švrtý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (švrtý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/Mgr. Medal, žiada (švrtý krát), aby bola zriadená verejná WIFI s dosahom Mierové nám., Štúrové nám., centrum mesta. Všetky krajské mestá disponujú s verejnou WIFI. /kancelária prednostu/   Čo sa týka verejného WiFi pripojenia na internet v centre mesta, Mesto zatiaľ takúto službu neposkytuje. Diskusie o zriadení tejto služby boli v minulosti viaceré, no ku konkrétnym riešeniam sa zatiaľ nepristúpilo či už z dôvodu finančného alebo organizačného. Aktuálne sa pripravuje projekt rekonštrukcie Mierového námestia a v v rámci tejto aktivity by sa mala riešiť aj problematika verejného internetu. Na druhej strane je už poskytovaný verejný internet v centre mesta z VUC ( free_wifi_hrad) množstvo zariadení v centre ( reštaurácie, bary, krčmy a iné kultúrne a spoločenské zariadenia) tiež disponujú touto konektivitou a ľudia ( či už návštevníci alebo domáci ) ich môžu využívať. /Ing. Slynko/
  Poslanci VMČ Stred, žiadajú informavať ako sa vyvíja situácia „Terasa Kaviarne Speranza“, ktorá je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. (ÚSaŽP)Poslanci VMČ Stred, žiadajú informavať ako sa vyvíja situácia „Terasa Kaviarne Speranza“, ktorá je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. (ÚSaŽP)Poslanci VMČ Stred, žiadajú informavať ako sa vyvíja situácia „Terasa Kaviarne Speranza“, ktorá je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. (ÚSaŽP)Poslanci VMČ Stred, žiadajú informavať ako sa vyvíja situácia „Terasa Kaviarne Speranza“, ktorá je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. (ÚSaŽP)Poslanci VMČ Stred, žiadajú informavať ako sa vyvíja situácia „Terasa Kaviarne Speranza“, ktorá je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. (ÚSaŽP)Poslanci VMČ Stred, žiadajú informavať ako sa vyvíja situácia „Terasa Kaviarne Speranza“, ktorá je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. (ÚSaŽP)Poslanci VMČ Stred, žiadajú informavať ako sa vyvíja situácia „Terasa Kaviarne Speranza“, ktorá je v konaní o dodatočnom povolení stavby na stavebnom úrade a v súčasnosti nemôže byť považovaná za letnú terasu povolovanú cestným správnym orgánom. (ÚSaŽP)   V súvislosti s požiadavkou p. Medala o doplnenie informácií k rokovaniu VMČ stred týkajúceho sa výšky uložených pokút Vám oznamujem, že v správnych konaniach boli uložené pokuty v súhrnnej výške 650,- €, ktoré boli už aj riadne uhradené. /Mgr. Lucia Zaťková/
  Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby sa evidovala požiadavka občanov na zriadenie kontajnerov na biodpad. Táto požiadavka občanov nemôže byť ignorovaná a preto žiadajú, aby sa s touto položkou kalkulovala v rozpočte na budúci rok. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby sa evidovala požiadavka občanov na zriadenie kontajnerov na biodpad. Táto požiadavka občanov nemôže byť ignorovaná a preto žiadajú, aby sa s touto položkou kalkulovala v rozpočte na budúci rok. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby sa evidovala požiadavka občanov na zriadenie kontajnerov na biodpad. Táto požiadavka občanov nemôže byť ignorovaná a preto žiadajú, aby sa s touto položkou kalkulovala v rozpočte na budúci rok. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby sa evidovala požiadavka občanov na zriadenie kontajnerov na biodpad. Táto požiadavka občanov nemôže byť ignorovaná a preto žiadajú, aby sa s touto položkou kalkulovala v rozpočte na budúci rok. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby sa evidovala požiadavka občanov na zriadenie kontajnerov na biodpad. Táto požiadavka občanov nemôže byť ignorovaná a preto žiadajú, aby sa s touto položkou kalkulovala v rozpočte na budúci rok. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby sa evidovala požiadavka občanov na zriadenie kontajnerov na biodpad. Táto požiadavka občanov nemôže byť ignorovaná a preto žiadajú, aby sa s touto položkou kalkulovala v rozpočte na budúci rok. /ÚSaŽP/Poslanci VMČ Stred žiadajú, aby sa evidovala požiadavka občanov na zriadenie kontajnerov na biodpad. Táto požiadavka občanov nemôže byť ignorovaná a preto žiadajú, aby sa s touto položkou kalkulovala v rozpočte na budúci rok. /ÚSaŽP/   Požiadavky občanov tohto charakteru určite evidujeme, a to nielen z mestskej časti STRED.  Zber bioodpadu prostredníctvom nádob predstavuje výrazný nárast nákladov na odpadové hospodárstvo. Až po roku 2016 budeme vedieť vyčísliť presné úspory, ktoré prijatý nový zákon môže priniesť. Následne budeme môcť kalkulovať, či dokážeme triedený zber bioodpadu zaviesť, alebo je ekonomicky neúnosný. Nárast nákladov na odpadové hospodárstvo, môže viesť k zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad. Rozširovanie zberu bioodpadu a nastavenie systému prechádza schvaľovaním poslancov a vedenia mesta. Požiadavky občanov tohto charakteru určite evidujeme, a to nielen z mestskej časti STRED.  Zber bioodpadu prostredníctvom nádob predstavuje výrazný nárast nákladov na odpadové hospodárstvo. Až po roku 2016 budeme vedieť vyčísliť presné úspory, ktoré prijatý nový zákon môže priniesť. Následne budeme môcť kalkulovať, či dokážeme triedený zber bioodpadu zaviesť, alebo je ekonomicky neúnosný. Nárast nákladov na odpadové hospodárstvo, môže viesť k zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad. Rozširovanie zberu bioodpadu a nastavenie systému prechádza schvaľovaním poslancov a vedenia mesta. Požiadavky občanov tohto charakteru určite evidujeme, a to nielen z mestskej časti STRED.  Zber bioodpadu prostredníctvom nádob predstavuje výrazný nárast nákladov na odpadové hospodárstvo. Až po roku 2016 budeme vedieť vyčísliť presné úspory, ktoré prijatý nový zákon môže priniesť. Následne budeme môcť kalkulovať, či dokážeme triedený zber bioodpadu zaviesť, alebo je ekonomicky neúnosný. Nárast nákladov na odpadové hospodárstvo, môže viesť k zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad. Rozširovanie zberu bioodpadu a nastavenie systému prechádza schvaľovaním poslancov a vedenia mesta. Požiadavky občanov tohto charakteru určite evidujeme, a to nielen z mestskej časti STRED.  Zber bioodpadu prostredníctvom nádob predstavuje výrazný nárast nákladov na odpadové hospodárstvo. Až po roku 2016 budeme vedieť vyčísliť presné úspory, ktoré prijatý nový zákon môže priniesť. Následne budeme môcť kalkulovať, či dokážeme triedený zber bioodpadu zaviesť, alebo je ekonomicky neúnosný. Nárast nákladov na odpadové hospodárstvo, môže viesť k zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad. Rozširovanie zberu bioodpadu a nastavenie systému prechádza schvaľovaním poslancov a vedenia mesta. Požiadavky občanov tohto charakteru určite evidujeme, a to nielen z mestskej časti STRED.  Zber bioodpadu prostredníctvom nádob predstavuje výrazný nárast nákladov na odpadové hospodárstvo. Až po roku 2016 budeme vedieť vyčísliť presné úspory, ktoré prijatý nový zákon môže priniesť. Následne budeme môcť kalkulovať, či dokážeme triedený zber bioodpadu zaviesť, alebo je ekonomicky neúnosný. Nárast nákladov na odpadové hospodárstvo, môže viesť k zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad. Rozširovanie zberu bioodpadu a nastavenie systému prechádza schvaľovaním poslancov a vedenia mesta. Požiadavky občanov tohto charakteru určite evidujeme, a to nielen z mestskej časti STRED.  Zber bioodpadu prostredníctvom nádob predstavuje výrazný nárast nákladov na odpadové hospodárstvo. Až po roku 2016 budeme vedieť vyčísliť presné úspory, ktoré prijatý nový zákon môže priniesť. Následne budeme môcť kalkulovať, či dokážeme triedený zber bioodpadu zaviesť, alebo je ekonomicky neúnosný. Nárast nákladov na odpadové hospodárstvo, môže viesť k zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad. Rozširovanie zberu bioodpadu a nastavenie systému prechádza schvaľovaním poslancov a vedenia mesta. Požiadavky občanov tohto charakteru určite evidujeme, a to nielen z mestskej časti STRED.  Zber bioodpadu prostredníctvom nádob predstavuje výrazný nárast nákladov na odpadové hospodárstvo. Až po roku 2016 budeme vedieť vyčísliť presné úspory, ktoré prijatý nový zákon môže priniesť. Následne budeme môcť kalkulovať, či dokážeme triedený zber bioodpadu zaviesť, alebo je ekonomicky neúnosný. Nárast nákladov na odpadové hospodárstvo, môže viesť k zvyšovaniu poplatkov za komunálny odpad. Rozširovanie zberu bioodpadu a nastavenie systému prechádza schvaľovaním poslancov a vedenia mesta.
  Poslanci VMČ Stred žiadajú v mene občanov mesto Trenčín, aby riešilo situáciu s obmedzením akrobatických preletov hlavne počas víkendov. /kancelária primátora/Poslanci VMČ Stred žiadajú v mene občanov mesto Trenčín, aby riešilo situáciu s obmedzením akrobatických preletov hlavne počas víkendov. /kancelária primátora/Poslanci VMČ Stred žiadajú v mene občanov mesto Trenčín, aby riešilo situáciu s obmedzením akrobatických preletov hlavne počas víkendov. /kancelária primátora/Poslanci VMČ Stred žiadajú v mene občanov mesto Trenčín, aby riešilo situáciu s obmedzením akrobatických preletov hlavne počas víkendov. /kancelária primátora/Poslanci VMČ Stred žiadajú v mene občanov mesto Trenčín, aby riešilo situáciu s obmedzením akrobatických preletov hlavne počas víkendov. /kancelária primátora/Poslanci VMČ Stred žiadajú v mene občanov mesto Trenčín, aby riešilo situáciu s obmedzením akrobatických preletov hlavne počas víkendov. /kancelária primátora/Poslanci VMČ Stred žiadajú v mene občanov mesto Trenčín, aby riešilo situáciu s obmedzením akrobatických preletov hlavne počas víkendov. /kancelária primátora/   Mesto Trenčín už k danej situácii podniklo náležité kroky , avšak nie je v našej kompetencii ovplyvňovať prevádzku letiska a poskytovanie leteckých služieb.
  Mgr. Medal, žiada o rozsiahlejšiu odpoveď týkajúcu sa pripravovanej verejnej diskusie k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín. (kedy, kde, s kým, v akom rozsahu) /kancelária primátora/ Mgr. Medal, žiada o rozsiahlejšiu odpoveď týkajúcu sa pripravovanej verejnej diskusie k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín. (kedy, kde, s kým, v akom rozsahu) /kancelária primátora/ Mgr. Medal, žiada o rozsiahlejšiu odpoveď týkajúcu sa pripravovanej verejnej diskusie k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín. (kedy, kde, s kým, v akom rozsahu) /kancelária primátora/ Mgr. Medal, žiada o rozsiahlejšiu odpoveď týkajúcu sa pripravovanej verejnej diskusie k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín. (kedy, kde, s kým, v akom rozsahu) /kancelária primátora/ Mgr. Medal, žiada o rozsiahlejšiu odpoveď týkajúcu sa pripravovanej verejnej diskusie k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín. (kedy, kde, s kým, v akom rozsahu) /kancelária primátora/ Mgr. Medal, žiada o rozsiahlejšiu odpoveď týkajúcu sa pripravovanej verejnej diskusie k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín. (kedy, kde, s kým, v akom rozsahu) /kancelária primátora/ Mgr. Medal, žiada o rozsiahlejšiu odpoveď týkajúcu sa pripravovanej verejnej diskusie k zachovaniu, alebo zrušeniu trávnatej plochy v centre mesta Trenčín. (kedy, kde, s kým, v akom rozsahu) /kancelária primátora/   Presný termín diskusie zatiaľ nie je stanovený, diskusia sa plánuje uskutočniť v mesiaci november 2015 v Mestskej športovej hale s verejnosťou. O termíne diskusie budeme informovať prostredníctvom mestských novín INFO a na webovej stránke mesta.
  Poslanci VMČ STRED sa pýtajú: Ak by sa umiestnili v Trenčíne kontajnery na bioodpad, o koľko by sa navýšili finančné náklady na zber bioodpadu? Bolo by možné vytvoriť nejaké modelové oblasti, kde by sa tieto kontajnery umiestnili a vyskúšalo by sa to? Nedalo by sa vytvoriť kompostovisko napr. také ako je v Dubnici nad Váhom – kto vyseparuje bioodpad odovzdá ho na kompostovisko a každý občan mesta má potom možnosť si tam dôjsť zobrať svoj kompost. (slúži ako miesto výroby kompostu) Dalo by sa takéto niečo zriadiť napr. v zbernom dvore na Soblahovskej ulici? Aké by boli finančné náklady?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú: Ak by sa umiestnili v Trenčíne kontajnery na bioodpad, o koľko by sa navýšili finančné náklady na zber bioodpadu? Bolo by možné vytvoriť nejaké modelové oblasti, kde by sa tieto kontajnery umiestnili a vyskúšalo by sa to? Nedalo by sa vytvoriť kompostovisko napr. také ako je v Dubnici nad Váhom – kto vyseparuje bioodpad odovzdá ho na kompostovisko a každý občan mesta má potom možnosť si tam dôjsť zobrať svoj kompost. (slúži ako miesto výroby kompostu) Dalo by sa takéto niečo zriadiť napr. v zbernom dvore na Soblahovskej ulici? Aké by boli finančné náklady?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú: Ak by sa umiestnili v Trenčíne kontajnery na bioodpad, o koľko by sa navýšili finančné náklady na zber bioodpadu? Bolo by možné vytvoriť nejaké modelové oblasti, kde by sa tieto kontajnery umiestnili a vyskúšalo by sa to? Nedalo by sa vytvoriť kompostovisko napr. také ako je v Dubnici nad Váhom – kto vyseparuje bioodpad odovzdá ho na kompostovisko a každý občan mesta má potom možnosť si tam dôjsť zobrať svoj kompost. (slúži ako miesto výroby kompostu) Dalo by sa takéto niečo zriadiť napr. v zbernom dvore na Soblahovskej ulici? Aké by boli finančné náklady?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú: Ak by sa umiestnili v Trenčíne kontajnery na bioodpad, o koľko by sa navýšili finančné náklady na zber bioodpadu? Bolo by možné vytvoriť nejaké modelové oblasti, kde by sa tieto kontajnery umiestnili a vyskúšalo by sa to? Nedalo by sa vytvoriť kompostovisko napr. také ako je v Dubnici nad Váhom – kto vyseparuje bioodpad odovzdá ho na kompostovisko a každý občan mesta má potom možnosť si tam dôjsť zobrať svoj kompost. (slúži ako miesto výroby kompostu) Dalo by sa takéto niečo zriadiť napr. v zbernom dvore na Soblahovskej ulici? Aké by boli finančné náklady?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú: Ak by sa umiestnili v Trenčíne kontajnery na bioodpad, o koľko by sa navýšili finančné náklady na zber bioodpadu? Bolo by možné vytvoriť nejaké modelové oblasti, kde by sa tieto kontajnery umiestnili a vyskúšalo by sa to? Nedalo by sa vytvoriť kompostovisko napr. také ako je v Dubnici nad Váhom – kto vyseparuje bioodpad odovzdá ho na kompostovisko a každý občan mesta má potom možnosť si tam dôjsť zobrať svoj kompost. (slúži ako miesto výroby kompostu) Dalo by sa takéto niečo zriadiť napr. v zbernom dvore na Soblahovskej ulici? Aké by boli finančné náklady?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú: Ak by sa umiestnili v Trenčíne kontajnery na bioodpad, o koľko by sa navýšili finančné náklady na zber bioodpadu? Bolo by možné vytvoriť nejaké modelové oblasti, kde by sa tieto kontajnery umiestnili a vyskúšalo by sa to? Nedalo by sa vytvoriť kompostovisko napr. také ako je v Dubnici nad Váhom – kto vyseparuje bioodpad odovzdá ho na kompostovisko a každý občan mesta má potom možnosť si tam dôjsť zobrať svoj kompost. (slúži ako miesto výroby kompostu) Dalo by sa takéto niečo zriadiť napr. v zbernom dvore na Soblahovskej ulici? Aké by boli finančné náklady?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú: Ak by sa umiestnili v Trenčíne kontajnery na bioodpad, o koľko by sa navýšili finančné náklady na zber bioodpadu? Bolo by možné vytvoriť nejaké modelové oblasti, kde by sa tieto kontajnery umiestnili a vyskúšalo by sa to? Nedalo by sa vytvoriť kompostovisko napr. také ako je v Dubnici nad Váhom – kto vyseparuje bioodpad odovzdá ho na kompostovisko a každý občan mesta má potom možnosť si tam dôjsť zobrať svoj kompost. (slúži ako miesto výroby kompostu) Dalo by sa takéto niečo zriadiť napr. v zbernom dvore na Soblahovskej ulici? Aké by boli finančné náklady?   Finančné náklady na jeden vývoz jednej 120 l bionádoby sú v zmysle platnej zmluvy s Marius Pedersen vo výške 0,82 €/vývoz bez DPH, čo je cca 0,984 €/vývoz s DPH. V tejto cene máme nákup a dodanie nádoby + prípadnú výmenu, či opravu zo strany Marius Pedersen. Ďalším finančným nákladom je uloženie zozbieraného bioodpadu na kompostárni na Zámosti vo výške 30,74 €/tona bez DPH, čo je 36,888 €/ tona s DPH. Neviem aké modelové oblasti ma pýtajúci sa na mysli. Bionádoby už v niektorých častiach mesta Trenčín máme rozmiestnené a neevidujeme žiadne negatívne podnety k tejto službe. Máme rozmiestnených 440 ks 120l a 162 ks 240 l bionádob, ktoré sa vyvážajú 1xtýždenne od 1.6.-30.9. a 1xza 14 dní od 1.10.-31.5. Najprv by mesto muselo absolvovať proces na vytvorenie a schválenie kompostoviska. Zberný dvor na Soblahovskej nie je miesto schválené na kompostovanie, je možné v ňom odovzdať bioodpady do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Tento zberný dvor prevádzkuje Marius Pedersen na základy platných súhlasov a povoleníFinančné náklady na jeden vývoz jednej 120 l bionádoby sú v zmysle platnej zmluvy s Marius Pedersen vo výške 0,82 €/vývoz bez DPH, čo je cca 0,984 €/vývoz s DPH. V tejto cene máme nákup a dodanie nádoby + prípadnú výmenu, či opravu zo strany Marius Pedersen. Ďalším finančným nákladom je uloženie zozbieraného bioodpadu na kompostárni na Zámosti vo výške 30,74 €/tona bez DPH, čo je 36,888 €/ tona s DPH. Neviem aké modelové oblasti ma pýtajúci sa na mysli. Bionádoby už v niektorých častiach mesta Trenčín máme rozmiestnené a neevidujeme žiadne negatívne podnety k tejto službe. Máme rozmiestnených 440 ks 120l a 162 ks 240 l bionádob, ktoré sa vyvážajú 1xtýždenne od 1.6.-30.9. a 1xza 14 dní od 1.10.-31.5. Najprv by mesto muselo absolvovať proces na vytvorenie a schválenie kompostoviska. Zberný dvor na Soblahovskej nie je miesto schválené na kompostovanie, je možné v ňom odovzdať bioodpady do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Tento zberný dvor prevádzkuje Marius Pedersen na základy platných súhlasov a povoleníFinančné náklady na jeden vývoz jednej 120 l bionádoby sú v zmysle platnej zmluvy s Marius Pedersen vo výške 0,82 €/vývoz bez DPH, čo je cca 0,984 €/vývoz s DPH. V tejto cene máme nákup a dodanie nádoby + prípadnú výmenu, či opravu zo strany Marius Pedersen. Ďalším finančným nákladom je uloženie zozbieraného bioodpadu na kompostárni na Zámosti vo výške 30,74 €/tona bez DPH, čo je 36,888 €/ tona s DPH. Neviem aké modelové oblasti ma pýtajúci sa na mysli. Bionádoby už v niektorých častiach mesta Trenčín máme rozmiestnené a neevidujeme žiadne negatívne podnety k tejto službe. Máme rozmiestnených 440 ks 120l a 162 ks 240 l bionádob, ktoré sa vyvážajú 1xtýždenne od 1.6.-30.9. a 1xza 14 dní od 1.10.-31.5. Najprv by mesto muselo absolvovať proces na vytvorenie a schválenie kompostoviska. Zberný dvor na Soblahovskej nie je miesto schválené na kompostovanie, je možné v ňom odovzdať bioodpady do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Tento zberný dvor prevádzkuje Marius Pedersen na základy platných súhlasov a povoleníFinančné náklady na jeden vývoz jednej 120 l bionádoby sú v zmysle platnej zmluvy s Marius Pedersen vo výške 0,82 €/vývoz bez DPH, čo je cca 0,984 €/vývoz s DPH. V tejto cene máme nákup a dodanie nádoby + prípadnú výmenu, či opravu zo strany Marius Pedersen. Ďalším finančným nákladom je uloženie zozbieraného bioodpadu na kompostárni na Zámosti vo výške 30,74 €/tona bez DPH, čo je 36,888 €/ tona s DPH. Neviem aké modelové oblasti ma pýtajúci sa na mysli. Bionádoby už v niektorých častiach mesta Trenčín máme rozmiestnené a neevidujeme žiadne negatívne podnety k tejto službe. Máme rozmiestnených 440 ks 120l a 162 ks 240 l bionádob, ktoré sa vyvážajú 1xtýždenne od 1.6.-30.9. a 1xza 14 dní od 1.10.-31.5. Najprv by mesto muselo absolvovať proces na vytvorenie a schválenie kompostoviska. Zberný dvor na Soblahovskej nie je miesto schválené na kompostovanie, je možné v ňom odovzdať bioodpady do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Tento zberný dvor prevádzkuje Marius Pedersen na základy platných súhlasov a povoleníFinančné náklady na jeden vývoz jednej 120 l bionádoby sú v zmysle platnej zmluvy s Marius Pedersen vo výške 0,82 €/vývoz bez DPH, čo je cca 0,984 €/vývoz s DPH. V tejto cene máme nákup a dodanie nádoby + prípadnú výmenu, či opravu zo strany Marius Pedersen. Ďalším finančným nákladom je uloženie zozbieraného bioodpadu na kompostárni na Zámosti vo výške 30,74 €/tona bez DPH, čo je 36,888 €/ tona s DPH. Neviem aké modelové oblasti ma pýtajúci sa na mysli. Bionádoby už v niektorých častiach mesta Trenčín máme rozmiestnené a neevidujeme žiadne negatívne podnety k tejto službe. Máme rozmiestnených 440 ks 120l a 162 ks 240 l bionádob, ktoré sa vyvážajú 1xtýždenne od 1.6.-30.9. a 1xza 14 dní od 1.10.-31.5. Najprv by mesto muselo absolvovať proces na vytvorenie a schválenie kompostoviska. Zberný dvor na Soblahovskej nie je miesto schválené na kompostovanie, je možné v ňom odovzdať bioodpady do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Tento zberný dvor prevádzkuje Marius Pedersen na základy platných súhlasov a povoleníFinančné náklady na jeden vývoz jednej 120 l bionádoby sú v zmysle platnej zmluvy s Marius Pedersen vo výške 0,82 €/vývoz bez DPH, čo je cca 0,984 €/vývoz s DPH. V tejto cene máme nákup a dodanie nádoby + prípadnú výmenu, či opravu zo strany Marius Pedersen. Ďalším finančným nákladom je uloženie zozbieraného bioodpadu na kompostárni na Zámosti vo výške 30,74 €/tona bez DPH, čo je 36,888 €/ tona s DPH. Neviem aké modelové oblasti ma pýtajúci sa na mysli. Bionádoby už v niektorých častiach mesta Trenčín máme rozmiestnené a neevidujeme žiadne negatívne podnety k tejto službe. Máme rozmiestnených 440 ks 120l a 162 ks 240 l bionádob, ktoré sa vyvážajú 1xtýždenne od 1.6.-30.9. a 1xza 14 dní od 1.10.-31.5. Najprv by mesto muselo absolvovať proces na vytvorenie a schválenie kompostoviska. Zberný dvor na Soblahovskej nie je miesto schválené na kompostovanie, je možné v ňom odovzdať bioodpady do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Tento zberný dvor prevádzkuje Marius Pedersen na základy platných súhlasov a povoleníFinančné náklady na jeden vývoz jednej 120 l bionádoby sú v zmysle platnej zmluvy s Marius Pedersen vo výške 0,82 €/vývoz bez DPH, čo je cca 0,984 €/vývoz s DPH. V tejto cene máme nákup a dodanie nádoby + prípadnú výmenu, či opravu zo strany Marius Pedersen. Ďalším finančným nákladom je uloženie zozbieraného bioodpadu na kompostárni na Zámosti vo výške 30,74 €/tona bez DPH, čo je 36,888 €/ tona s DPH. Neviem aké modelové oblasti ma pýtajúci sa na mysli. Bionádoby už v niektorých častiach mesta Trenčín máme rozmiestnené a neevidujeme žiadne negatívne podnety k tejto službe. Máme rozmiestnených 440 ks 120l a 162 ks 240 l bionádob, ktoré sa vyvážajú 1xtýždenne od 1.6.-30.9. a 1xza 14 dní od 1.10.-31.5. Najprv by mesto muselo absolvovať proces na vytvorenie a schválenie kompostoviska. Zberný dvor na Soblahovskej nie je miesto schválené na kompostovanie, je možné v ňom odovzdať bioodpady do pristavených veľkoobjemových kontajnerov. Tento zberný dvor prevádzkuje Marius Pedersen na základy platných súhlasov a povolení
  Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, koľko stála projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníka Pod Komárky, vzhľadom na to, že už bola v minulosti vypracovaná? Bola táto už vypracovaná dokumentácia využitá?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, koľko stála projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníka Pod Komárky, vzhľadom na to, že už bola v minulosti vypracovaná? Bola táto už vypracovaná dokumentácia využitá?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, koľko stála projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníka Pod Komárky, vzhľadom na to, že už bola v minulosti vypracovaná? Bola táto už vypracovaná dokumentácia využitá?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, koľko stála projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníka Pod Komárky, vzhľadom na to, že už bola v minulosti vypracovaná? Bola táto už vypracovaná dokumentácia využitá?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, koľko stála projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníka Pod Komárky, vzhľadom na to, že už bola v minulosti vypracovaná? Bola táto už vypracovaná dokumentácia využitá?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, koľko stála projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníka Pod Komárky, vzhľadom na to, že už bola v minulosti vypracovaná? Bola táto už vypracovaná dokumentácia využitá?Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, koľko stála projektová dokumentácia rekonštrukcie chodníka Pod Komárky, vzhľadom na to, že už bola v minulosti vypracovaná? Bola táto už vypracovaná dokumentácia využitá?   Projektová dokumentácia vypracovaná v r.2001 sa využíva pre stavebné konanie. PD mesto Trenčín neobstarávalo.
  Poslanci VMČ STRED navrhujú zaoberať sa znovuobnovením detského ihriska na Legionárskej ulici (OPAVIA). Vytvorenie multifunkčného ihriska.Poslanci VMČ STRED navrhujú zaoberať sa znovuobnovením detského ihriska na Legionárskej ulici (OPAVIA). Vytvorenie multifunkčného ihriska.Poslanci VMČ STRED navrhujú zaoberať sa znovuobnovením detského ihriska na Legionárskej ulici (OPAVIA). Vytvorenie multifunkčného ihriska.Poslanci VMČ STRED navrhujú zaoberať sa znovuobnovením detského ihriska na Legionárskej ulici (OPAVIA). Vytvorenie multifunkčného ihriska.Poslanci VMČ STRED navrhujú zaoberať sa znovuobnovením detského ihriska na Legionárskej ulici (OPAVIA). Vytvorenie multifunkčného ihriska.Poslanci VMČ STRED navrhujú zaoberať sa znovuobnovením detského ihriska na Legionárskej ulici (OPAVIA). Vytvorenie multifunkčného ihriska.   Nedostatočnou a nepravidelnou údržbou došlo k takému poškodeniu jednotlivých herných prvkov, že museli byť postupne odstránené, nakoľko sa stali nebezpečnými. Zároveň na odstránení zostávajúcich prvkov trvali občania zo susedných bytových domov, Keďže sa v týchto miestach združovali neprispôsobiví občania a narúšali nočný kľud- využívali prvky na prespávanie a pod. Zrejme ani intenzita využitia ihriska nesplnila požadované očakávania.
  VMČ STRED žiada riešiť otázku možnosti zriadenia dopravného ihriska na asfaltovej ploche na ul. Karpatskej. VMČ STRED žiada riešiť otázku možnosti zriadenia dopravného ihriska na asfaltovej ploche na ul. Karpatskej. VMČ STRED žiada riešiť otázku možnosti zriadenia dopravného ihriska na asfaltovej ploche na ul. Karpatskej. VMČ STRED žiada riešiť otázku možnosti zriadenia dopravného ihriska na asfaltovej ploche na ul. Karpatskej. VMČ STRED žiada riešiť otázku možnosti zriadenia dopravného ihriska na asfaltovej ploche na ul. Karpatskej. VMČ STRED žiada riešiť otázku možnosti zriadenia dopravného ihriska na asfaltovej ploche na ul. Karpatskej.   Dopravné ihrisko na Karpatskej z pohľadu úpn je v súlade, pokiaľ tam nebudú vozidlá s nadmerným hlukom. Treba preveriť o aké vozidlá by mal konkrétny investor záujem, nakoľko sa používajú rôzne typy a niektoré môžu mať nadmerný hluk podobný motokáram, čo by negatívne vplývalo na funkciu bývania na Karpatskej ulici. Pokiaľ by malo v Trenčíne existovať hlučnejšie dopravné ihrisko, tak na pozemkoch vo vlastníctve (resp. spoluvlastníctve) mesta odporúčame takéto ihrisko realizovať v priemyselnom parku vedľa existujúceho futbalového ihriska. Nemotorové dopravné ihrisko odporúčame realizovať v parku M. R. Štefánika v kombinácii s in-line dráhou.
  VMČ Stred žiada o vyčlenenie finančných prostriedkov na budúci rok pre posilnenie čistoty, údržby zelene v meste. Organizačne zabezpečiť 4 a viac pracovníkov, ktorí budú mať na starosti jednotlivé časti mesta a budú zodpovedať za čistotu v danej lokalite. (čistenie, kosenie, zber odpadu a pod.) VMČ Stred žiada o vyčlenenie finančných prostriedkov na budúci rok pre posilnenie čistoty, údržby zelene v meste. Organizačne zabezpečiť 4 a viac pracovníkov, ktorí budú mať na starosti jednotlivé časti mesta a budú zodpovedať za čistotu v danej lokalite. (čistenie, kosenie, zber odpadu a pod.) VMČ Stred žiada o vyčlenenie finančných prostriedkov na budúci rok pre posilnenie čistoty, údržby zelene v meste. Organizačne zabezpečiť 4 a viac pracovníkov, ktorí budú mať na starosti jednotlivé časti mesta a budú zodpovedať za čistotu v danej lokalite. (čistenie, kosenie, zber odpadu a pod.) VMČ Stred žiada o vyčlenenie finančných prostriedkov na budúci rok pre posilnenie čistoty, údržby zelene v meste. Organizačne zabezpečiť 4 a viac pracovníkov, ktorí budú mať na starosti jednotlivé časti mesta a budú zodpovedať za čistotu v danej lokalite. (čistenie, kosenie, zber odpadu a pod.) VMČ Stred žiada o vyčlenenie finančných prostriedkov na budúci rok pre posilnenie čistoty, údržby zelene v meste. Organizačne zabezpečiť 4 a viac pracovníkov, ktorí budú mať na starosti jednotlivé časti mesta a budú zodpovedať za čistotu v danej lokalite. (čistenie, kosenie, zber odpadu a pod.) VMČ Stred žiada o vyčlenenie finančných prostriedkov na budúci rok pre posilnenie čistoty, údržby zelene v meste. Organizačne zabezpečiť 4 a viac pracovníkov, ktorí budú mať na starosti jednotlivé časti mesta a budú zodpovedať za čistotu v danej lokalite. (čistenie, kosenie, zber odpadu a pod.)   Toto je otázka navýšenia rozpočtu MHSL. Ak MHSL, m.r.o. dostane žiadaných pracovníkov, môže ich využívať na požadovanú činnosť v rámci zvýšenej starostlivosti o VZ.
  Mgr. Medal žiada vypracovať tabuľku prehľadu letných a zimných terás umiestnených na Štúrovom námestí a Hviezdoslavovej ulici. Ktoré terasy boli za posledné 2 roky neschválené ako celoročné a neoposlúchli nariadenie odstránenia terasy v zimnom období. Prehľad, kto a koľko dostal pokutu za to pokutu a kto a koľko zaplatil.Mgr. Medal žiada vypracovať tabuľku prehľadu letných a zimných terás umiestnených na Štúrovom námestí a Hviezdoslavovej ulici. Ktoré terasy boli za posledné 2 roky neschválené ako celoročné a neoposlúchli nariadenie odstránenia terasy v zimnom období. Prehľad, kto a koľko dostal pokutu za to pokutu a kto a koľko zaplatil.Mgr. Medal žiada vypracovať tabuľku prehľadu letných a zimných terás umiestnených na Štúrovom námestí a Hviezdoslavovej ulici. Ktoré terasy boli za posledné 2 roky neschválené ako celoročné a neoposlúchli nariadenie odstránenia terasy v zimnom období. Prehľad, kto a koľko dostal pokutu za to pokutu a kto a koľko zaplatil.Mgr. Medal žiada vypracovať tabuľku prehľadu letných a zimných terás umiestnených na Štúrovom námestí a Hviezdoslavovej ulici. Ktoré terasy boli za posledné 2 roky neschválené ako celoročné a neoposlúchli nariadenie odstránenia terasy v zimnom období. Prehľad, kto a koľko dostal pokutu za to pokutu a kto a koľko zaplatil.Mgr. Medal žiada vypracovať tabuľku prehľadu letných a zimných terás umiestnených na Štúrovom námestí a Hviezdoslavovej ulici. Ktoré terasy boli za posledné 2 roky neschválené ako celoročné a neoposlúchli nariadenie odstránenia terasy v zimnom období. Prehľad, kto a koľko dostal pokutu za to pokutu a kto a koľko zaplatil.Mgr. Medal žiada vypracovať tabuľku prehľadu letných a zimných terás umiestnených na Štúrovom námestí a Hviezdoslavovej ulici. Ktoré terasy boli za posledné 2 roky neschválené ako celoročné a neoposlúchli nariadenie odstránenia terasy v zimnom období. Prehľad, kto a koľko dostal pokutu za to pokutu a kto a koľko zaplatil.   Terasy sa schvaľujú len na letnú sezónu. Zimná sezóna nie je. Terasy musia byť odstránené do termínu, ktorý je uvedený v rozhodnutí. V prílohe posielam prehľad o letných terasách na ul. Hviezdoslavová a Štúrovo námestie. Prehľad ohľadom pokút v samostatnej prílohe. (Príloha č 1 a príloha č. 2 k zápisnici)
  Obyvatelia obytných domov na námestí sv. Anny medzi chovproduktom a krajským súdom sú premnožené potkany pravdepodobne z kanalizácie. (jedna pani zabila 50 potkanov od jari) Čo môže mesto pre obyvateľov tejto lokality spraviť?Obyvatelia obytných domov na námestí sv. Anny medzi chovproduktom a krajským súdom sú premnožené potkany pravdepodobne z kanalizácie. (jedna pani zabila 50 potkanov od jari) Čo môže mesto pre obyvateľov tejto lokality spraviť?Obyvatelia obytných domov na námestí sv. Anny medzi chovproduktom a krajským súdom sú premnožené potkany pravdepodobne z kanalizácie. (jedna pani zabila 50 potkanov od jari) Čo môže mesto pre obyvateľov tejto lokality spraviť?Obyvatelia obytných domov na námestí sv. Anny medzi chovproduktom a krajským súdom sú premnožené potkany pravdepodobne z kanalizácie. (jedna pani zabila 50 potkanov od jari) Čo môže mesto pre obyvateľov tejto lokality spraviť?Obyvatelia obytných domov na námestí sv. Anny medzi chovproduktom a krajským súdom sú premnožené potkany pravdepodobne z kanalizácie. (jedna pani zabila 50 potkanov od jari) Čo môže mesto pre obyvateľov tejto lokality spraviť?Obyvatelia obytných domov na námestí sv. Anny medzi chovproduktom a krajským súdom sú premnožené potkany pravdepodobne z kanalizácie. (jedna pani zabila 50 potkanov od jari) Čo môže mesto pre obyvateľov tejto lokality spraviť?   V zmysle výzvy z Regionálneho úradu je povinný vykonať deratizáciu každý, kto je povinnou osobou v zmysle zákona. Túto výzvu pravidelne uverejňujeme na stránke mesta, v INFO a je uverejnená aj na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Mesto nedisponuje kompetenciou kontrolovať či každý, kto je povinný túto deratizáciu vykonať, ju aj vykonal. Kontrolovať splnenie tejto povinnosti môže Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Len vtedy bude deratizácia účinná, keď ju vykonajú všetci vo vyhlásenom termíne. Povinnosť vykonať deratizáciu sa netýka, len TVK, mesta ale aj každého vlastníka, či správcu nehnuteľnosti. Mesto si túto povinnosť plní v zmysle tejto výzvy 2 krát do roka, obvykle v mesiaci máj a v mesiaci október. Aj teraz na jeseň v termín od 7.10.-25.10.2015 bude vykonávať mesto deratizáciu na verejnej zeleni. V prípade, že nám občania nahlásia noru, či potkana na verejnej zeleni, vieme zabezpečiť vykonanie deratizácie aj po vyhlásenom termíne. Mesto však nemôže plniť túto povinnosť za vlastníkov, užívateľov, či správcov nehnuteľností ani za právnické osoby a prevádzkovateľov reštaurácií, či iných prevádzok.
  Bude mesto riešiť situáciu s bezdomovcami, hlavne 3-mi novovzniknutými kempami pri Zátoke pokoja smerom k obytnému komplexu Riviéra a združovaním sa bezdomovcov v bývalom štatistickom úrade?Bude mesto riešiť situáciu s bezdomovcami, hlavne 3-mi novovzniknutými kempami pri Zátoke pokoja smerom k obytnému komplexu Riviéra a združovaním sa bezdomovcov v bývalom štatistickom úrade?Bude mesto riešiť situáciu s bezdomovcami, hlavne 3-mi novovzniknutými kempami pri Zátoke pokoja smerom k obytnému komplexu Riviéra a združovaním sa bezdomovcov v bývalom štatistickom úrade?Bude mesto riešiť situáciu s bezdomovcami, hlavne 3-mi novovzniknutými kempami pri Zátoke pokoja smerom k obytnému komplexu Riviéra a združovaním sa bezdomovcov v bývalom štatistickom úrade?Bude mesto riešiť situáciu s bezdomovcami, hlavne 3-mi novovzniknutými kempami pri Zátoke pokoja smerom k obytnému komplexu Riviéra a združovaním sa bezdomovcov v bývalom štatistickom úrade?Bude mesto riešiť situáciu s bezdomovcami, hlavne 3-mi novovzniknutými kempami pri Zátoke pokoja smerom k obytnému komplexu Riviéra a združovaním sa bezdomovcov v bývalom štatistickom úrade?   Mestská polícia nie je kompetentná na riešenie otázky bezdomovcov, môže akurát v zmysle zákona o priestupkoch postihnúť ich protiprávne konanie (napr. znečisťovanie ver. priestranstva, verejné pohoršenie). Výsledkom toho bývajú náklady mesta na exekúciu, ktorá sa skončí neúspešne pre nedostatok majetku. MsP nemá žiadny právny dôvod niekoho vyhnať odniekiaľ len preto, že je "bezdomovec". Obe spomínané lokality navyše ani nie sú majetkom mesta. Zastávame názor, že pokiaľ mesto nebude mať vypracovanú a do praxe zavedenú stratégiu riešenia problému bezdomovcov bude tento problém stále neriešiteľný a ako horúci zemiak hádzaný na plecia MsP. Mestská polícia nie je kompetentná na riešenie otázky bezdomovcov, môže akurát v zmysle zákona o priestupkoch postihnúť ich protiprávne konanie (napr. znečisťovanie ver. priestranstva, verejné pohoršenie). Výsledkom toho bývajú náklady mesta na exekúciu, ktorá sa skončí neúspešne pre nedostatok majetku. MsP nemá žiadny právny dôvod niekoho vyhnať odniekiaľ len preto, že je "bezdomovec". Obe spomínané lokality navyše ani nie sú majetkom mesta. Zastávame názor, že pokiaľ mesto nebude mať vypracovanú a do praxe zavedenú stratégiu riešenia problému bezdomovcov bude tento problém stále neriešiteľný a ako horúci zemiak hádzaný na plecia MsP. Mestská polícia nie je kompetentná na riešenie otázky bezdomovcov, môže akurát v zmysle zákona o priestupkoch postihnúť ich protiprávne konanie (napr. znečisťovanie ver. priestranstva, verejné pohoršenie). Výsledkom toho bývajú náklady mesta na exekúciu, ktorá sa skončí neúspešne pre nedostatok majetku. MsP nemá žiadny právny dôvod niekoho vyhnať odniekiaľ len preto, že je "bezdomovec". Obe spomínané lokality navyše ani nie sú majetkom mesta. Zastávame názor, že pokiaľ mesto nebude mať vypracovanú a do praxe zavedenú stratégiu riešenia problému bezdomovcov bude tento problém stále neriešiteľný a ako horúci zemiak hádzaný na plecia MsP. Mestská polícia nie je kompetentná na riešenie otázky bezdomovcov, môže akurát v zmysle zákona o priestupkoch postihnúť ich protiprávne konanie (napr. znečisťovanie ver. priestranstva, verejné pohoršenie). Výsledkom toho bývajú náklady mesta na exekúciu, ktorá sa skončí neúspešne pre nedostatok majetku. MsP nemá žiadny právny dôvod niekoho vyhnať odniekiaľ len preto, že je "bezdomovec". Obe spomínané lokality navyše ani nie sú majetkom mesta. Zastávame názor, že pokiaľ mesto nebude mať vypracovanú a do praxe zavedenú stratégiu riešenia problému bezdomovcov bude tento problém stále neriešiteľný a ako horúci zemiak hádzaný na plecia MsP. Mestská polícia nie je kompetentná na riešenie otázky bezdomovcov, môže akurát v zmysle zákona o priestupkoch postihnúť ich protiprávne konanie (napr. znečisťovanie ver. priestranstva, verejné pohoršenie). Výsledkom toho bývajú náklady mesta na exekúciu, ktorá sa skončí neúspešne pre nedostatok majetku. MsP nemá žiadny právny dôvod niekoho vyhnať odniekiaľ len preto, že je "bezdomovec". Obe spomínané lokality navyše ani nie sú majetkom mesta. Zastávame názor, že pokiaľ mesto nebude mať vypracovanú a do praxe zavedenú stratégiu riešenia problému bezdomovcov bude tento problém stále neriešiteľný a ako horúci zemiak hádzaný na plecia MsP. Mestská polícia nie je kompetentná na riešenie otázky bezdomovcov, môže akurát v zmysle zákona o priestupkoch postihnúť ich protiprávne konanie (napr. znečisťovanie ver. priestranstva, verejné pohoršenie). Výsledkom toho bývajú náklady mesta na exekúciu, ktorá sa skončí neúspešne pre nedostatok majetku. MsP nemá žiadny právny dôvod niekoho vyhnať odniekiaľ len preto, že je "bezdomovec". Obe spomínané lokality navyše ani nie sú majetkom mesta. Zastávame názor, že pokiaľ mesto nebude mať vypracovanú a do praxe zavedenú stratégiu riešenia problému bezdomovcov bude tento problém stále neriešiteľný a ako horúci zemiak hádzaný na plecia MsP.
  Poslanci VMČ STRED žiadajú, aby sa pri tvorbe rozpočtu pre rok 2016 rátalo aj s rozšírením nádob na bioodpad a ich vývozom v celej Mestskej časti Stred, ako aj s vytipovaním, naprojektovaním a výstavbou mestského kompostoviska. Poslanci VMČ STRED žiadajú, aby sa pri tvorbe rozpočtu pre rok 2016 rátalo aj s rozšírením nádob na bioodpad a ich vývozom v celej Mestskej časti Stred, ako aj s vytipovaním, naprojektovaním a výstavbou mestského kompostoviska. Poslanci VMČ STRED žiadajú, aby sa pri tvorbe rozpočtu pre rok 2016 rátalo aj s rozšírením nádob na bioodpad a ich vývozom v celej Mestskej časti Stred, ako aj s vytipovaním, naprojektovaním a výstavbou mestského kompostoviska. Poslanci VMČ STRED žiadajú, aby sa pri tvorbe rozpočtu pre rok 2016 rátalo aj s rozšírením nádob na bioodpad a ich vývozom v celej Mestskej časti Stred, ako aj s vytipovaním, naprojektovaním a výstavbou mestského kompostoviska. Poslanci VMČ STRED žiadajú, aby sa pri tvorbe rozpočtu pre rok 2016 rátalo aj s rozšírením nádob na bioodpad a ich vývozom v celej Mestskej časti Stred, ako aj s vytipovaním, naprojektovaním a výstavbou mestského kompostoviska. Poslanci VMČ STRED žiadajú, aby sa pri tvorbe rozpočtu pre rok 2016 rátalo aj s rozšírením nádob na bioodpad a ich vývozom v celej Mestskej časti Stred, ako aj s vytipovaním, naprojektovaním a výstavbou mestského kompostoviska.   Zber bioodpadu v meste sa bude v druhej polovici budúceho roku rozširovať, ale mesto ešte zváži či si splní zákonnú povinnosť prostredníctvom nádob a pravidelných vývozov, alebo prostredníctvom rozdaných kompostovacích zásobníkov.
  Mgr. Medal požaduje v budúcom roku systémovo riešiť všetky navrhované investičné akcie, prejsť všetky navrhované inv. akcie s pracovníkom inv. oddelenia osobne v teréne, možnosť pripomienkovať finálne zadanie inv. akcií, aby sa predchádzalo možným nedorozumeniam.Mgr. Medal požaduje v budúcom roku systémovo riešiť všetky navrhované investičné akcie, prejsť všetky navrhované inv. akcie s pracovníkom inv. oddelenia osobne v teréne, možnosť pripomienkovať finálne zadanie inv. akcií, aby sa predchádzalo možným nedorozumeniam.Mgr. Medal požaduje v budúcom roku systémovo riešiť všetky navrhované investičné akcie, prejsť všetky navrhované inv. akcie s pracovníkom inv. oddelenia osobne v teréne, možnosť pripomienkovať finálne zadanie inv. akcií, aby sa predchádzalo možným nedorozumeniam.Mgr. Medal požaduje v budúcom roku systémovo riešiť všetky navrhované investičné akcie, prejsť všetky navrhované inv. akcie s pracovníkom inv. oddelenia osobne v teréne, možnosť pripomienkovať finálne zadanie inv. akcií, aby sa predchádzalo možným nedorozumeniam.Mgr. Medal požaduje v budúcom roku systémovo riešiť všetky navrhované investičné akcie, prejsť všetky navrhované inv. akcie s pracovníkom inv. oddelenia osobne v teréne, možnosť pripomienkovať finálne zadanie inv. akcií, aby sa predchádzalo možným nedorozumeniam.Mgr. Medal požaduje v budúcom roku systémovo riešiť všetky navrhované investičné akcie, prejsť všetky navrhované inv. akcie s pracovníkom inv. oddelenia osobne v teréne, možnosť pripomienkovať finálne zadanie inv. akcií, aby sa predchádzalo možným nedorozumeniam.   Požiadavku akceptujeme. Na najbližšom VMČ Stred bude kompetentným pracovníkom mesta dohodnutý postup. Požiadavku akceptujeme. Na najbližšom VMČ Stred bude kompetentným pracovníkom mesta dohodnutý postup. Požiadavku akceptujeme. Na najbližšom VMČ Stred bude kompetentným pracovníkom mesta dohodnutý postup. Požiadavku akceptujeme. Na najbližšom VMČ Stred bude kompetentným pracovníkom mesta dohodnutý postup. Požiadavku akceptujeme. Na najbližšom VMČ Stred bude kompetentným pracovníkom mesta dohodnutý postup. Požiadavku akceptujeme. Na najbližšom VMČ Stred bude kompetentným pracovníkom mesta dohodnutý postup.
  Mgr. Medal žiada, aby poslanci dostávali informáciu o tom za koľko sa jednotlivé investičné akcie zrealizujú, aby mali prehľad o zostávajúcich financiách vyčlenených na ich realizáciu. Mgr. Medal žiada, aby poslanci dostávali informáciu o tom za koľko sa jednotlivé investičné akcie zrealizujú, aby mali prehľad o zostávajúcich financiách vyčlenených na ich realizáciu. Mgr. Medal žiada, aby poslanci dostávali informáciu o tom za koľko sa jednotlivé investičné akcie zrealizujú, aby mali prehľad o zostávajúcich financiách vyčlenených na ich realizáciu. Mgr. Medal žiada, aby poslanci dostávali informáciu o tom za koľko sa jednotlivé investičné akcie zrealizujú, aby mali prehľad o zostávajúcich financiách vyčlenených na ich realizáciu. Mgr. Medal žiada, aby poslanci dostávali informáciu o tom za koľko sa jednotlivé investičné akcie zrealizujú, aby mali prehľad o zostávajúcich financiách vyčlenených na ich realizáciu. Mgr. Medal žiada, aby poslanci dostávali informáciu o tom za koľko sa jednotlivé investičné akcie zrealizujú, aby mali prehľad o zostávajúcich financiách vyčlenených na ich realizáciu.   Požiadavku akceptujeme. Požiadavku akceptujeme. Požiadavku akceptujeme. Požiadavku akceptujeme. Požiadavku akceptujeme. Požiadavku akceptujeme.
  Mgr. Medal žiada o stanovisko, prečo neboli zdemontované letné terasy "Speranza", "Manhattan", "Vevey"Mgr. Medal žiada o stanovisko, prečo neboli zdemontované letné terasy "Speranza", "Manhattan", "Vevey"Mgr. Medal žiada o stanovisko, prečo neboli zdemontované letné terasy "Speranza", "Manhattan", "Vevey"Mgr. Medal žiada o stanovisko, prečo neboli zdemontované letné terasy "Speranza", "Manhattan", "Vevey"Mgr. Medal žiada o stanovisko, prečo neboli zdemontované letné terasy "Speranza", "Manhattan", "Vevey"Mgr. Medal žiada o stanovisko, prečo neboli zdemontované letné terasy "Speranza", "Manhattan", "Vevey"   1. Pre terasu pri reštaurácii "Speranza" bolo Mestom Trenčín vydané dodatočné stavebné povolenie v súlade so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov, ktorým sa povoľuje jej stavebná úprava v zmysle platného VZN mesta Trenčín. Po jej uskutočnení bude terasa skolaudovaná ako dočasná stavba. Jej dočasnosť bude naviazaná na dobu nájomného vzťahu podľa platnej nájomnej zmluvy s vlastníkom pozemku pod terasou. 2. Terasa pri kaviarni "Menheten" bola povolená cestným správnym orgánom ako sezónna letná terasa na dobu do 30.10.2015. Cestný správny orgán obdržal pred termínom, kedy mal terasu odstrániť list, ktorým vlastník oznamuje skutočnosť, že terasu od 30.10.2015 nebude užívať, ale z technických dôvodov bude odstránená o mesiac neskôr. Cestný správny orgán bude vo veci ďalej postupovať v priestupkovom konaní podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon. 3. Terasa "Caffe Vevey" je v konaní o dodatočnom povolení stavby, ktoré je v súčasnosti prerušené z dôvodu predbežnej otázky - podanie na súd vo veci preskúmania rozhodnutia Pamiatkového úradu SR a Okresného úradu v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky.
  Mgr. Medal žiada o stanovisko akým spôsob sa rieši úhyn stromov v bezprostrednej blízkosti coffe Vevey. Neuvažuje sa s novou výsadbou stromov? Mgr. Medal žiada o stanovisko akým spôsob sa rieši úhyn stromov v bezprostrednej blízkosti coffe Vevey. Neuvažuje sa s novou výsadbou stromov? Mgr. Medal žiada o stanovisko akým spôsob sa rieši úhyn stromov v bezprostrednej blízkosti coffe Vevey. Neuvažuje sa s novou výsadbou stromov? Mgr. Medal žiada o stanovisko akým spôsob sa rieši úhyn stromov v bezprostrednej blízkosti coffe Vevey. Neuvažuje sa s novou výsadbou stromov? Mgr. Medal žiada o stanovisko akým spôsob sa rieši úhyn stromov v bezprostrednej blízkosti coffe Vevey. Neuvažuje sa s novou výsadbou stromov? Mgr. Medal žiada o stanovisko akým spôsob sa rieši úhyn stromov v bezprostrednej blízkosti coffe Vevey. Neuvažuje sa s novou výsadbou stromov?   Mesto plánuje výsadbu nových stromov za uhynuté v miestach pri terase Caffé VEVEY aj zo strany od obuvi LUXI.
  Poslanci VMČ sa pýtajú, koľko zaplatili ŽSR za starú letnú plaváreň a ako boli tieto financie využité.Poslanci VMČ sa pýtajú, koľko zaplatili ŽSR za starú letnú plaváreň a ako boli tieto financie využité.Poslanci VMČ sa pýtajú, koľko zaplatili ŽSR za starú letnú plaváreň a ako boli tieto financie využité.Poslanci VMČ sa pýtajú, koľko zaplatili ŽSR za starú letnú plaváreň a ako boli tieto financie využité.Poslanci VMČ sa pýtajú, koľko zaplatili ŽSR za starú letnú plaváreň a ako boli tieto financie využité.Poslanci VMČ sa pýtajú, koľko zaplatili ŽSR za starú letnú plaváreň a ako boli tieto financie využité.   Za starú letnú plaváreň sme dostali: v roku 2006 čiastku 4.372.702 €, v roku 2011 (za pozemky) čiastku 703.204,48 €, t.j. spolu 5.075.906,48 €. Finančné prostriedky boli použité na výdavky mesta v súlade s rozpočtom. Záverečné účty za roky 2006 - 2014 sú zverejnené na www.trencin.sk v sekcii Samospráva mesta Trenčín / Rozpočet mesta
  Mgr. Medal žiada prioritne naceniť opravu prístupovej komunikácie na ulici Soblahovská 1105 a 1107. Mgr. Medal žiada prioritne naceniť opravu prístupovej komunikácie na ulici Soblahovská 1105 a 1107. Mgr. Medal žiada prioritne naceniť opravu prístupovej komunikácie na ulici Soblahovská 1105 a 1107. Mgr. Medal žiada prioritne naceniť opravu prístupovej komunikácie na ulici Soblahovská 1105 a 1107. Mgr. Medal žiada prioritne naceniť opravu prístupovej komunikácie na ulici Soblahovská 1105 a 1107. Mgr. Medal žiada prioritne naceniť opravu prístupovej komunikácie na ulici Soblahovská 1105 a 1107.   Náklady súvislej opravy danej komunikácie sú vo výške 9 065€ (UIS)
  Mgr. Medal žiada zvážiť, či by nebolo vhodné na ul. Jesenského ako sa vychádza z podchodu z Karpatskej ulice a ide sa doprava na ul. Dolný Šianec, smerom ku kruhovému objazdu, urobiť zmenu v prednosti v jazde a zmeniť to na hlavnú cestu. V súčasnej dobe túto cestu využíva veľmi veľa vodičov.Mgr. Medal žiada zvážiť, či by nebolo vhodné na ul. Jesenského ako sa vychádza z podchodu z Karpatskej ulice a ide sa doprava na ul. Dolný Šianec, smerom ku kruhovému objazdu, urobiť zmenu v prednosti v jazde a zmeniť to na hlavnú cestu. V súčasnej dobe túto cestu využíva veľmi veľa vodičov.Mgr. Medal žiada zvážiť, či by nebolo vhodné na ul. Jesenského ako sa vychádza z podchodu z Karpatskej ulice a ide sa doprava na ul. Dolný Šianec, smerom ku kruhovému objazdu, urobiť zmenu v prednosti v jazde a zmeniť to na hlavnú cestu. V súčasnej dobe túto cestu využíva veľmi veľa vodičov.Mgr. Medal žiada zvážiť, či by nebolo vhodné na ul. Jesenského ako sa vychádza z podchodu z Karpatskej ulice a ide sa doprava na ul. Dolný Šianec, smerom ku kruhovému objazdu, urobiť zmenu v prednosti v jazde a zmeniť to na hlavnú cestu. V súčasnej dobe túto cestu využíva veľmi veľa vodičov.Mgr. Medal žiada zvážiť, či by nebolo vhodné na ul. Jesenského ako sa vychádza z podchodu z Karpatskej ulice a ide sa doprava na ul. Dolný Šianec, smerom ku kruhovému objazdu, urobiť zmenu v prednosti v jazde a zmeniť to na hlavnú cestu. V súčasnej dobe túto cestu využíva veľmi veľa vodičov.Mgr. Medal žiada zvážiť, či by nebolo vhodné na ul. Jesenského ako sa vychádza z podchodu z Karpatskej ulice a ide sa doprava na ul. Dolný Šianec, smerom ku kruhovému objazdu, urobiť zmenu v prednosti v jazde a zmeniť to na hlavnú cestu. V súčasnej dobe túto cestu využíva veľmi veľa vodičov.   Túto zmenu prednosti v jazde treba chápať v kontexte s dopravnou obslužnosťou celého zastavaného územia križovatkou dotknutej lokality, príjazdom ku poliklinike, poisťovni, škole, garážam VÚC... A to nie len v čase nástupov do a odchodu z práce, ale počas celej pracovnej časti dňa. Takémuto rozhodnutiu predchádza vykonanie riadneho sčítania prechádzajúcich vozidiel cez križovatku, v hodinových časových úsekoch a po jednotlivých smeroch. Zmena prednosti bude prehodnotená po vykonaní sčítania dopravy v križovatke. (UD)
  Mgr. Medal žiada o odstránenie kopy lístia na ul. Jesenského (podjazd), kde sa robilo nové zábradlie. Mgr. Medal žiada o odstránenie kopy lístia na ul. Jesenského (podjazd), kde sa robilo nové zábradlie. Mgr. Medal žiada o odstránenie kopy lístia na ul. Jesenského (podjazd), kde sa robilo nové zábradlie. Mgr. Medal žiada o odstránenie kopy lístia na ul. Jesenského (podjazd), kde sa robilo nové zábradlie. Mgr. Medal žiada o odstránenie kopy lístia na ul. Jesenského (podjazd), kde sa robilo nové zábradlie. Mgr. Medal žiada o odstránenie kopy lístia na ul. Jesenského (podjazd), kde sa robilo nové zábradlie.   V priebehu 2 týždňa bude schodisko pozametané a lístie odvezené. (MHSL)
  VMČ Stred požaduje zvolať pracovné stretnutie za účelom komplexného, jednotného riešenia celoročných terás za účasti pamiatkového úradu, zástupcov MsÚ, poslancov VMČ Stred a majiteľov terás. VMČ Stred požaduje zvolať pracovné stretnutie za účelom komplexného, jednotného riešenia celoročných terás za účasti pamiatkového úradu, zástupcov MsÚ, poslancov VMČ Stred a majiteľov terás. VMČ Stred požaduje zvolať pracovné stretnutie za účelom komplexného, jednotného riešenia celoročných terás za účasti pamiatkového úradu, zástupcov MsÚ, poslancov VMČ Stred a majiteľov terás. VMČ Stred požaduje zvolať pracovné stretnutie za účelom komplexného, jednotného riešenia celoročných terás za účasti pamiatkového úradu, zástupcov MsÚ, poslancov VMČ Stred a majiteľov terás. VMČ Stred požaduje zvolať pracovné stretnutie za účelom komplexného, jednotného riešenia celoročných terás za účasti pamiatkového úradu, zástupcov MsÚ, poslancov VMČ Stred a majiteľov terás. VMČ Stred požaduje zvolať pracovné stretnutie za účelom komplexného, jednotného riešenia celoročných terás za účasti pamiatkového úradu, zástupcov MsÚ, poslancov VMČ Stred a majiteľov terás.    
  VMČ Stred navrhuje zaradiť do plánu opráv prístupovú komunikáciu na ulici Soblahovská 1104, 1105 a 1107 a to z časti 100 000,- EUR, ktoré sú plánované pre MČ Stred prípadne z časti financií, ktoré mali byť použité na opravu Olbrachtovej ulice, keďže celá suma určená na opravu Olbrachtovej ulice pôjde na vybudovanie cyklotrasy. VMČ Stred navrhuje zaradiť do plánu opráv prístupovú komunikáciu na ulici Soblahovská 1104, 1105 a 1107 a to z časti 100 000,- EUR, ktoré sú plánované pre MČ Stred prípadne z časti financií, ktoré mali byť použité na opravu Olbrachtovej ulice, keďže celá suma určená na opravu Olbrachtovej ulice pôjde na vybudovanie cyklotrasy. VMČ Stred navrhuje zaradiť do plánu opráv prístupovú komunikáciu na ulici Soblahovská 1104, 1105 a 1107 a to z časti 100 000,- EUR, ktoré sú plánované pre MČ Stred prípadne z časti financií, ktoré mali byť použité na opravu Olbrachtovej ulice, keďže celá suma určená na opravu Olbrachtovej ulice pôjde na vybudovanie cyklotrasy. VMČ Stred navrhuje zaradiť do plánu opráv prístupovú komunikáciu na ulici Soblahovská 1104, 1105 a 1107 a to z časti 100 000,- EUR, ktoré sú plánované pre MČ Stred prípadne z časti financií, ktoré mali byť použité na opravu Olbrachtovej ulice, keďže celá suma určená na opravu Olbrachtovej ulice pôjde na vybudovanie cyklotrasy. VMČ Stred navrhuje zaradiť do plánu opráv prístupovú komunikáciu na ulici Soblahovská 1104, 1105 a 1107 a to z časti 100 000,- EUR, ktoré sú plánované pre MČ Stred prípadne z časti financií, ktoré mali byť použité na opravu Olbrachtovej ulice, keďže celá suma určená na opravu Olbrachtovej ulice pôjde na vybudovanie cyklotrasy.   Požiadavka na súvislú opravu uvedenej komunikácie za zaraďuje do zásobníka investičných akcií. Po finálnom rozhodnutí poslancov mestskej časti stred bude zabezpečená jej realizácia z uvedených 100 000€.(UIS)
  Mgr. Medal sa pýta, kde na webovej stránke mesta Trenčín je zverejnená zmluva so spol. HESS gastroslužby, s.r.o.Mgr. Medal sa pýta, kde na webovej stránke mesta Trenčín je zverejnená zmluva so spol. HESS gastroslužby, s.r.o.Mgr. Medal sa pýta, kde na webovej stránke mesta Trenčín je zverejnená zmluva so spol. HESS gastroslužby, s.r.o.Mgr. Medal sa pýta, kde na webovej stránke mesta Trenčín je zverejnená zmluva so spol. HESS gastroslužby, s.r.o.Mgr. Medal sa pýta, kde na webovej stránke mesta Trenčín je zverejnená zmluva so spol. HESS gastroslužby, s.r.o.   ZŠ Hodžova zverejňuje zmluvy na svojej webovej stránke: www.sedmicka.eu (ÚŠ)
  Poslanci VMČ chcú vedieť, ktoré investičné akcie navrhnuté VMČ STRED na rok 2015 (150 000,- EUR) sa zrealizovali a v akej sume. Zvyšné financie budú presunuté do roku 2016 a čiastka na investičné akcie pre rok 2016 (100 000,-EUR) sa o túto sumu navýši? Poslanci VMČ chcú vedieť, ktoré investičné akcie navrhnuté VMČ STRED na rok 2015 (150 000,- EUR) sa zrealizovali a v akej sume. Zvyšné financie budú presunuté do roku 2016 a čiastka na investičné akcie pre rok 2016 (100 000,-EUR) sa o túto sumu navýši? Poslanci VMČ chcú vedieť, ktoré investičné akcie navrhnuté VMČ STRED na rok 2015 (150 000,- EUR) sa zrealizovali a v akej sume. Zvyšné financie budú presunuté do roku 2016 a čiastka na investičné akcie pre rok 2016 (100 000,-EUR) sa o túto sumu navýši? Poslanci VMČ chcú vedieť, ktoré investičné akcie navrhnuté VMČ STRED na rok 2015 (150 000,- EUR) sa zrealizovali a v akej sume. Zvyšné financie budú presunuté do roku 2016 a čiastka na investičné akcie pre rok 2016 (100 000,-EUR) sa o túto sumu navýši? Poslanci VMČ chcú vedieť, ktoré investičné akcie navrhnuté VMČ STRED na rok 2015 (150 000,- EUR) sa zrealizovali a v akej sume. Zvyšné financie budú presunuté do roku 2016 a čiastka na investičné akcie pre rok 2016 (100 000,-EUR) sa o túto sumu navýši?   V rozpočte na rok 2015 boli v rámci akcií pre MČ Stred vyčlenené spolu finančné prostriedky vo výške 164.313 €, z toho 161.813 € na investičné akcie a 2.500 € na bežné výdavky. Zrealizované a uhradené boli nasledujúce: rekonštrukcia domu smútku v Biskupiciach vo výške 9.400 €, projektová dokumentácia Pod Komárky vo výške 820 € a zameranie vo výške 12 €, projektová dokumentácia rekonštrukcie priechodu pre chodcov na Ul. Legionárska vo výške 300 €, realizácia rekonštrukcie priechodu pre chodcov na Ul. Legionárska vo výške 13.229 €, realizácia schodov na Ul. Cintorínska a Nová vo výške 9.500 €, projektová dokumentácia rekonštrukcie detského ihriska na Karpatskej ulici vo výške 1.499 €, rekonštrukcia zábradlia a dažďových odtokov na chodníku smerom od átria do Čerešňového sadu do výške 1.330 €, rekonštrukcia umyváriek pre deti v MŠ Stromová vo výške 7.470 €, rekonštrukcia podhľadov v MŠ Stromová vo výške 12.831 € a úprava sociálnych zariadení v MŠ Soblahovská vo výške 1.000 €. Bežné výdavky vo výške 1.500 € určené na zasadenie nových čerešní boli zrealizované z iných finančných prostriedkov. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016 v decembri 2015 bolo v rozpočte na rok 2016 schválené dofinancovanie, resp. dokončenie investičných akcií MČ Stred nasledovne: 5.000 € na realizáciu detského ihriska na Karpatskej ulici a 4.000 € ako zostatok prostriedkov z realizácie rekonštrukcie priechodov pre chodcov na Ul. Legionárska pri Perle, na Ul. Soblahovská pri cintoríne a na Ul. Piaristická pri poliklinike. Dňa 26.1.2016 bolo zmenou rozpočtu v kompetencii primátora schválené dofinancovanie investičných akcií z roku 2015 nasledovne: projektová dokumentácia priechodu pre chodcov na Ul. Soblahovská pri cintoríne a na Ul. Piaristická pri poliklinike spolu vo výške 600 € a projektová dokumentácia priechodu pre chodcov na Ul. Súdna vo výške 400 €. Do zmeny rozpočtu, ktorá bude predložená na rokovanie FMK dňa 28.1.2016 a na rokovanie MsZ dňa 17.2.2016 bude predložené dokončenie, resp. dofinancovanie nasledujúcich investičných akcií: realizácia akcie Pod Komárky vo výške 79.300 € a rekonštrukcia chodníka na nám. sv. Anny vo výške 9.500 €. Sumarizácia: zaplatené v roku 2015: 57.391 €, prechádza do roku 2016 (schválený rozpočet a predložené zmeny rozpočtu): 98.800 €, t.j. spolu 156.191 € pre MČ STRED. V roku 2016 sa teda nenavýši čiastka 100.000 €, ale sú, resp. po schválení zmeny rozpočtu 17.2.2016 budú schválené finančné prostriedky na dofinancovanie investičných akcií z roku 2015 podľa rozdelenia z roku 2015. (viď príloha)(ÚE)
  Mgr. Medal tlmočil požiadavku občanov, aby sa obnovil autobusový spoj cez ul. J. Zemana a ul. Karpatskú časť "Noviny", aspoň 2 x denne.Mgr. Medal tlmočil požiadavku občanov, aby sa obnovil autobusový spoj cez ul. J. Zemana a ul. Karpatskú časť "Noviny", aspoň 2 x denne.Mgr. Medal tlmočil požiadavku občanov, aby sa obnovil autobusový spoj cez ul. J. Zemana a ul. Karpatskú časť "Noviny", aspoň 2 x denne.Mgr. Medal tlmočil požiadavku občanov, aby sa obnovil autobusový spoj cez ul. J. Zemana a ul. Karpatskú časť "Noviny", aspoň 2 x denne.Mgr. Medal tlmočil požiadavku občanov, aby sa obnovil autobusový spoj cez ul. J. Zemana a ul. Karpatskú časť "Noviny", aspoň 2 x denne.   Útvar dopravy zobral požiadavku na vedomie a zapracoval ju do systému pripomienok, ktoré budú po komplexnom posúdení zapracované do novej organizácie MHD Trenčín. (ÚD)
  Mgr. Medal žiada naceniť, koľko by stálo osvetlenie priechodu pre chodcov pri reštaurácii "PERLA", keby bol tak osvetlený ako priechod pre chodcov na ul Hodžovej? Koľko by stálo dorobenie blikačiek (odrazových sklíčok) do zeme na priechode pre chodcov pri reštaurácii "PERLA"?Mgr. Medal žiada naceniť, koľko by stálo osvetlenie priechodu pre chodcov pri reštaurácii "PERLA", keby bol tak osvetlený ako priechod pre chodcov na ul Hodžovej? Koľko by stálo dorobenie blikačiek (odrazových sklíčok) do zeme na priechode pre chodcov pri reštaurácii "PERLA"?Mgr. Medal žiada naceniť, koľko by stálo osvetlenie priechodu pre chodcov pri reštaurácii "PERLA", keby bol tak osvetlený ako priechod pre chodcov na ul Hodžovej? Koľko by stálo dorobenie blikačiek (odrazových sklíčok) do zeme na priechode pre chodcov pri reštaurácii "PERLA"?Mgr. Medal žiada naceniť, koľko by stálo osvetlenie priechodu pre chodcov pri reštaurácii "PERLA", keby bol tak osvetlený ako priechod pre chodcov na ul Hodžovej? Koľko by stálo dorobenie blikačiek (odrazových sklíčok) do zeme na priechode pre chodcov pri reštaurácii "PERLA"?Mgr. Medal žiada naceniť, koľko by stálo osvetlenie priechodu pre chodcov pri reštaurácii "PERLA", keby bol tak osvetlený ako priechod pre chodcov na ul Hodžovej? Koľko by stálo dorobenie blikačiek (odrazových sklíčok) do zeme na priechode pre chodcov pri reštaurácii "PERLA"?   Nacenenie oboch záležitostí bude po jeho dodaní poslané na vmcstred@trencin.sk, prípadne odovzdané na nasledovnom VMČ (ÚIS)
  Mgr. Medal sa pýta, či budú poslanci oboznámení s novým pripravovaným grafikonom ešte pred samotným prejednávaním grafikonu, ktorý by mal byť dňa 18.2.2016Mgr. Medal sa pýta, či budú poslanci oboznámení s novým pripravovaným grafikonom ešte pred samotným prejednávaním grafikonu, ktorý by mal byť dňa 18.2.2016Mgr. Medal sa pýta, či budú poslanci oboznámení s novým pripravovaným grafikonom ešte pred samotným prejednávaním grafikonu, ktorý by mal byť dňa 18.2.2016Mgr. Medal sa pýta, či budú poslanci oboznámení s novým pripravovaným grafikonom ešte pred samotným prejednávaním grafikonu, ktorý by mal byť dňa 18.2.2016Mgr. Medal sa pýta, či budú poslanci oboznámení s novým pripravovaným grafikonom ešte pred samotným prejednávaním grafikonu, ktorý by mal byť dňa 18.2.2016   Prezentácia nového GRAFIKONU verejnosti prebehne dňa 18.2.2016 od 16,00 hod vo veľkej sále kina HVIEZDA v Trenčíne. Poslanci budú mať možnosť oboznámiť sa s pripravovaným grafikonom skôr ako bude verejne zhromaždenie a to dňa 11.2.2016 od 16,00 hod v sobášnej miestnosti MsÚ Trenčín, na spoločnom stretnutí dvoch komisií (finančná a majetková komisia + komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania) (ÚD)
  Mgr. Medal sa pýta, či nebol zaviazaný stavebník, ktorý stavia na detskom ihrisku pri tržnici (Soblahovská-28 októbra) výstavbou nového detského ihriska na zostávajúcom pozemku, a ak áno, v akom rozsahu.Mgr. Medal sa pýta, či nebol zaviazaný stavebník, ktorý stavia na detskom ihrisku pri tržnici (Soblahovská-28 októbra) výstavbou nového detského ihriska na zostávajúcom pozemku, a ak áno, v akom rozsahu.Mgr. Medal sa pýta, či nebol zaviazaný stavebník, ktorý stavia na detskom ihrisku pri tržnici (Soblahovská-28 októbra) výstavbou nového detského ihriska na zostávajúcom pozemku, a ak áno, v akom rozsahu.Mgr. Medal sa pýta, či nebol zaviazaný stavebník, ktorý stavia na detskom ihrisku pri tržnici (Soblahovská-28 októbra) výstavbou nového detského ihriska na zostávajúcom pozemku, a ak áno, v akom rozsahu.Mgr. Medal sa pýta, či nebol zaviazaný stavebník, ktorý stavia na detskom ihrisku pri tržnici (Soblahovská-28 októbra) výstavbou nového detského ihriska na zostávajúcom pozemku, a ak áno, v akom rozsahu.   Pokiaľ sa jedná o Polyfunkčný objekt RUBIKON, obsahom stavebného povolenia je aj stavebný objekt SO 301 - Sadovnícke úpravy s detským ihriskom na p.č. 1839/6 k.ú. Trenčín. Z uvedeného vyplýva, že stavebník v rámci stavby uskutoční aj nové detské ihrisko. (ÚSaŽP)
  Poslanci VMČ Stred žiadajú p. riaditeľa Pavlíka zo ZŠ na Bezručovej ulici, aby predĺžil dobu otvorenia školského ihriska a to v mesiacoch apríl až september aspoň do 20.00 hod. Tento priestor je monitorovaný kamerou a Mgr. Sláviček (zástupca náčelníka MsP) prisľúbil, že priestranstvo by pravidelne kontrolovala MsP.Poslanci VMČ Stred žiadajú p. riaditeľa Pavlíka zo ZŠ na Bezručovej ulici, aby predĺžil dobu otvorenia školského ihriska a to v mesiacoch apríl až september aspoň do 20.00 hod. Tento priestor je monitorovaný kamerou a Mgr. Sláviček (zástupca náčelníka MsP) prisľúbil, že priestranstvo by pravidelne kontrolovala MsP.Poslanci VMČ Stred žiadajú p. riaditeľa Pavlíka zo ZŠ na Bezručovej ulici, aby predĺžil dobu otvorenia školského ihriska a to v mesiacoch apríl až september aspoň do 20.00 hod. Tento priestor je monitorovaný kamerou a Mgr. Sláviček (zástupca náčelníka MsP) prisľúbil, že priestranstvo by pravidelne kontrolovala MsP.Poslanci VMČ Stred žiadajú p. riaditeľa Pavlíka zo ZŠ na Bezručovej ulici, aby predĺžil dobu otvorenia školského ihriska a to v mesiacoch apríl až september aspoň do 20.00 hod. Tento priestor je monitorovaný kamerou a Mgr. Sláviček (zástupca náčelníka MsP) prisľúbil, že priestranstvo by pravidelne kontrolovala MsP.Poslanci VMČ Stred žiadajú p. riaditeľa Pavlíka zo ZŠ na Bezručovej ulici, aby predĺžil dobu otvorenia školského ihriska a to v mesiacoch apríl až september aspoň do 20.00 hod. Tento priestor je monitorovaný kamerou a Mgr. Sláviček (zástupca náčelníka MsP) prisľúbil, že priestranstvo by pravidelne kontrolovala MsP.   Stanovisko Mgr. Ivana Pavlíka – riaditeľa školy tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.
  Mgr. Medal žiada o informáciu ,či mesto Trenčín uvažuje s dosádzaním stromov na ul. Piaristická, 1. Mája, Legionárska, Soblahovská, Palackého. Je vypracovaná nejaká stratégia? V akom časovom horizonte?Mgr. Medal žiada o informáciu ,či mesto Trenčín uvažuje s dosádzaním stromov na ul. Piaristická, 1. Mája, Legionárska, Soblahovská, Palackého. Je vypracovaná nejaká stratégia? V akom časovom horizonte?Mgr. Medal žiada o informáciu ,či mesto Trenčín uvažuje s dosádzaním stromov na ul. Piaristická, 1. Mája, Legionárska, Soblahovská, Palackého. Je vypracovaná nejaká stratégia? V akom časovom horizonte?Mgr. Medal žiada o informáciu ,či mesto Trenčín uvažuje s dosádzaním stromov na ul. Piaristická, 1. Mája, Legionárska, Soblahovská, Palackého. Je vypracovaná nejaká stratégia? V akom časovom horizonte?Mgr. Medal žiada o informáciu ,či mesto Trenčín uvažuje s dosádzaním stromov na ul. Piaristická, 1. Mája, Legionárska, Soblahovská, Palackého. Je vypracovaná nejaká stratégia? V akom časovom horizonte?   Na ul. Legionárska a Soblahovská je v každom rozhodnutí na výrub určená náhradná výsadba späť na miesta po asanovaných stromoch; ul. Piaristická, 1.mája bude potrebné na jar spraviť revíziu a odumreté stromy dosadiť. Na ul. Palackého je potrebné najskôr opraviť chodník a vybudovať adekvátne otvory pre nové stromy. Tento pozemok však nie je vlastníctvo mesta. (ÚSaŽP)
  Mgr. Medal žiada upratať priestor na konci ul. Jilemnického (za detským domovom).Mgr. Medal žiada upratať priestor na konci ul. Jilemnického (za detským domovom).Mgr. Medal žiada upratať priestor na konci ul. Jilemnického (za detským domovom).Mgr. Medal žiada upratať priestor na konci ul. Jilemnického (za detským domovom).Mgr. Medal žiada upratať priestor na konci ul. Jilemnického (za detským domovom).   Nakoľko znečistenie predmetného priestoru na konci ul. Jilemnického sa nepovažuje za nelegálnu skládku, požiadavka bola postúpená na Útvar interných služieb, ktorý v danej veci zjedná nápravu. (ÚSaŽP)
  Mgr. Medal sa pýta, či sa vandali, ktorí boli prichytení pri ničení zábradlia z átria smerom do čerešňového sadu, podieľali na úhrade škody za ich výtržnosť (tj. na oprave zábradlia vo vykázanej cene 1330 EUR)?Mgr. Medal sa pýta, či sa vandali, ktorí boli prichytení pri ničení zábradlia z átria smerom do čerešňového sadu, podieľali na úhrade škody za ich výtržnosť (tj. na oprave zábradlia vo vykázanej cene 1330 EUR)?Mgr. Medal sa pýta, či sa vandali, ktorí boli prichytení pri ničení zábradlia z átria smerom do čerešňového sadu, podieľali na úhrade škody za ich výtržnosť (tj. na oprave zábradlia vo vykázanej cene 1330 EUR)?Mgr. Medal sa pýta, či sa vandali, ktorí boli prichytení pri ničení zábradlia z átria smerom do čerešňového sadu, podieľali na úhrade škody za ich výtržnosť (tj. na oprave zábradlia vo vykázanej cene 1330 EUR)?Mgr. Medal sa pýta, či sa vandali, ktorí boli prichytení pri ničení zábradlia z átria smerom do čerešňového sadu, podieľali na úhrade škody za ich výtržnosť (tj. na oprave zábradlia vo vykázanej cene 1330 EUR)?   bolo zistených 5 podozrivých osôb- všetci mladiství , nakoľko sa jednalo len o priestupok, nie o trestný čin, bol spracovaný priestupkový spis, ktorý bol dňa 15.05.2015 odstúpený na Okresný Úrad v TN - Odbor všeobecnej vnútornej správy, priestupkový referát (MsP)
  Mgr. Medal sa pýta, či sa kontrolujú reklamné "Áčka" na Mierovom námestí. Ako často sa kontrola vykonáva a s akými výsledkami? Ktoré tieto reklamy sú nelegálne a riadne sa za ne neplatí?Mgr. Medal sa pýta, či sa kontrolujú reklamné "Áčka" na Mierovom námestí. Ako často sa kontrola vykonáva a s akými výsledkami? Ktoré tieto reklamy sú nelegálne a riadne sa za ne neplatí?Mgr. Medal sa pýta, či sa kontrolujú reklamné "Áčka" na Mierovom námestí. Ako často sa kontrola vykonáva a s akými výsledkami? Ktoré tieto reklamy sú nelegálne a riadne sa za ne neplatí?Mgr. Medal sa pýta, či sa kontrolujú reklamné "Áčka" na Mierovom námestí. Ako často sa kontrola vykonáva a s akými výsledkami? Ktoré tieto reklamy sú nelegálne a riadne sa za ne neplatí?Mgr. Medal sa pýta, či sa kontrolujú reklamné "Áčka" na Mierovom námestí. Ako často sa kontrola vykonáva a s akými výsledkami? Ktoré tieto reklamy sú nelegálne a riadne sa za ne neplatí?   Reklamné Áčka hliadky MsP TN v rámci hliadkovej služby priebežne kontrolujú a riešia v rámci zákona o priestupkoch - zákon SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch, § 47/1 písm. g/ - neoprávnený záber verejného priestranstva (MsP)
  Mgr. Medal sa pýta, či sa kontroluje veľmi časté parkovanie áut na verejnej zeleni, hlavne vo vnútroblokoch na SLoblahovskej, Inoveckej, Dlhých Honoch, 28. októbra.... Ako to MsP kontroluje a rieši? Jestvuje štatistika takto riešených priestupkov?Mgr. Medal sa pýta, či sa kontroluje veľmi časté parkovanie áut na verejnej zeleni, hlavne vo vnútroblokoch na SLoblahovskej, Inoveckej, Dlhých Honoch, 28. októbra.... Ako to MsP kontroluje a rieši? Jestvuje štatistika takto riešených priestupkov?Mgr. Medal sa pýta, či sa kontroluje veľmi časté parkovanie áut na verejnej zeleni, hlavne vo vnútroblokoch na SLoblahovskej, Inoveckej, Dlhých Honoch, 28. októbra.... Ako to MsP kontroluje a rieši? Jestvuje štatistika takto riešených priestupkov?Mgr. Medal sa pýta, či sa kontroluje veľmi časté parkovanie áut na verejnej zeleni, hlavne vo vnútroblokoch na SLoblahovskej, Inoveckej, Dlhých Honoch, 28. októbra.... Ako to MsP kontroluje a rieši? Jestvuje štatistika takto riešených priestupkov?Mgr. Medal sa pýta, či sa kontroluje veľmi časté parkovanie áut na verejnej zeleni, hlavne vo vnútroblokoch na SLoblahovskej, Inoveckej, Dlhých Honoch, 28. októbra.... Ako to MsP kontroluje a rieši? Jestvuje štatistika takto riešených priestupkov?   MsP TN v rámci hliadkovej služby kontroluje aj parkovanie vozidiel nielen na zeleni vo vnútroblokoch. Vzhľadom na personálne kapacity a možnosti MsP TN, ale nie je možné reálne zistiť, zadokumentovať a riešiť, resp. postihovať všetkých priestupcov ohľadom neoprávneného parkovania aj na zeleni v meste Trenčín. Dávame Vám na vedomie, že za rok 2015 bolo zistených celkovo 228 priestupkov vodičov, ktorí parkovali na mestskej a verejnej zeleni. Z toho bolo v blokovom konaní vyriešených celkovo 126 priestupkov na celkovú sumu 1665 €. Ostatných 102 konaní, ktoré mali znaky priestupku, bolo vybavených napomenutím. (MsP)
  Mgr. Medal, žiada o prehodnotenie času vývozu odpadu v centre mesta Trenčín. Zúžila sa frekvencia vývozu z 2 vývozov na jeden. Prevádzkovateľom nebol oznámený termín vývozu odpadu, nevedia kedy majú vykladať vrecia. Teraz sa stáva, že vrece je vyložené vonku aj celú noc. Bolo by dobré urobiť prieskum u prevádzkovateľov, v akom čase by bolo najlepšie smeti vyvážať.Mgr. Medal, žiada o prehodnotenie času vývozu odpadu v centre mesta Trenčín. Zúžila sa frekvencia vývozu z 2 vývozov na jeden. Prevádzkovateľom nebol oznámený termín vývozu odpadu, nevedia kedy majú vykladať vrecia. Teraz sa stáva, že vrece je vyložené vonku aj celú noc. Bolo by dobré urobiť prieskum u prevádzkovateľov, v akom čase by bolo najlepšie smeti vyvážať.Mgr. Medal, žiada o prehodnotenie času vývozu odpadu v centre mesta Trenčín. Zúžila sa frekvencia vývozu z 2 vývozov na jeden. Prevádzkovateľom nebol oznámený termín vývozu odpadu, nevedia kedy majú vykladať vrecia. Teraz sa stáva, že vrece je vyložené vonku aj celú noc. Bolo by dobré urobiť prieskum u prevádzkovateľov, v akom čase by bolo najlepšie smeti vyvážať.Mgr. Medal, žiada o prehodnotenie času vývozu odpadu v centre mesta Trenčín. Zúžila sa frekvencia vývozu z 2 vývozov na jeden. Prevádzkovateľom nebol oznámený termín vývozu odpadu, nevedia kedy majú vykladať vrecia. Teraz sa stáva, že vrece je vyložené vonku aj celú noc. Bolo by dobré urobiť prieskum u prevádzkovateľov, v akom čase by bolo najlepšie smeti vyvážať.Mgr. Medal, žiada o prehodnotenie času vývozu odpadu v centre mesta Trenčín. Zúžila sa frekvencia vývozu z 2 vývozov na jeden. Prevádzkovateľom nebol oznámený termín vývozu odpadu, nevedia kedy majú vykladať vrecia. Teraz sa stáva, že vrece je vyložené vonku aj celú noc. Bolo by dobré urobiť prieskum u prevádzkovateľov, v akom čase by bolo najlepšie smeti vyvážať.   V minulom roku pri rokovaniach o ďalšej spolupráci s Marius Pedersenom bolo dohodnuté určité smerovanie odpadového hospodárstva v meste Trenčín. V rámci tejto aktivity sa očakával návrh zo strany Marius Pedersen, v ktorej oblasti by bolo možné ušetriť finančné prostriedky. Jedným z návrhov bola optimalizácia vývozov uličných nádob, v rámci ktorých sa zbierajú aj čierne logom označené vrecia. S týmto návrhom vedenie mesta aj poslanci, ktorí boli pri rokovaniach súhlasili. Návrh optimalizácie činností znel: Úprava počtu vývozov uličných (malých smetných) nádob Ponuka vychádza z nižšej potreby vývozu uličných nádob v zimnom období. Navrhuje sa rozsah vývozov: - uličné nádoby v centre mesta – miesto vývozu 2xdenne, v období od 1.1.do 15.4. vyvážať 1xdenne - uličné nádoby v meste, ktoré sa vyvážajú 2xtýždenne v čase od 15.11. do 15.4. upraviť na vývoz 1xtýždenne - uličné nádoby v meste, ktoré sa vyvážajú 3,resp.4xtýždenne v čase od 15.11. do 15.4. upraviť na vývoz 2xtýždenne. Tento návrh predpokladá úsporu nákladov mesta o 34 000 €/rok (prepočítané na súčasný počet uličných nádob v cenách platných pre rok 2015). Na základe uvedeného sa začala realizovať navrhovaná frekvencia zberu, a od 1.1. sa realizuje vývoz uličných kastlíkov na Námestí vrátane zberu čiernych vriec jeden krát denne. Bolo dohodnuté, že sa budú robiť vývozy nádob a zber vriec ráno v čase ako je stanovené vo VZN. Každý deň s posádkou realizujúcou zber komunikujeme a sledujeme situáciu. V prípade, že by bolo vhodnejšie robiť poobedný zber, nastavíme to na poobedný zber. Ak zistíme, že je potrebné sa vrátiť k vývozu 2x denne skôr, vrátime sa skôr. Momentálne je celá táto aktivita v testovaní a všetko sa následne vyhodnotí na základe reality. Ak sa navrhovaná frekvencia v zimnom období osvedčí ako postačujúca, pri novelizácii VZN o odpadoch k 1.7.2016 to bude do VZN presne zapracované. (ÚSaŽP)
  Mgr. Medal, žiada o obšírnejšiu odpoveď týkajúcu sa náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska. Na Soblahovskej ul. sa v posledných 3 rokoch vyrúbané stromy nenahradili. Podobne aj na ul. Piaristickej a Legionárskej. Plánuje sa v tomto roku s náhradnou výsadbou stromov na týchto uliciach? Aký druh sa plánauje vysádzať? Kto rozhoduje o náhradnej výsadbe a druhu, ktorý sa bude vysádzať?Mgr. Medal, žiada o obšírnejšiu odpoveď týkajúcu sa náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska. Na Soblahovskej ul. sa v posledných 3 rokoch vyrúbané stromy nenahradili. Podobne aj na ul. Piaristickej a Legionárskej. Plánuje sa v tomto roku s náhradnou výsadbou stromov na týchto uliciach? Aký druh sa plánauje vysádzať? Kto rozhoduje o náhradnej výsadbe a druhu, ktorý sa bude vysádzať?Mgr. Medal, žiada o obšírnejšiu odpoveď týkajúcu sa náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska. Na Soblahovskej ul. sa v posledných 3 rokoch vyrúbané stromy nenahradili. Podobne aj na ul. Piaristickej a Legionárskej. Plánuje sa v tomto roku s náhradnou výsadbou stromov na týchto uliciach? Aký druh sa plánauje vysádzať? Kto rozhoduje o náhradnej výsadbe a druhu, ktorý sa bude vysádzať?Mgr. Medal, žiada o obšírnejšiu odpoveď týkajúcu sa náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska. Na Soblahovskej ul. sa v posledných 3 rokoch vyrúbané stromy nenahradili. Podobne aj na ul. Piaristickej a Legionárskej. Plánuje sa v tomto roku s náhradnou výsadbou stromov na týchto uliciach? Aký druh sa plánauje vysádzať? Kto rozhoduje o náhradnej výsadbe a druhu, ktorý sa bude vysádzať?Mgr. Medal, žiada o obšírnejšiu odpoveď týkajúcu sa náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska. Na Soblahovskej ul. sa v posledných 3 rokoch vyrúbané stromy nenahradili. Podobne aj na ul. Piaristickej a Legionárskej. Plánuje sa v tomto roku s náhradnou výsadbou stromov na týchto uliciach? Aký druh sa plánauje vysádzať? Kto rozhoduje o náhradnej výsadbe a druhu, ktorý sa bude vysádzať?   Náhradná výsadba za vyrúbané stromy bola určená aj na týchto uliciach v rozhodnutiach. O náhradnej výsadbe rozhoduje (druh a množstvo) v zmysle zákona orgán ochrany prírody spolu so správcom verejnej zelene. Výsadby budú doplnené takými istými druhmi ako tam rastú teraz. MHSL momentálne pripravuje podklady (kritéria na výber drevín) týkajúce sa náhradnej výsadby za roky 2013, 2014 do verejného obstarávania, týka sa to aj nových výsadieb na vyššie uvedených uliciach. (ÚSaŽP)
  Mgr. Medal, žiada vyčistiť priestor od náletových krovín na konci ul. Jilemnického (detský domov). Neuvažuje sa s výrubom drevín a s prehľadnením priestoru v tejto lokalite? (zdržujú sa tam nežiadúce osoby)Mgr. Medal, žiada vyčistiť priestor od náletových krovín na konci ul. Jilemnického (detský domov). Neuvažuje sa s výrubom drevín a s prehľadnením priestoru v tejto lokalite? (zdržujú sa tam nežiadúce osoby)Mgr. Medal, žiada vyčistiť priestor od náletových krovín na konci ul. Jilemnického (detský domov). Neuvažuje sa s výrubom drevín a s prehľadnením priestoru v tejto lokalite? (zdržujú sa tam nežiadúce osoby)Mgr. Medal, žiada vyčistiť priestor od náletových krovín na konci ul. Jilemnického (detský domov). Neuvažuje sa s výrubom drevín a s prehľadnením priestoru v tejto lokalite? (zdržujú sa tam nežiadúce osoby)Mgr. Medal, žiada vyčistiť priestor od náletových krovín na konci ul. Jilemnického (detský domov). Neuvažuje sa s výrubom drevín a s prehľadnením priestoru v tejto lokalite? (zdržujú sa tam nežiadúce osoby)   Pozemky patriace Mestu Trenčín budú obhliadnuté, následne bude zrealizovaná sanácia nevhodných drevín. V prípade výrubov stromov je prvým možným termínom realizácie október.(ÚIS)
  Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, či v priestupkovom konaní (voči vandalom, ktorí zničili za átriom smerom do čerešňového sadu zábradlie) bolo rozhodnuté o náhrade škody, či náhrada škody za mesto Trenčín bola riadne a načas uplatnená.Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, či v priestupkovom konaní (voči vandalom, ktorí zničili za átriom smerom do čerešňového sadu zábradlie) bolo rozhodnuté o náhrade škody, či náhrada škody za mesto Trenčín bola riadne a načas uplatnená.Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, či v priestupkovom konaní (voči vandalom, ktorí zničili za átriom smerom do čerešňového sadu zábradlie) bolo rozhodnuté o náhrade škody, či náhrada škody za mesto Trenčín bola riadne a načas uplatnená.Poslanci VMČ STRED sa pýtajú, či v priestupkovom konaní (voči vandalom, ktorí zničili za átriom smerom do čerešňového sadu zábradlie) bolo rozhodnuté o náhrade škody, či náhrada škody za mesto Trenčín bola riadne a načas uplatnená.   MsP TN spracovala priestupkový spis k predmetnému priestupku a tento bol zaslaný na Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy - priestupkový referát. Viac informácii k uvedenému prípadu MsP TN nemá a ani nimi nedisponuje. O uvedené informácie si treba požiadať na priestupkovom referáte. (MsP)
  Mgr. Medal a Ing. Urbánek vykonali prieskum u majiteľov prevádzok v centre mesta, týkajúci sa aj vývozu odpadu. Na základe prieskumu žiadajú, aby sa vývoz odpadu uskutočňoval po 9.00 hod. resp. medzi 9.00 a 10.00 hod., kedy väčšina prevádzkovateľov otvára svoje prevádzky.Mgr. Medal a Ing. Urbánek vykonali prieskum u majiteľov prevádzok v centre mesta, týkajúci sa aj vývozu odpadu. Na základe prieskumu žiadajú, aby sa vývoz odpadu uskutočňoval po 9.00 hod. resp. medzi 9.00 a 10.00 hod., kedy väčšina prevádzkovateľov otvára svoje prevádzky.Mgr. Medal a Ing. Urbánek vykonali prieskum u majiteľov prevádzok v centre mesta, týkajúci sa aj vývozu odpadu. Na základe prieskumu žiadajú, aby sa vývoz odpadu uskutočňoval po 9.00 hod. resp. medzi 9.00 a 10.00 hod., kedy väčšina prevádzkovateľov otvára svoje prevádzky.Mgr. Medal a Ing. Urbánek vykonali prieskum u majiteľov prevádzok v centre mesta, týkajúci sa aj vývozu odpadu. Na základe prieskumu žiadajú, aby sa vývoz odpadu uskutočňoval po 9.00 hod. resp. medzi 9.00 a 10.00 hod., kedy väčšina prevádzkovateľov otvára svoje prevádzky.   Vývoz odpadu jeden krát denne platí len do konca marca. Následne sa zber bude realizovať tak ako je stanovené vo VZN o odpadoch, 2 x denne v pôvodné časy. Všetky prevádzky boli informované o tejto zmene prostredníctvom doručeného oznamu, ktorý doručovala posádka Marius Pedersenu pri vývoze. Uvedený oznam bol tiež na konci februára uverejnený na stránke mesta www.trencin.sk, v tomto znení : Oznam o zmene času zberu odpadu v centre mesta: Z dôvodu optimalizácie činností a nákladov v odpadovom hospodárstve pristúpilo mesto v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen k zníženiu frekvencie zberu odpadu v centre mesta. Znížená frekvencia sa skúšobne realizuje už od 1.1.2016. Zber odpadu sa vykonával v čase po 7,00 hod. do 8,00 hod. v zmysle VZN o odpadoch. Ak sa znížená frekvencia v tomto období ukáže ako postačujúca, bude následne zapracovaná aj do Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. Znížená frekvencia zberu odpadu v centre mesta by sa teda mala realizovať aj v budúcnosti, a to počas zimných mesiacov. (ÚSaŽP)Vývoz odpadu jeden krát denne platí len do konca marca. Následne sa zber bude realizovať tak ako je stanovené vo VZN o odpadoch, 2 x denne v pôvodné časy. Všetky prevádzky boli informované o tejto zmene prostredníctvom doručeného oznamu, ktorý doručovala posádka Marius Pedersenu pri vývoze. Uvedený oznam bol tiež na konci februára uverejnený na stránke mesta www.trencin.sk, v tomto znení : Oznam o zmene času zberu odpadu v centre mesta: Z dôvodu optimalizácie činností a nákladov v odpadovom hospodárstve pristúpilo mesto v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen k zníženiu frekvencie zberu odpadu v centre mesta. Znížená frekvencia sa skúšobne realizuje už od 1.1.2016. Zber odpadu sa vykonával v čase po 7,00 hod. do 8,00 hod. v zmysle VZN o odpadoch. Ak sa znížená frekvencia v tomto období ukáže ako postačujúca, bude následne zapracovaná aj do Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. Znížená frekvencia zberu odpadu v centre mesta by sa teda mala realizovať aj v budúcnosti, a to počas zimných mesiacov. (ÚSaŽP)Vývoz odpadu jeden krát denne platí len do konca marca. Následne sa zber bude realizovať tak ako je stanovené vo VZN o odpadoch, 2 x denne v pôvodné časy. Všetky prevádzky boli informované o tejto zmene prostredníctvom doručeného oznamu, ktorý doručovala posádka Marius Pedersenu pri vývoze. Uvedený oznam bol tiež na konci februára uverejnený na stránke mesta www.trencin.sk, v tomto znení : Oznam o zmene času zberu odpadu v centre mesta: Z dôvodu optimalizácie činností a nákladov v odpadovom hospodárstve pristúpilo mesto v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen k zníženiu frekvencie zberu odpadu v centre mesta. Znížená frekvencia sa skúšobne realizuje už od 1.1.2016. Zber odpadu sa vykonával v čase po 7,00 hod. do 8,00 hod. v zmysle VZN o odpadoch. Ak sa znížená frekvencia v tomto období ukáže ako postačujúca, bude následne zapracovaná aj do Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. Znížená frekvencia zberu odpadu v centre mesta by sa teda mala realizovať aj v budúcnosti, a to počas zimných mesiacov. (ÚSaŽP)Vývoz odpadu jeden krát denne platí len do konca marca. Následne sa zber bude realizovať tak ako je stanovené vo VZN o odpadoch, 2 x denne v pôvodné časy. Všetky prevádzky boli informované o tejto zmene prostredníctvom doručeného oznamu, ktorý doručovala posádka Marius Pedersenu pri vývoze. Uvedený oznam bol tiež na konci februára uverejnený na stránke mesta www.trencin.sk, v tomto znení : Oznam o zmene času zberu odpadu v centre mesta: Z dôvodu optimalizácie činností a nákladov v odpadovom hospodárstve pristúpilo mesto v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen k zníženiu frekvencie zberu odpadu v centre mesta. Znížená frekvencia sa skúšobne realizuje už od 1.1.2016. Zber odpadu sa vykonával v čase po 7,00 hod. do 8,00 hod. v zmysle VZN o odpadoch. Ak sa znížená frekvencia v tomto období ukáže ako postačujúca, bude následne zapracovaná aj do Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. Znížená frekvencia zberu odpadu v centre mesta by sa teda mala realizovať aj v budúcnosti, a to počas zimných mesiacov. (ÚSaŽP)
  Občania žiadajú, aby sa odstránila značka "zákaz státia" pred lekárňou Arnica, alebo, aby MsP zvýšenou kontrolou upozorňovala vodičov na porušovanie dopravných predpisov.Občania žiadajú, aby sa odstránila značka "zákaz státia" pred lekárňou Arnica, alebo, aby MsP zvýšenou kontrolou upozorňovala vodičov na porušovanie dopravných predpisov.Občania žiadajú, aby sa odstránila značka "zákaz státia" pred lekárňou Arnica, alebo, aby MsP zvýšenou kontrolou upozorňovala vodičov na porušovanie dopravných predpisov.Občania žiadajú, aby sa odstránila značka "zákaz státia" pred lekárňou Arnica, alebo, aby MsP zvýšenou kontrolou upozorňovala vodičov na porušovanie dopravných predpisov.   Jednou z úloh MsP je upozorňovať vodičov cestnej premávky za porušovanie pravidiel cestnej premávky. V prípade veľkého porušovania je potrebné zvážiť zmenu dopravného značenia zo zákazu "zákaz státia" na "zákaz zastavenia". Túto situácie je potrebné riešiť až po nedodržaní výziev zo strany MsP pre účastníkov cestnej premávky. MsP TN nesúhlasí aby sa odstránila DZ zákaz státia pred lekárňou Arnica, pretože na predmetnej ulici sa nachádza OR HaZZ, ktorých vozidlá musia mať zabezpečený prejazd touto ulicou. Možno by bolo vhodné túto DZ zameniť za DZ zákaz zastavenia. Oproti lekárni je parkovisko, pričom ak vodič nepresiahne parkovaciu dobu 20 min. , parkovanie je bezplatné. V rámci výkonu hliadkovej služby, hliadky MsP TN kontrolujú aj uvedenú lokalitu, avšak na zvýšenú kontrolu nemá MsP TN personálne kapacity.(ÚD, MsP)
  Občania žiadajú, výsadbu stromov na ul. Piaristická. Nachádza sa tu 19 voľných plôch, kde by mohli byť stromy vysadené.Občania žiadajú, výsadbu stromov na ul. Piaristická. Nachádza sa tu 19 voľných plôch, kde by mohli byť stromy vysadené.Občania žiadajú, výsadbu stromov na ul. Piaristická. Nachádza sa tu 19 voľných plôch, kde by mohli byť stromy vysadené.Občania žiadajú, výsadbu stromov na ul. Piaristická. Nachádza sa tu 19 voľných plôch, kde by mohli byť stromy vysadené.   V jarných mesiacoch uskutoční UIS (správca verejnej zelene) a zástupca USŽP obhliadku ul. Piaristická, na ktorej sa vytypujú voľné zemníky vhodné na doplnenie novej výsadby. Osadenie prázdnych zemníkov bude riešené s ohľadom na novú výstavbu na tejto ulici a s tým súvisiace nové trasy inžinierskych sietí (najmä prípojky). Prázdne zemníky budú vysadené identickým druhom aký sa tam nachádza v súčasnosti (Sorbus aria "Magnifica"). (ÚSaŽP)
  Mgr. Medal sa pýta je možnosť priechodu či nadchodu či podchodu pre peších ku Kauflandu od ulice Javorinská na ulicu Osloboditeľov? Celá mestská časť Noviny, Biskupice sú bez obchodu a s problematickým prístupom k obchodom za Električnou ulicou.Mgr. Medal sa pýta je možnosť priechodu či nadchodu či podchodu pre peších ku Kauflandu od ulice Javorinská na ulicu Osloboditeľov? Celá mestská časť Noviny, Biskupice sú bez obchodu a s problematickým prístupom k obchodom za Električnou ulicou.Mgr. Medal sa pýta je možnosť priechodu či nadchodu či podchodu pre peších ku Kauflandu od ulice Javorinská na ulicu Osloboditeľov? Celá mestská časť Noviny, Biskupice sú bez obchodu a s problematickým prístupom k obchodom za Električnou ulicou.Mgr. Medal sa pýta je možnosť priechodu či nadchodu či podchodu pre peších ku Kauflandu od ulice Javorinská na ulicu Osloboditeľov? Celá mestská časť Noviny, Biskupice sú bez obchodu a s problematickým prístupom k obchodom za Električnou ulicou.   Je tu potrebná komunikácia so správcom príslušnej cesty II/507 a s dopravným inšpektorátom. Posúdenie či je možné osadenie nadchodu alebo podchodu na príslušných komunikáciach záleží na vypracovaní stavebného projektu, ktorý bude definovať možnosť umiestnenia.
  Mgr. Medal poukazuje na neriešený prístup chodcov a cyklistov do Laugarícia - aké sú výhľady a možnosti?Mgr. Medal poukazuje na neriešený prístup chodcov a cyklistov do Laugarícia - aké sú výhľady a možnosti?Mgr. Medal poukazuje na neriešený prístup chodcov a cyklistov do Laugarícia - aké sú výhľady a možnosti?Mgr. Medal poukazuje na neriešený prístup chodcov a cyklistov do Laugarícia - aké sú výhľady a možnosti?   Možná je realizácia cykloprepojenia podľa cyklogenerelu - popri Lavičkovom potoku alebo po "starej ceste" na Trenčiansku Turnú, realizáciu bude možné financovať z prostriedkov IROP.
  Mgr. Medal je možnosť inštalovania lavičiek na hrádzi na Novinách (ako na Sihoti) - ráta sa s tým pri projektovaní rozšírenia hrádze v súvislosti s Vážskou cyklomagistrálou?Mgr. Medal je možnosť inštalovania lavičiek na hrádzi na Novinách (ako na Sihoti) - ráta sa s tým pri projektovaní rozšírenia hrádze v súvislosti s Vážskou cyklomagistrálou?Mgr. Medal je možnosť inštalovania lavičiek na hrádzi na Novinách (ako na Sihoti) - ráta sa s tým pri projektovaní rozšírenia hrádze v súvislosti s Vážskou cyklomagistrálou?Mgr. Medal je možnosť inštalovania lavičiek na hrádzi na Novinách (ako na Sihoti) - ráta sa s tým pri projektovaní rozšírenia hrádze v súvislosti s Vážskou cyklomagistrálou?   Projekty cyklomagistrály obstaráva TSK, úsek v rámci Trenčína bude konzultovaný s mestom, v tejto etape nie je spracovaná podrobnejšia dokumentácia, názor ÚHA je, že lavičky je možné osadiť a v prípade potreby sa pri realizácii cyklomagistrály presunú.
  Mgr. Medal poukazuje na to, že pred domom J. Zemana 97 boli inštalované 2 lampy verejného osvetlenia neďaleko od seba a sú čudne prepojené vzduchom - čo je neestetické a nevzbudzuje to dôveru v bezpečnosť riešenia - prosím o zabezpečenie opravy - presun vedenia káblov pod zem.Mgr. Medal poukazuje na to, že pred domom J. Zemana 97 boli inštalované 2 lampy verejného osvetlenia neďaleko od seba a sú čudne prepojené vzduchom - čo je neestetické a nevzbudzuje to dôveru v bezpečnosť riešenia - prosím o zabezpečenie opravy - presun vedenia káblov pod zem.Mgr. Medal poukazuje na to, že pred domom J. Zemana 97 boli inštalované 2 lampy verejného osvetlenia neďaleko od seba a sú čudne prepojené vzduchom - čo je neestetické a nevzbudzuje to dôveru v bezpečnosť riešenia - prosím o zabezpečenie opravy - presun vedenia káblov pod zem.Mgr. Medal poukazuje na to, že pred domom J. Zemana 97 boli inštalované 2 lampy verejného osvetlenia neďaleko od seba a sú čudne prepojené vzduchom - čo je neestetické a nevzbudzuje to dôveru v bezpečnosť riešenia - prosím o zabezpečenie opravy - presun vedenia káblov pod zem.   O probleme na ul.J.Zemana vieme, toto prepojenie káblom vedeným vzduchom medzi dvoma stožiarmi VO bolo prevedené ešte minulým správcom VO. V priebehu mesiaca máj bude prevedená oprava a kábel bude inštalovaný do zeme.
  Mgr. Medal, na ul. J. Zemana 97 bol proti vôli obyvateľov domu (a bez ich akéhokoľvek vedomia a možnosti sa vyjadriť) vyrúbaný zdravý strom - žiadam o zabezpečenie náhradnej výsadby v čo najkratšom možnom čase.Mgr. Medal, na ul. J. Zemana 97 bol proti vôli obyvateľov domu (a bez ich akéhokoľvek vedomia a možnosti sa vyjadriť) vyrúbaný zdravý strom - žiadam o zabezpečenie náhradnej výsadby v čo najkratšom možnom čase.Mgr. Medal, na ul. J. Zemana 97 bol proti vôli obyvateľov domu (a bez ich akéhokoľvek vedomia a možnosti sa vyjadriť) vyrúbaný zdravý strom - žiadam o zabezpečenie náhradnej výsadby v čo najkratšom možnom čase.Mgr. Medal, na ul. J. Zemana 97 bol proti vôli obyvateľov domu (a bez ich akéhokoľvek vedomia a možnosti sa vyjadriť) vyrúbaný zdravý strom - žiadam o zabezpečenie náhradnej výsadby v čo najkratšom možnom čase.   Rozhodnutie na výrub aj s určenou náhradnou výsadbou bolo zaslané žiadateľovi o výrub - MHSL m.r.o. Nakoľko uvedená organizácia MHSL je zároveň aj realizátorom novej výsadby, ÚSaŽP jej posiela vašu požiadavku s upozornením na povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu.
  Mgr. Medal prebiehajúcou stavebnou činnosťou na severozápadnej a severovýchodnej hranici parcely č. 2053/2 k.ú. Trenčín [1], priamo na hranici lesoparku Brezina, dochádza k poškodzovaniu drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín. Pri výkopových prácach pre základy betónového múru vedeného v tesnej blízkosti kmeňov existujúcich stromov bola poškodená ich koreňová sústava a nie sú dodržiavané postupy na ochranu drevín počas výstavby. Žiadam o vyjadrenie či boli na túto činnosť (výrub stromov, výkopové práce a výstavba) riadne vydané povolenia (vrátane stavebného povolenia v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín) a či sú v nich určené podmienky v súlade s právnymi predpismi na ochranu drevín. Žiadam tiež o vykonanie opatrení na zabránenie ďalšieho poškodzovania drevín a odstránenie nezákonného stavu a o informáciu o výsledkoch riešenia tohto podnetu.
Mgr. Medal prebiehajúcou stavebnou činnosťou na severozápadnej a severovýchodnej hranici parcely č. 2053/2 k.ú. Trenčín [1], priamo na hranici lesoparku Brezina, dochádza k poškodzovaniu drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín. Pri výkopových prácach pre základy betónového múru vedeného v tesnej blízkosti kmeňov existujúcich stromov bola poškodená ich koreňová sústava a nie sú dodržiavané postupy na ochranu drevín počas výstavby. Žiadam o vyjadrenie či boli na túto činnosť (výrub stromov, výkopové práce a výstavba) riadne vydané povolenia (vrátane stavebného povolenia v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín) a či sú v nich určené podmienky v súlade s právnymi predpismi na ochranu drevín. Žiadam tiež o vykonanie opatrení na zabránenie ďalšieho poškodzovania drevín a odstránenie nezákonného stavu a o informáciu o výsledkoch riešenia tohto podnetu.
Mgr. Medal prebiehajúcou stavebnou činnosťou na severozápadnej a severovýchodnej hranici parcely č. 2053/2 k.ú. Trenčín [1], priamo na hranici lesoparku Brezina, dochádza k poškodzovaniu drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín. Pri výkopových prácach pre základy betónového múru vedeného v tesnej blízkosti kmeňov existujúcich stromov bola poškodená ich koreňová sústava a nie sú dodržiavané postupy na ochranu drevín počas výstavby. Žiadam o vyjadrenie či boli na túto činnosť (výrub stromov, výkopové práce a výstavba) riadne vydané povolenia (vrátane stavebného povolenia v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín) a či sú v nich určené podmienky v súlade s právnymi predpismi na ochranu drevín. Žiadam tiež o vykonanie opatrení na zabránenie ďalšieho poškodzovania drevín a odstránenie nezákonného stavu a o informáciu o výsledkoch riešenia tohto podnetu.
Mgr. Medal prebiehajúcou stavebnou činnosťou na severozápadnej a severovýchodnej hranici parcely č. 2053/2 k.ú. Trenčín [1], priamo na hranici lesoparku Brezina, dochádza k poškodzovaniu drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín. Pri výkopových prácach pre základy betónového múru vedeného v tesnej blízkosti kmeňov existujúcich stromov bola poškodená ich koreňová sústava a nie sú dodržiavané postupy na ochranu drevín počas výstavby. Žiadam o vyjadrenie či boli na túto činnosť (výrub stromov, výkopové práce a výstavba) riadne vydané povolenia (vrátane stavebného povolenia v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín) a či sú v nich určené podmienky v súlade s právnymi predpismi na ochranu drevín. Žiadam tiež o vykonanie opatrení na zabránenie ďalšieho poškodzovania drevín a odstránenie nezákonného stavu a o informáciu o výsledkoch riešenia tohto podnetu.
  Uvedené poškodenie drevín v danej časti lesoparku je od jeho vzniku riešené Okresným úradom Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, bol vykonaný aj štátny dozor v lesoch, kde boli určené podmienky ďalších úprav danej lokality a vyvodené dôsledky z doterajšej činnosti. Nakoľko táto činnosť je stále v riešení Okresného úradu Trenčín, ďalšie podrobnosti k šetreniu a výsledkom vám môžu byť poskytnuté len na danom úrade. Na všetky činnosti ohľadom výrubu v okrajovom plášti lesoparku, bolo vydané riadne povolenie a jednalo sa len o stromy naklonené nad susedným pozemkom a niekoľko suchých stromov.
  Mgr. Medal, žiada o predloženie časového harmonogramu (konečný termín realizácie), náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska, 1. mája, Inovecká. Vrátane termínov náhradnej výsadby za vyrúbané stromy na ul. J. Zemana.Mgr. Medal, žiada o predloženie časového harmonogramu (konečný termín realizácie), náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska, 1. mája, Inovecká. Vrátane termínov náhradnej výsadby za vyrúbané stromy na ul. J. Zemana.Mgr. Medal, žiada o predloženie časového harmonogramu (konečný termín realizácie), náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska, 1. mája, Inovecká. Vrátane termínov náhradnej výsadby za vyrúbané stromy na ul. J. Zemana.Mgr. Medal, žiada o predloženie časového harmonogramu (konečný termín realizácie), náhradnej výsadby stromov na ul. Soblahovská, Piaristická, Legionárska, 1. mája, Inovecká. Vrátane termínov náhradnej výsadby za vyrúbané stromy na ul. J. Zemana.   Náhradná výsadba za zrealizované výruby je plánovaná na jesenné obdobie 2016 a bude pokračovať v roku 2017. Samotnej výsadbe predchádza obstaranie rastlinného materiálu, momentálne sa pripravujú podklady pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Náhradná výsadba je v zmysle vydaných rozhodnutí plánovaná aj na Vami uvedených lokalitách, nie vždy je však stanovená na lokalitu, v ktorej bol výrub uskutočnený (napr. ul. J.Zemana), na Vami danú lokalitu budú vysadené vhodné dreviny ktoré boli navrhnuté na základe rozhodnutí vydaných z iných lokalít.
  Poslanci VMČ Stred spolu s majiteľmi prevádzok v centre mesta Trenčín žiadajú, aby sa vývoz odpadu v centre mesta realizoval ráno po 9.00 hod. Poslanci VMČ Stred spolu s majiteľmi prevádzok v centre mesta Trenčín žiadajú, aby sa vývoz odpadu v centre mesta realizoval ráno po 9.00 hod. Poslanci VMČ Stred spolu s majiteľmi prevádzok v centre mesta Trenčín žiadajú, aby sa vývoz odpadu v centre mesta realizoval ráno po 9.00 hod. Poslanci VMČ Stred spolu s majiteľmi prevádzok v centre mesta Trenčín žiadajú, aby sa vývoz odpadu v centre mesta realizoval ráno po 9.00 hod.   Zber odpadu v centrálnej mestskej zóne sa realizuje presne tak ako je už dlhé roky stanovené vo VZN o odpadoch, a to 2 x denne, po 7.00 hod do 8.00 hod, a po 14.00 hod do 15.00 hod. V jarnom, letnom a jesennom období je nutnosť vývozu odpadu 2xdenne. Kedy si sa vývoz realizoval dokonca až 3xdenne, ale občanom to v čase cca obeda, vadila, preto sa tento vývoz zrušil.
  Mgr. Medal, žiada informáciu v akom štádiu spracovania sa nachádza nový grafikon a akým konkrétnym spôsobom je riešená autobusová doprava pre obyvateľov "koncových" sídlisk (Noviny, Biskupice, Nozdrkovce). Každý 4 občan sídliska Noviny sa vyjadril, že žiada o (znovu) zavedenie MHD cez túto lokalitu.Mgr. Medal, žiada informáciu v akom štádiu spracovania sa nachádza nový grafikon a akým konkrétnym spôsobom je riešená autobusová doprava pre obyvateľov "koncových" sídlisk (Noviny, Biskupice, Nozdrkovce). Každý 4 občan sídliska Noviny sa vyjadril, že žiada o (znovu) zavedenie MHD cez túto lokalitu.Mgr. Medal, žiada informáciu v akom štádiu spracovania sa nachádza nový grafikon a akým konkrétnym spôsobom je riešená autobusová doprava pre obyvateľov "koncových" sídlisk (Noviny, Biskupice, Nozdrkovce). Každý 4 občan sídliska Noviny sa vyjadril, že žiada o (znovu) zavedenie MHD cez túto lokalitu.Mgr. Medal, žiada informáciu v akom štádiu spracovania sa nachádza nový grafikon a akým konkrétnym spôsobom je riešená autobusová doprava pre obyvateľov "koncových" sídlisk (Noviny, Biskupice, Nozdrkovce). Každý 4 občan sídliska Noviny sa vyjadril, že žiada o (znovu) zavedenie MHD cez túto lokalitu.   Výsledky sa spracovávajú a prerokovávajú. Možnosť zavedenia linky cez oblasť NOVINY nie je opodstatnená, nakoľko v minulosti bola zavedená linka, no jej obsaditeľnosť bola nízka. Zaviesť linku cez oblasť NOVINY je neefektívne a neekonomické.
  Mgr. Medal žiada o doplnenie svietidiel pred, a za podchodom na Jesenského ul. v čo najbižšom termíne, najneskôr do jesene 2016, najbližšej zimnej sezóny. Mgr. Medal žiada o doplnenie svietidiel pred, a za podchodom na Jesenského ul. v čo najbižšom termíne, najneskôr do jesene 2016, najbližšej zimnej sezóny. Mgr. Medal žiada o doplnenie svietidiel pred, a za podchodom na Jesenského ul. v čo najbižšom termíne, najneskôr do jesene 2016, najbližšej zimnej sezóny. Mgr. Medal žiada o doplnenie svietidiel pred, a za podchodom na Jesenského ul. v čo najbižšom termíne, najneskôr do jesene 2016, najbližšej zimnej sezóny.   V tomto prípade sa jedná o investičnú akciu, nakoľko je potrebné vypracovať PD, na základe ktorej bude vyčíslená suma celkových nákladov. Požiadavka bola zaslaná na investičné oddelenie.
  Mgr. Medal žiada preveriť či je možné vybudovať chodník od podchodu (sídlisko Noviny -"nová poliklinika" reštaurácia K2) smerom k ul. Legionárska buď po ľavej, alebo pravej strane, ak by to bolo možné zaradiť do zásobníku investičných akcií.Mgr. Medal žiada preveriť či je možné vybudovať chodník od podchodu (sídlisko Noviny -"nová poliklinika" reštaurácia K2) smerom k ul. Legionárska buď po ľavej, alebo pravej strane, ak by to bolo možné zaradiť do zásobníku investičných akcií.Mgr. Medal žiada preveriť či je možné vybudovať chodník od podchodu (sídlisko Noviny -"nová poliklinika" reštaurácia K2) smerom k ul. Legionárska buď po ľavej, alebo pravej strane, ak by to bolo možné zaradiť do zásobníku investičných akcií.Mgr. Medal žiada preveriť či je možné vybudovať chodník od podchodu (sídlisko Noviny -"nová poliklinika" reštaurácia K2) smerom k ul. Legionárska buď po ľavej, alebo pravej strane, ak by to bolo možné zaradiť do zásobníku investičných akcií.   Údop pripravil štúdiu, ktorú 27.4.2016 odkonzultoval s ODI, následne Údop pripraví PD a dá odsúhlasiť ODI. Chodník bude oddelený vodorovným dopravným značením - plnou čiarou a s piktogramami chodcov, na začiatku a na konci bude zvislé dopravné značenie upozorňujúce na tento chodník. Chodník je umiestnený na strane smerom von z mesta. V prípade, že toto riešenie sa preukáže ako nevyhovujúce, prosíme Vmč o zaradenie do investičných akcií - vybudovanie klasického chodníka.
  Mgr. Medal, sa pýta na konkrétny termín a konkrétne lokality umiestnenia nádob na bioodpad v MČ Stred.Mgr. Medal, sa pýta na konkrétny termín a konkrétne lokality umiestnenia nádob na bioodpad v MČ Stred.Mgr. Medal, sa pýta na konkrétny termín a konkrétne lokality umiestnenia nádob na bioodpad v MČ Stred.Mgr. Medal, sa pýta na konkrétny termín a konkrétne lokality umiestnenia nádob na bioodpad v MČ Stred.   V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 § 81, ods. 7, písm. b, bodu 3 je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 § 14, ods. 8 upravuje, že na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala:
a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyproduko-vaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Vyhláška upravuje v § 14, ods. 11,že zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť:
a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,
b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“
Vyhláška uvedenú vec upravuje v § 61 účinnosť, a to že toto ustanovenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017. Mesto Trenčín sa samozrejme tak ako doteraz bude snažiť splniť všetky zákonom stanovené úlohy v určených termínoch.
V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 § 81, ods. 7, písm. b, bodu 3 je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 § 14, ods. 8 upravuje, že na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala:
a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyproduko-vaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Vyhláška upravuje v § 14, ods. 11,že zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť:
a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,
b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“
Vyhláška uvedenú vec upravuje v § 61 účinnosť, a to že toto ustanovenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017. Mesto Trenčín sa samozrejme tak ako doteraz bude snažiť splniť všetky zákonom stanovené úlohy v určených termínoch.
V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 § 81, ods. 7, písm. b, bodu 3 je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 § 14, ods. 8 upravuje, že na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala:
a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyproduko-vaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Vyhláška upravuje v § 14, ods. 11,že zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť:
a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,
b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“
Vyhláška uvedenú vec upravuje v § 61 účinnosť, a to že toto ustanovenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017. Mesto Trenčín sa samozrejme tak ako doteraz bude snažiť splniť všetky zákonom stanovené úlohy v určených termínoch.
V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 § 81, ods. 7, písm. b, bodu 3 je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 § 14, ods. 8 upravuje, že na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala:
a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo
b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyproduko-vaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Vyhláška upravuje v § 14, ods. 11,že zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť:
a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,
b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“
Vyhláška uvedenú vec upravuje v § 61 účinnosť, a to že toto ustanovenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017. Mesto Trenčín sa samozrejme tak ako doteraz bude snažiť splniť všetky zákonom stanovené úlohy v určených termínoch.
  Mgr. Medal žiada o osadenie košov a ich pravidelný vývoz na chodníku smerom k čerešňovému sadu od "ÁTRIA" po odbočku k farskému kostolu.Mgr. Medal žiada o osadenie košov a ich pravidelný vývoz na chodníku smerom k čerešňovému sadu od "ÁTRIA" po odbočku k farskému kostolu.Mgr. Medal žiada o osadenie košov a ich pravidelný vývoz na chodníku smerom k čerešňovému sadu od "ÁTRIA" po odbočku k farskému kostolu.   Na základe vašej požiadavky reagujeme na osadenie smetných nádob v lokalite od Átria po Farský úrad na Brezine. V uvedenej lokalite sa v minulosti nachádzali dve smetné nádoby z dreva, aby esteticky zapadli do prostredia. Nakoľko však prišlo k ich likvidácii vandalmi, ktorí sa tam vyskytujú dosť často najmä v nočných hodinách, pristúpili by sme v súčastnosti k osadeniu dvoch betónových smetných nádob. Nakoľko týmito nádobami momentálne nedisponujeme, budeme ich musieť objednať a osadiť, bude osadenie realizované pravdepodobne najskôr koncom mája. Lesopark Brezina má v centrálnej časti zabezpečené trvalé čistenie od smetí, približne raz týždenne a uvedená lokalita bude po osadení smetných nádob čistená rovnako ako ostatné miesta kde už smetné nádoby sú.
  Mgr. Medal žiada o informáciu, v akom štádiu riešenia je ozvučenie, vymaľovanie a položenie novej dlažby v DS v Biskupiciach. Kedy to bude zrealizované?Mgr. Medal žiada o informáciu, v akom štádiu riešenia je ozvučenie, vymaľovanie a položenie novej dlažby v DS v Biskupiciach. Kedy to bude zrealizované?Mgr. Medal žiada o informáciu, v akom štádiu riešenia je ozvučenie, vymaľovanie a položenie novej dlažby v DS v Biskupiciach. Kedy to bude zrealizované?   K dnešnému dňu bolo v Biskupiciach zrealizované nasledovné:
- nové ozvučenie (v kaplnke aj vonku)
- vymaľovanie kaplnky + miestnosti pre kňaza
- stojan na vence
- vešiak, stôl, stoličky do miestnosti pre kňaza
Dlažba je výdavkom nad 350 € nespadajúcim do kompetencie Pohrebníctva Dvonč. K dnešnému dňu bolo v Biskupiciach zrealizované nasledovné:
- nové ozvučenie (v kaplnke aj vonku)
- vymaľovanie kaplnky + miestnosti pre kňaza
- stojan na vence
- vešiak, stôl, stoličky do miestnosti pre kňaza
Dlažba je výdavkom nad 350 € nespadajúcim do kompetencie Pohrebníctva Dvonč. K dnešnému dňu bolo v Biskupiciach zrealizované nasledovné:
- nové ozvučenie (v kaplnke aj vonku)
- vymaľovanie kaplnky + miestnosti pre kňaza
- stojan na vence
- vešiak, stôl, stoličky do miestnosti pre kňaza
Dlažba je výdavkom nad 350 € nespadajúcim do kompetencie Pohrebníctva Dvonč.
  Mgr. Medal sa pýta, či je možné nejakým spôsobom pomôcť presťahovať trafostanicu v blízkosti výstavby grécko- katolického kostola (Električná ul.) na iné miesto.Mgr. Medal sa pýta, či je možné nejakým spôsobom pomôcť presťahovať trafostanicu v blízkosti výstavby grécko- katolického kostola (Električná ul.) na iné miesto.Mgr. Medal sa pýta, či je možné nejakým spôsobom pomôcť presťahovať trafostanicu v blízkosti výstavby grécko- katolického kostola (Električná ul.) na iné miesto.   Vedúci ÚHA poprosil primátora, aby požiadal ZSE o riešenie presunu TS s tým, aby ZSE konzultovali novú polohu TS s ÚHA - kvôli možnosti budúceho napojenia ul. 1. mája na Električnú.
  Mgr. Medal sa pýta ako prebiehajú rokovania medzi spol. KUPAS a mestom TN, ohľadne odkúpenia detského ihriska na ul. Inovecká-Beckovská. Chce mesto TN odkúpiť toto ihrisko?Mgr. Medal sa pýta ako prebiehajú rokovania medzi spol. KUPAS a mestom TN, ohľadne odkúpenia detského ihriska na ul. Inovecká-Beckovská. Chce mesto TN odkúpiť toto ihrisko?Mgr. Medal sa pýta ako prebiehajú rokovania medzi spol. KUPAS a mestom TN, ohľadne odkúpenia detského ihriska na ul. Inovecká-Beckovská. Chce mesto TN odkúpiť toto ihrisko?   Mesto Trenčín v súčasnosti rokuje s vlastníkom o podmienkach prevodu detského ihriska do vlastníctva Mesta Trenčín (najmä o kúpnej cene). Následne bude majetkový prevod predložený na prerokovanie v orgánoch Mesta Trenčín.
  Občania žiadajú, aby bola zverejnená nová parkovacia politika v pdf.Občania žiadajú, aby bola zverejnená nová parkovacia politika v pdf.Občania žiadajú, aby bola zverejnená nová parkovacia politika v pdf.   Na webovej stránke mesta Trenčín vpravo hore pod bannerom "Návrh nového VZN o dočasnom parkovaní."
  Mgr. Medal žiada, v rámci náhradných výsadieb podsadiť nové sakury medzi staré stromy na Soblahovskej ulici, a samozrejme aj na miesta, kde už sakury chýbajú. O aký počet pôjde? Ing. Ščepko sa pýta, aké kroky majú poslanci spraviť, aby sa uvedené zrealizovalo?Mgr. Medal žiada, v rámci náhradných výsadieb podsadiť nové sakury medzi staré stromy na Soblahovskej ulici, a samozrejme aj na miesta, kde už sakury chýbajú. O aký počet pôjde? Ing. Ščepko sa pýta, aké kroky majú poslanci spraviť, aby sa uvedené zrealizovalo?Mgr. Medal žiada, v rámci náhradných výsadieb podsadiť nové sakury medzi staré stromy na Soblahovskej ulici, a samozrejme aj na miesta, kde už sakury chýbajú. O aký počet pôjde? Ing. Ščepko sa pýta, aké kroky majú poslanci spraviť, aby sa uvedené zrealizovalo?   Nové stromy na ul. Soblahovská sú súčasťou náhradnej výsadby uvedenej v rozhodnutiach na výrub. MHSL m.r.o. v jesenných mesiacoch zrealizuje náhradnú výsadbu v rámci celého mesta, teda aj na ul. Soblahovská, a to za roky 2013 a 2014. Na jar sme sumarizovali počty drevín podľa vydaných rozhodnutí aj veľkostné parametre, ktoré sú potrebné do aukcie, aby nám dodávatelia dodali požadovaný materiál. Rozsah realizovanej náhradnej výsadby je závislý od finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta.
  Mgr. Medal - mohli by poslanci dostávať zo stavebného úradu informácie o začatých stavebných a územných konaniach? Nevedia občanom zodpovedať otázky kde sa pripravuje aká stavba.Mgr. Medal - mohli by poslanci dostávať zo stavebného úradu informácie o začatých stavebných a územných konaniach? Nevedia občanom zodpovedať otázky kde sa pripravuje aká stavba.Mgr. Medal - mohli by poslanci dostávať zo stavebného úradu informácie o začatých stavebných a územných konaniach? Nevedia občanom zodpovedať otázky kde sa pripravuje aká stavba.   Stavebný úrad sa momentálne nevie vyjadriť k danej veci. Uvedená požiadavka bola zaslaná na útvar právny. Po obdržaní požadovanej informácie budeme VMČ Stred informovať.
  Poslanci VMČ Stred, vzniesli požiadavku posunutia termínu na pripomienkovanie parkovacej politiky o mesiac + požiadavku zverejniť všetky projekty k parkovaniu, aby mali občania relevantný podklad k pripomienkovaniuPoslanci VMČ Stred, vzniesli požiadavku posunutia termínu na pripomienkovanie parkovacej politiky o mesiac + požiadavku zverejniť všetky projekty k parkovaniu, aby mali občania relevantný podklad k pripomienkovaniuPoslanci VMČ Stred, vzniesli požiadavku posunutia termínu na pripomienkovanie parkovacej politiky o mesiac + požiadavku zverejniť všetky projekty k parkovaniu, aby mali občania relevantný podklad k pripomienkovaniu   Lehota na pripomienkovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní v Trenčíne začala plynúť dňa 26.4.2016 a skončila 18.5.2016. Toto obdobie považujeme za dostatočne dlhé na spripomienkovanie návrhu. Zároveň uvádzame, že návrh VZN o dočasnom parkovaní v Trenčíne so zapracovanými pripomienkami verejnosti je od 7.6.2016 zverejnený na internetovej stránke mesta Trenčín. Verejnosť sa s ním môže oboznámiť a v čase na to legislatívne stanovenom ho bude môcť pripomienkovať. Návrh VZN obsahuje i kompletnú projektovú dokumentáciu.
  Poslanci VMČ Stred žiadajú predložiť všetky fotokópie listín, ktoré sa týkajú schválenia, vydania stavebného povolenia pre umiestnenie bilboardu na križovatke ulíc Električná a Legionárska. Je postavený na súkromnom, alebo mestskom pozemku?Poslanci VMČ Stred žiadajú predložiť všetky fotokópie listín, ktoré sa týkajú schválenia, vydania stavebného povolenia pre umiestnenie bilboardu na križovatke ulíc Električná a Legionárska. Je postavený na súkromnom, alebo mestskom pozemku?Poslanci VMČ Stred žiadajú predložiť všetky fotokópie listín, ktoré sa týkajú schválenia, vydania stavebného povolenia pre umiestnenie bilboardu na križovatke ulíc Električná a Legionárska. Je postavený na súkromnom, alebo mestskom pozemku?   odpoveď je v samostatnej prílohe
  Mgr. Medal - odpovede na otázky sú neúplné, klamné, na webovej stránke mesta Trenčín nie je zverejnená nová parkovacia politika v pdf. (vyznačenie nových parkovacích miest)Mgr. Medal - odpovede na otázky sú neúplné, klamné, na webovej stránke mesta Trenčín nie je zverejnená nová parkovacia politika v pdf. (vyznačenie nových parkovacích miest)Mgr. Medal - odpovede na otázky sú neúplné, klamné, na webovej stránke mesta Trenčín nie je zverejnená nová parkovacia politika v pdf. (vyznačenie nových parkovacích miest)   Parkovacia politika je zverejnená na webstránke mesta v materiáloch MsZ z 21.10.2015. Projekty dopravného značenia boli na webstránke mesta zverejnené 25.4. pred verejným prerokovaním VZN v Športovej hale. Kompletný materiál (parkovacia politika, projekty, VZN) je zverejnený na stránke TPS, a.s. V súčasnosti je na stránke mesta pod bannerom návrh VZN. Nakoľko pripomienky k návrhu sa zasielajú do 30.6., nebudeme v súčasnosti dopĺňať zverejnený materiál. Aktuálne informácie o parkovaní budú zverejnené po rokovaní MsZ.
  Mgr. Medal - prosba o aktualizáciu oznamovacej tabule pri budove MsP na rohu ulíc Hviezdova a Palackého, návštevníkov mesta neustále posiela na dávno neexistujúcu adresu KIC pod sobášnou sieňou, odhliadnuc od stavu celej tabuleMgr. Medal - prosba o aktualizáciu oznamovacej tabule pri budove MsP na rohu ulíc Hviezdova a Palackého, návštevníkov mesta neustále posiela na dávno neexistujúcu adresu KIC pod sobášnou sieňou, odhliadnuc od stavu celej tabuleMgr. Medal - prosba o aktualizáciu oznamovacej tabule pri budove MsP na rohu ulíc Hviezdova a Palackého, návštevníkov mesta neustále posiela na dávno neexistujúcu adresu KIC pod sobášnou sieňou, odhliadnuc od stavu celej tabule   V súčasnosti prebieha aktualizácia mestského informačného systému /MIS/. Podľa návrhu útvaru kultúrno- informačných služieb bude aktualizované značenie kultúrno-informačného centra, súčasne bude aktualizované a doplnené značenie hradu a čerešňového sadu. Oznamovacia tabuľa pri budove MsP na rohu Hviezdova a Palackého je aktualizovaná.
  Mgr. Medal - ak sa bude riešiť nejaký informačný systém pod farskými schodami a pri farskom kostole, mohlo by sa pri tom myslieť aj na smerovku "Čerešňový sad"?Mgr. Medal - ak sa bude riešiť nejaký informačný systém pod farskými schodami a pri farskom kostole, mohlo by sa pri tom myslieť aj na smerovku "Čerešňový sad"?Mgr. Medal - ak sa bude riešiť nejaký informačný systém pod farskými schodami a pri farskom kostole, mohlo by sa pri tom myslieť aj na smerovku "Čerešňový sad"?   MIS bude doplnený o smerovky " Čerešňový sad" + piktogram + smerová šípka na existujúcich stĺpikoch na Marianskom nám., pri farskom kostole, pri Katovom dome, na Ul. M. Aurélia.
  Poslanci VMČ Stred žiadajú, prostredníctvom ankety (časopis info, Internet, web mesto TN a pod.) prezistiť u občanov mesta Trenčín, či majú záujem o kontajner na biodpad, alebo kompostér. V ankete by sa mali uviesť parametre nádob, grafické znázornenie, ich výhody a nevýhody. Pri vyplnení ankety, občan uvedie adresu (ulicu) bydliska, aby mohlo dôjsť k správnemu vyhodnoteniu ankety (dotazníka)Poslanci VMČ Stred žiadajú, prostredníctvom ankety (časopis info, Internet, web mesto TN a pod.) prezistiť u občanov mesta Trenčín, či majú záujem o kontajner na biodpad, alebo kompostér. V ankete by sa mali uviesť parametre nádob, grafické znázornenie, ich výhody a nevýhody. Pri vyplnení ankety, občan uvedie adresu (ulicu) bydliska, aby mohlo dôjsť k správnemu vyhodnoteniu ankety (dotazníka)Poslanci VMČ Stred žiadajú, prostredníctvom ankety (časopis info, Internet, web mesto TN a pod.) prezistiť u občanov mesta Trenčín, či majú záujem o kontajner na biodpad, alebo kompostér. V ankete by sa mali uviesť parametre nádob, grafické znázornenie, ich výhody a nevýhody. Pri vyplnení ankety, občan uvedie adresu (ulicu) bydliska, aby mohlo dôjsť k správnemu vyhodnoteniu ankety (dotazníka)   Vzhľadom k možnostiam uverejnenia ankety v komunikačných prostriedkoch Mesta Trenčín (augustové vydanie mestských informačných novín INFO bude distribuované v termíne 2.-4.8.2016, spustenie internetovej varianty ankety vhodné v rovnakom čase) a následného zberu relevantného množstva údajov potrebných k vyhodnoteniu ankety v požadovanej kvalite s prihliadnutím na prebiehajúce dovolenkové obdobie, nepovažujeme zisťovanie preferencií obyvateľov rodinných domov v tejto veci v tomto čase a takouto formou za optimálne, nakoľko by tento proces mohol trvať približne 6 týždňov. Zákon o odpadoch č. 79/2015 určuje štandardy pre zavedenie triedeného zberu biologického odpadu a v zmysle tých bude ponúknutý variant pre jeho zavedenie. Poslanci budú mať priestor hlasovaním rozhodnúť či je tento variant pre mesto vhodný alebo nie.
  Mgr. Medal - Podnikatelia aj občania v CMZ nevedia, ako môžu triediť odpad - nemajú nádoby na papier, ani na plasty, nevedia, kde najbližšie majú kontajnér na sklo. Do zberného dvora nie sú ochotní vytriedený odpad voziť. Žiadam o odpoveď, formou metodického usmernenia obyvateľom a podnikateľom centra mesta, ako majú postupovať. Konkrétne sa to týka obyvateľov a podnikateľov Mierového námestia, podobne sa to bude týkať aj obyvateľov z Matúšovej, Farskej, Hviezdoslavovej, možno aj Palackého?Mgr. Medal - Podnikatelia aj občania v CMZ nevedia, ako môžu triediť odpad - nemajú nádoby na papier, ani na plasty, nevedia, kde najbližšie majú kontajnér na sklo. Do zberného dvora nie sú ochotní vytriedený odpad voziť. Žiadam o odpoveď, formou metodického usmernenia obyvateľom a podnikateľom centra mesta, ako majú postupovať. Konkrétne sa to týka obyvateľov a podnikateľov Mierového námestia, podobne sa to bude týkať aj obyvateľov z Matúšovej, Farskej, Hviezdoslavovej, možno aj Palackého?Mgr. Medal - Podnikatelia aj občania v CMZ nevedia, ako môžu triediť odpad - nemajú nádoby na papier, ani na plasty, nevedia, kde najbližšie majú kontajnér na sklo. Do zberného dvora nie sú ochotní vytriedený odpad voziť. Žiadam o odpoveď, formou metodického usmernenia obyvateľom a podnikateľom centra mesta, ako majú postupovať. Konkrétne sa to týka obyvateľov a podnikateľov Mierového námestia, podobne sa to bude týkať aj obyvateľov z Matúšovej, Farskej, Hviezdoslavovej, možno aj Palackého?   V zmysle zákona o odpadoch nie je povinnosťou mesta zabezpečovať a financovať triedenie odpadu podnikateľským subjektom ani organizáciám. Tie sú povinné v zmysle zákona odpad, ktorý vzniká z predmetu ich podnikania, triediť a odovzdávať ho organizácii , ktorá je oprávnená nakladať s daným druhom vytriedeného odpadu, a to na základe vlastného zmluvného dojednania a na vlastné náklady. Kontrolu plnenia tejto povinnosti môže vykonávať Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Mesto je povinné zabezpečovať možnosti pre triedenie odpadu len pre svojich občanov. V centrálnej mestskej zóne sa nachádzajú prevažne organizácie a podnikateľské subjekty. Žijú tu síce aj občania, ale bohužiaľ v tejto časti momentálne nie sú vhodné priestorové možnosti, aby sa umiestnili nádoby na triedený odpad a aby sa zabezpečoval ich pravidelný vývoz. Je možné, že pri plánovanej rekonštrukcii námestia sa nejaké vhodné priestorové možnosti vytvoria. Najbližšie nádoby na triedený odpad sú na Hviezdoslavovej ulici za Gastrocentrumom a tieto nádoby môžu občania z centrálnej mestskej zóny využívať. Druhou možnosťou je odpad odovzdávať v zberných dvoroch mesta, ktoré sú otvorené aj v sobotu do 17.30 hod. Podrobnosti o nakladaní s odpadom na území mesta upravuje VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín. V minulosti mimo zmluvných vzťahov spoločnosť Marius Pedersen ponúkla bezplatnú možnosť odvozu kartónov a papiera z Mierového námestia, a to každý nepárny týždeň v utorok. To znamená, že každý nepárny týždeň v utorok je možné vyložiť rozložené, zviazané kartóny, noviny a papier k uličnej nádobe na Mierovom námestí a spoločnosť Marius Pedersen zabezpečí odvoz.
  Mgr. Medal - Žiadam o zdôvodnenie riešenia zákazu státia na ulici Rybárskej (osadenie značiek nebolo s miestnymi obyvateľmi ulice konzultované), vrátane odpovedí na otázky obyvateľov Rybárskej ulice: Prečo nie je zákaz po celej ulici - od križovatky s Karpatskou až po Riviéru? 2. Čo ak firmy zaniknú? 3. Ako môže fyzická/právnická osoba požiadať o akékoľvek obmedzenie bez toho, aby informovala ostatných obyvateľov? 4. Čo ak obyvateľom príde návšteva, kde majú parkovať?Mgr. Medal - Žiadam o zdôvodnenie riešenia zákazu státia na ulici Rybárskej (osadenie značiek nebolo s miestnymi obyvateľmi ulice konzultované), vrátane odpovedí na otázky obyvateľov Rybárskej ulice: Prečo nie je zákaz po celej ulici - od križovatky s Karpatskou až po Riviéru? 2. Čo ak firmy zaniknú? 3. Ako môže fyzická/právnická osoba požiadať o akékoľvek obmedzenie bez toho, aby informovala ostatných obyvateľov? 4. Čo ak obyvateľom príde návšteva, kde majú parkovať?Mgr. Medal - Žiadam o zdôvodnenie riešenia zákazu státia na ulici Rybárskej (osadenie značiek nebolo s miestnymi obyvateľmi ulice konzultované), vrátane odpovedí na otázky obyvateľov Rybárskej ulice: Prečo nie je zákaz po celej ulici - od križovatky s Karpatskou až po Riviéru? 2. Čo ak firmy zaniknú? 3. Ako môže fyzická/právnická osoba požiadať o akékoľvek obmedzenie bez toho, aby informovala ostatných obyvateľov? 4. Čo ak obyvateľom príde návšteva, kde majú parkovať?   1. Zákaz státia bol osadený na žiadosť prevádzok na Rybárskej ulici, ktorým nezodpovedné parkovanie bránilo v zásobovaní. Na základe žiadosti obyvateľov ulice riešime s dopravným inšpektorátom predĺženie zákazu na celú dĺžku ulice a prípadné osadenie spomaľovačov. 2. Ak firmy zaniknú môže sa zákaz na podnet občanov prehodnotiť. 3. Fyzická / právnická osoba môže, keďže jej to zo zákona nikto nezakazuje, žiadať o obmedzenie v premávke, a je na dotknutých orgánoch, či žiadosti v oddôvodnených prípadoch vyhovejú. Žiadateľ ani dotknuté orgány nie sú povinné informovať ostatných občanov, nakoľko sa nejedná o stavebné konanie. 4. Obyvatelia a ich návštevy majú prednostne parkovať na parkoviskách alebo vo dvoroch svojich nehnuteľností. Verejný priestor ktorým je ulica, má v prvom rade slúžiť na prejazd vozidiel, bicyklov a prechod chodcov. Naviac na opačnej strane zákaz státia neplatí, pokiaľ sú dodržané všeobecné pravidlá cestnej premávky - t.j. stojace vozido musí nechať na ceste voľný priestor v šírke 3m pre každý smer, a voľnú šírku chodníka aspoň 1,5m.
  Mgr. Medal - Na Puškinovej ulici som priamo MHSL žiadal o likvidáciu krov a vysokých bylín, rastúcich priamo na chodníku - urgujem touto cestou túto žiadosť. Zároveň prosím o zaradenie úpravy prioritne chodníkov, ale aj cesty na Puškinovej ulici, najmä v úseku od Sasinkovej ku kurtom, do zásobníku investičných akcií - spolu so Stromovou ulicou - čo sú momentálne dve najrozbitejšie ulice v tejto lokalite. Mgr. Medal - Na Puškinovej ulici som priamo MHSL žiadal o likvidáciu krov a vysokých bylín, rastúcich priamo na chodníku - urgujem touto cestou túto žiadosť. Zároveň prosím o zaradenie úpravy prioritne chodníkov, ale aj cesty na Puškinovej ulici, najmä v úseku od Sasinkovej ku kurtom, do zásobníku investičných akcií - spolu so Stromovou ulicou - čo sú momentálne dve najrozbitejšie ulice v tejto lokalite. Mgr. Medal - Na Puškinovej ulici som priamo MHSL žiadal o likvidáciu krov a vysokých bylín, rastúcich priamo na chodníku - urgujem touto cestou túto žiadosť. Zároveň prosím o zaradenie úpravy prioritne chodníkov, ale aj cesty na Puškinovej ulici, najmä v úseku od Sasinkovej ku kurtom, do zásobníku investičných akcií - spolu so Stromovou ulicou - čo sú momentálne dve najrozbitejšie ulice v tejto lokalite.   Likvidácia krov a bylín bola zrealizovaná 18.8.2016 a následne do druhej polovice septembra chemicky ošetrená, aby sa zabranilo ďaľšiemu rastiu. Opravy povrchov uvedených chodníkov a ciest sú zaradené v zásobníku investičných akcií.
  Mgr. Medal - Z Rybárskej ulice neexistuje priechod pre chodcov na Noviny (cez Karpatskú ulicu). Vzhľadom na to, že Karpatská ulica sa stala dopravnou tepnou je životu nebezpečné prechádzať cez túto križovatku nielen s kočíkom, ale aj pre bežných ľudí. Žiadam (aj v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou Karpatskej) o zriadenie priechodu pre chodcov v tejto križovatke.Mgr. Medal - Z Rybárskej ulice neexistuje priechod pre chodcov na Noviny (cez Karpatskú ulicu). Vzhľadom na to, že Karpatská ulica sa stala dopravnou tepnou je životu nebezpečné prechádzať cez túto križovatku nielen s kočíkom, ale aj pre bežných ľudí. Žiadam (aj v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou Karpatskej) o zriadenie priechodu pre chodcov v tejto križovatke.   Realizáciu uvedeného priechodu zaraďujeme do zásobníka investičných akcií a za predpokladu schválenia v rozpočte budúceho roka, by sa mohla realizovať v r. 2017 spolu s priechodom pri vyústení ul. J. Zemana.
  Mgr. Medal - Žiadam o nasadzovanie cyklistických hliadok MsP po celej dĺžke hrádzí s kontrolou vzájomného spolunažívania chodcov, cyklistov a korčuliarov a s výchovným pôsobením najmä na rýchlojazdiacich cyklistov a korčuliarov (tj. napomínaním).Mgr. Medal - Žiadam o nasadzovanie cyklistických hliadok MsP po celej dĺžke hrádzí s kontrolou vzájomného spolunažívania chodcov, cyklistov a korčuliarov a s výchovným pôsobením najmä na rýchlojazdiacich cyklistov a korčuliarov (tj. napomínaním).   MsP TN berie Vašu požiadavku na vedomie a vrámci možností - počasie, počty príslušníkov MsP TN vo výkone služby - dovolenky, budú cyklohliadky nasdadzované do cca konca septembra 2016. V prípade priaznivého počasia aj v mesiaci október. Dovolím si upozorniť, že podľa zákona SNR č. 564/1991 o Obecnej polícii a podľa právnej analýzy zákona NR SR č. 8/2009 o premávke na poz. komunikáciách ktorú máme k dispozícii, MsP nemá žiadne zákonné oprávneneie vo vzťahu k cyklistom - zsatavovať ich, kontrolovať a sankcionovať. Sme oprávnení ich maximálne upozorniť na ich protiprávne konanie. Avšak cyklohliadky budú v uvedenej lokalite pôsobiť aspoň preventívne a v prípade nutnosti vedia, že sa majú o pomoc obrátiť na PZ SR.
  Mgr. Medal - Vo veci nájazdu z ulice Jána Zemana k podchodu smerom k Perle - zabudované nájazdové obrubníkové kusy sú zvolené nevhodne, skosená časť obrubníka je krátka a príliš prudká, navyše pri danej realizácii, keď sú uložené 2-3 cm nad úrovňou asfaltu vozovky. Daný stav nie je možné označiť za bezbariérový. Žiadam o opravu, o prebudovanie nájazdu tak, aby bol miernejší a naozaj bezbariérový. Zároveň žiadam, aby bol na tomto mieste vyznačený priechod pre chodcov.Mgr. Medal - Vo veci nájazdu z ulice Jána Zemana k podchodu smerom k Perle - zabudované nájazdové obrubníkové kusy sú zvolené nevhodne, skosená časť obrubníka je krátka a príliš prudká, navyše pri danej realizácii, keď sú uložené 2-3 cm nad úrovňou asfaltu vozovky. Daný stav nie je možné označiť za bezbariérový. Žiadam o opravu, o prebudovanie nájazdu tak, aby bol miernejší a naozaj bezbariérový. Zároveň žiadam, aby bol na tomto mieste vyznačený priechod pre chodcov.   Nájazd bude upravený počas rekonštrukcie mestskej komunikácie Karpatská. Vyznačenie priechodu pre chodcov odkomunikujeme s dopravným inšpektorátom.
  Mgr. Medal - Žiadam o bezbariérové vyriešenie chodníku na Jesenského ulici pri nemocničnom múre - 2 vjazdy do areálu nemocnice (patológie) tvoria pre peších nevhodné bariéry, vzhľadom k vysokému chodníku v tejto lokalite veľký problém pre kočíky a starších ľudí, neriešiteľný problém pre vozíčkárov.Mgr. Medal - Žiadam o bezbariérové vyriešenie chodníku na Jesenského ulici pri nemocničnom múre - 2 vjazdy do areálu nemocnice (patológie) tvoria pre peších nevhodné bariéry, vzhľadom k vysokému chodníku v tejto lokalite veľký problém pre kočíky a starších ľudí, neriešiteľný problém pre vozíčkárov.   Úprava nájazdov bola zadaná spoločnosti Stavby Nitra v priebehu mesiaca august, a mala by teda byť doriešená v najbližších týždňoch.
  Mgr. Medal - Zastávka MHD pri Perle smer do mesta - cestujúca verejnosť nemá kde stáť, stoja tam autá. Cestujúci musia nastupovať v stiesnených podmienkach pomedzi stojace vozidlá. Žiadam o kontrolu dodržiavania predpisov týkajúcich sa parkovania. Autá stoja aj na miestach, ktoré nie sú určené na parkovanie. (príloha č. 3) Mgr. Medal - Zastávka MHD pri Perle smer do mesta - cestujúca verejnosť nemá kde stáť, stoja tam autá. Cestujúci musia nastupovať v stiesnených podmienkach pomedzi stojace vozidlá. Žiadam o kontrolu dodržiavania predpisov týkajúcich sa parkovania. Autá stoja aj na miestach, ktoré nie sú určené na parkovanie. (príloha č. 3)   O uvedenom probléme vieme, hliadky v rámci výkonu hliadkovej služby riešia uvedený problém priebežne. Je to však chronický a dlhodobý problém, pričom MsP TN navrhovala úpravu dopravného značenia danej lokality cestou útvaru dopravy tak, aby sa uvedený problém vyriešil, resp. aby vodiči parkovali v súlade s týmto dopravným značením. V rámci parkovacej politiky mesta budú parkovacie miesta vyznačené len povedľa zastávky tak, aby nebránili nastupovaniu cestujúcich. Parkovanie na iných ako vyznačených miestach nebude možné.
  Mgr. Medal - Žiadam o informáciu o riešení požiadavky náhradnej výsadby za zničené stromy v bezprostrednej blízkosti terasy na Štúrovom námestí (príloha č. 1) a o informáciu a doloženie písomností v súvislosti s podaním a riešením trestného oznámenia na neznámeho páchateľa (hovorkyňa mesta oznámila podanie trestného oznámenia v decembri 2014), ktorý stromy zlikvidoval.Mgr. Medal - Žiadam o informáciu o riešení požiadavky náhradnej výsadby za zničené stromy v bezprostrednej blízkosti terasy na Štúrovom námestí (príloha č. 1) a o informáciu a doloženie písomností v súvislosti s podaním a riešením trestného oznámenia na neznámeho páchateľa (hovorkyňa mesta oznámila podanie trestného oznámenia v decembri 2014), ktorý stromy zlikvidoval.   Na základe vyjadrenia z ÚSaŽP je momentálne z ich strany odporúčané uhynuté stromy nahradiť identickým druhom, t. j. javorom mliečnym. Vzhľadom k tomu, že mesto obdržalo list od majiteľa kaviarne Vevey, v ktorom ponúka, že kúpu a výsadbu stromov zrealizuje na vlastné náhrady prebehne s ním po 5.9 stretnutie, na ktorom sa dohodnú ďalšie postupy k úspešnej realizácii náhradnej výsadby. V prílohe posielame vyrozumenie od Okresného úradu, ktorým uzavrel mestom podané oznámenie na neznámeho páchateľa.
  Mgr. Medal - Po minuloročnej práci na plynovej prípojke k výstavbe bytov na Karpatskej, zostali chodníky iba zabetónované bez asfaltovej vrstvy v dĺžke od začiatku ulice pri bývalej prečerpávačke až po prvý dom smerom na Riviéru. Odpad z výkopu je príhodne umiestnený/rozhádzaný na priľahlom trávnatom pozemku. Žiadam o nápravu stavu, resp. informáciu, ako bude/je problém riešený. Mgr. Medal - Po minuloročnej práci na plynovej prípojke k výstavbe bytov na Karpatskej, zostali chodníky iba zabetónované bez asfaltovej vrstvy v dĺžke od začiatku ulice pri bývalej prečerpávačke až po prvý dom smerom na Riviéru. Odpad z výkopu je príhodne umiestnený/rozhádzaný na priľahlom trávnatom pozemku. Žiadam o nápravu stavu, resp. informáciu, ako bude/je problém riešený.   Rozkopávka a úprava chodníka zatiaľ nebola správcovi komunikácie prebraná. Danú záležitosť preriešime so stavebným úradom.
  Mgr. Medal - Žiadam o výsledok preskúmania možnosti zmeny prednosti v jazde na križovatke Jesenského - Dolný Šianec (hlavná cesta Dolný Šianec od KMP na Jesenského). Táto požiadavka bola už raz podaná a odpoveď bola odložená až po vyjadrení dopravného inšpektorátu. Mgr. Medal - Žiadam o výsledok preskúmania možnosti zmeny prednosti v jazde na križovatke Jesenského - Dolný Šianec (hlavná cesta Dolný Šianec od KMP na Jesenského). Táto požiadavka bola už raz podaná a odpoveď bola odložená až po vyjadrení dopravného inšpektorátu.   Bohužiaľ polomery oblúkov v križovatke neumožňujú bezpečné vyhýbanie protiidúcich vozidiel v prípade, že by hlavná cesta bola vedená požadovaným smerom. Z tohto dôvodu môže byť hlavná cesta vedená len v priamom smere. Na zmenu hlavnej cesty by bolo potrebné odkúpiť rožný pozemok a upraviť smerové parametre križovatky.
  Mgr. Medal - žiadam o preverenie (príp. nacenenie) možnosti "debarierizácie" priechodov pre chodcov na svetelnej križovatke Legionárska-Električná (pri rampách), najmä priechodu cez Električnú ulicu.Mgr. Medal - žiadam o preverenie (príp. nacenenie) možnosti "debarierizácie" priechodov pre chodcov na svetelnej križovatke Legionárska-Električná (pri rampách), najmä priechodu cez Električnú ulicu.   Predbežná cenová ponuka bude vypracovaná do 26.8.2016. Následne bude vmč informovaný o výške nákladov.
  Mgr. Medal - Opakujem svoju žiadosť z VMČ Stred 9. mája - žiadam, aby poslanci dostávali zo stavebného úradu informácie o začatých stavebných a územných konaniach. Dodnes som relevantnú odpoveď nedostal.Mgr. Medal - Opakujem svoju žiadosť z VMČ Stred 9. mája - žiadam, aby poslanci dostávali zo stavebného úradu informácie o začatých stavebných a územných konaniach. Dodnes som relevantnú odpoveď nedostal.   Na základe Vašej požiadavky budú poslancom pravidelne zasielané zo strany stavebného úradu informácie o začatých územných a stavebných konaniach s tým, že bude zabezpečená ochrana osobných údajov a iných chránených informácii v režime osobitných právnych predpisov. V danej veci boli oslovení špecialisti pre informačný systém na MsÚ, ktorí majú za úlohu doriešiť technické predpoklady pre spustenie registrácie predmetných konaní. Požiadavka ÚSaŽP na spustenie bola k 1.9.2016.
  Mgr. Medal - žiadam spriechodniť a upratať schodisko (resp. jeho pravú časť s rampou pre kočíky) z podchodu na Jesenského ulici na Električnú. (Príloha č. 2) Mgr. Medal - žiadam spriechodniť a upratať schodisko (resp. jeho pravú časť s rampou pre kočíky) z podchodu na Jesenského ulici na Električnú. (Príloha č. 2)    Uvedené práce boli zrealizované.
  Mgr. Medal – žiada, aby sa z finančných aj časových dôvodov pri realizácii rekonštrukcie Karpatskej ul. počítalo aj s vybudovaním priechodov na križovatke Jesenského, Karpatská, Rybárska. Žiada byť aj prizvaný k prerokovaniu technického riešenia, dopravného projektu.Mgr. Medal – žiada, aby sa z finančných aj časových dôvodov pri realizácii rekonštrukcie Karpatskej ul. počítalo aj s vybudovaním priechodov na križovatke Jesenského, Karpatská, Rybárska. Žiada byť aj prizvaný k prerokovaniu technického riešenia, dopravného projektu.   Uvedené bude zakomponované do projektovej dokumentácie rekonštrukcie mestskej komunikácie Karpatská. Projektant Vám pošle návrh k vyjadreniu.
  Mgr. Medal – žiada informáciu, ako dopadlo jednanie s majiteľom terasy Vevey na Štúrovom námestí týkajúce sa novej výsadby za zničené stromy.Mgr. Medal – žiada informáciu, ako dopadlo jednanie s majiteľom terasy Vevey na Štúrovom námestí týkajúce sa novej výsadby za zničené stromy.   Po vzájomnej komunikácii so správcom verejnej zelene budú chýbajúce dreviny nahradené novými, s užšou vajcovitou korunou, vhodné na výsadbu do spevnených plôch. Jestvujúce javory na stanovišti trpia múčnatkou a zo strany od predajní (textil, obuv) pravdepodobne nepriaznivými podmienkami v koreňovom priestore (vedenia podzemných inž. sietí), došlo k ich postupnému úhynu (postupné uschnutie). V prípade 2 ks javorov "Globossum" zo strany od Prima banky boli tieto s najväčšou pravdepodobnosťou poškodené zámerne, nakoľko ostatné jedinnce stromoradia naďalej na stanovišti prosperujú a sú v dobrom zdravotnom stave. Podnet z dôvodu poškodenia bol zaslaný na ďalšie riešenie na Okresný úrad ŽP ale keďže nebol zistený páchateľ konanie bolo zastavené s výsledkom "poškodenie neznámym páchateľom".
  Mgr. Medal – žiadam o predloženie cenovej ponuky "debarierizácie" priechodov pre chodcov na svetelnej križovatke Legionárska-Električná.Mgr. Medal – žiadam o predloženie cenovej ponuky "debarierizácie" priechodov pre chodcov na svetelnej križovatke Legionárska-Električná.   Dňa 19.9.2016 bola cenová ponuka zaslaná na VMČ Stred.
  Mgr. Medal – žiadal o spriechodnenie a upratanie schodiska z podchodu na Jesenského ulici na Električnú. Odpoveď znela, že to bolo zrealizované. Mgr. Medal však namieta, že uvedené zrealizované nebolo, bolo tam len pozametané, ale to čo naozaj bráni prechodu zostrihanie prevýsajúcich kríkov a náletových krovín odstránené nebolo.Mgr. Medal – žiadal o spriechodnenie a upratanie schodiska z podchodu na Jesenského ulici na Električnú. Odpoveď znela, že to bolo zrealizované. Mgr. Medal však namieta, že uvedené zrealizované nebolo, bolo tam len pozametané, ale to čo naozaj bráni prechodu zostrihanie prevýsajúcich kríkov a náletových krovín odstránené nebolo.   Orez a odstránenie náletových krov bude vykonané do 7.10. 2016
  Mgr. Medal - prosí o informáciu, ako je/bude riešený zber použitého jedlého oleja od občanov mesta a ako o tom budú občania informovaní.Mgr. Medal - prosí o informáciu, ako je/bude riešený zber použitého jedlého oleja od občanov mesta a ako o tom budú občania informovaní.   Možnosti na likvidáciu použitého jedlého oleja od občanov sú (a boli aj v predchádzajúcom VZN ) uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, v čl. 17 Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácnosti:
1. Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
2. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
3. Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám na KO.
4. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach):
a) na zberných dvoroch,
b) počas jarného a jesenného upratovania,
c) do zberných nádob na benzínových pumpách Slovnaft – za cestným mostom na ul. Bratislavská, oproti Billa na ul. gen. M.R. Štefánika.
5. Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
6. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.

VZN vo svojom plnom znení je uverejnené na stránke mesta www.trencin.sk, a občania sú týmto spôsobom informovaní nepretržite. Ak nevie občan ako môže nakladať s daným druhom odpadu, môže sa kedykoľvek obrátiť na Mestský úrad, či už cez web otázky, alebo telefonicky. Informácia o nakladaní s odpadovými jedlými olejmi bola uverejnená aj v INFO. Možnosti na likvidáciu použitého jedlého oleja od občanov sú (a boli aj v predchádzajúcom VZN ) uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín, v čl. 17 Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácnosti:
1. Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
2. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
3. Jedlé oleje a tuky je zakázané zmiešavať s KO a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k zberným nádobám na KO.
4. Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach):
a) na zberných dvoroch,
b) počas jarného a jesenného upratovania,
c) do zberných nádob na benzínových pumpách Slovnaft – za cestným mostom na ul. Bratislavská, oproti Billa na ul. gen. M.R. Štefánika.
5. Prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
6. Použitých jedlých olejov a tukov nie je možné sa zbaviť ich vypustením do kanalizácie.

VZN vo svojom plnom znení je uverejnené na stránke mesta www.trencin.sk, a občania sú týmto spôsobom informovaní nepretržite. Ak nevie občan ako môže nakladať s daným druhom odpadu, môže sa kedykoľvek obrátiť na Mestský úrad, či už cez web otázky, alebo telefonicky. Informácia o nakladaní s odpadovými jedlými olejmi bola uverejnená aj v INFO.
  Mgr. Medal - v súvislosti s minulotýždňovým záberom verejnej zelene na ihrisku pod starým cestným mostom na súkromnú akciu (záber bol v podstate od stredy 7. 9. do nedele 11. 9.) prosím o preposlanie žiadosti o prenájom/záber verejnej zelene, rozhodnutie mesta a rozhodnutie o platobnom výmere za prenájom/záber verejnej zelene.   Kópia žiadosti na záber VZ spolu s rozhodnutím bude prostredníctvom garanta VMČ Stred zaslaná na najbližšie zasadnutie.
  Mgr. Medal - prosím o informáciu, na čo sú dobré, resp. komu patria konštrukcie pred budovou MsP a na Štúrovom námestí pred budovou Prima banky a či nie je možné ich demontovať. Zaberajú verejné priestranstvo a sú (podľa môjho názoru) k ničomu, alebo minimálne k ničomu dobrému. (Príloha č. 4 a č. 5).   Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bola listom vyzvaná k odstráneniu nefunknčných telefónnych búdok z pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín .
  Mgr. Medal - prosím o zaslanie riešenia podnetu p. Repkovej na príslušníkov Mestskej polície zo dňa 28.8. 2016 (príloha č. 6-9)   Vážený pán poslanec, odpovedám Vám za MsP TN na Vašu otázku na pokyn Náčelníka MsP TN. Hliadka MsP TN v daný deň, keď upozornila p. Repkovú na stav jej okrasnej zelene, ktorá rastie na jej plote a zasahuje na verejné priestranstvo, postupovala správnym, zákonným a primeraným spôsobom. Konanie hliadky bolo v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 o Obecnej polícii a v súlade s platným VZN č. 8/2014 o čistote v meste TN. Hliadka menovanú pani len slušne upozornila na daný stav veci, pričom jej bloková pokuta ani nebola udelená. Upozornenie počas nedele napoludnie nepovažujeme za nevhodný čas, nakoľko nebol v danej dobe nočný kľud a preto nemohli byť ani porušené jej zákonné práva. Hliadka tak isto ani nevstúpila na súkromný pozemok p. Repkovej. Čo sa týka poukazovania zo strany p. Repkovej na ostatné nedostatky v meste TN - viď priložené foto, hliadky MsP TN pri výkone hliadkovej činnosti v prípade zistenia obdobných , ako aj iných nedostatkov tieto zdokumentujú na mieste fotograficky a odstupujú príslušnému útvaru mesta na doriešenie, resp. ak sa jedná o súkromný pozemok - majetok, vyzývajú vlastníka, aby nedostatok, alebo závadu odstránil. - zástupca Náčelníka MsP TN pre výkon služby Mgr. Milan Sláviček
  Mgr. Medal - priechod pre chodcov na Palackého na strane pri MsP, ktorý sa ide rekonštruovať - chcem poprosiť o ideálne bezbariérové riešenie, ako je riešené napríklad pri priechode cez Palackého ulicu pri Pasáži Fatima.   Priechod bude mať všetky štandardy na bezbariérovosť: Znížené obrubníky a dlažbu pre nevidiacich.
  Mgr. Medal - prosím o informáciu, ocenenie odburinenia Biskupickej ulice, ktoré sa realizovalo ešte pred prázdninami. Ak sa nedá oceniť konkrétnou sumou, prosím o špecifikáciu, koľko osobohodín na tejto akcii bolo odrobených a aké stroje koľko času na tom strávili.   Odburinenie Biskupickej ulice spolu s cca 100m Záhumenskej ulice (aut. Otoč + pozdlž cintorína) a Legionárskej ulice - úsek od svetelnej križovatky s Električnou po Masaryčky, vrátane zoškrabania hliny a posypového materiálu uskutočnilo MHSL v dňoch 20.7.- 26.7.2016 pri spotrebe práce 49 osobohodín a 4hodín práce stroja - traktora.
  Mgr. Medal - Nozdrkovce - prosíme o nacenenie chodníka od diaľničného privádzača do Nozdrkoviec. Bolo žiadané už na minulom zasadnutí VMČ Stred.   Naďalej čakáme na vypracovanie indikatívnej cenovej ponuky od spol. Cesty Nitra. Uvedené bolo urgované. Po doručení prepošleme cenovú ponuku VMČ.
  Mgr. Medal - Nozdrkovce - v minulosti prišla obec o prepojenie dediny s hrádzou (pre peších a cyklistov). Prosím o návrh riešenia, ako by sa toto prepojenie dalo obnoviť.   Mesto nedisponuje pozemkami, na ktorých by bolo možné vybudovať takéto prepojenie. Z priestorového hľadiska by bolo prepojenie vhodné popri objekte ľavobrežnej čistiarne odpadových vôd. Daný pozemok má však 50 vlastníkov vrátane neznámych.
  Mgr. Medal - Nozdrkovce - sú mimoriadne zaťažené nákladnou dopravou, v súčasnosti aj v súvislosti s výstavbou MVE - prosím o preverenie možnosti riešiť dopravnú obsluhu stavby MVE mimo obec (podľa vyjadrenia miestnych je možné využiť cestu pozdĺž hrádze).   Evidujeme neustále sťažnosti občanov na dopravnú obsluhu tejto stavby. Stavba má však schválený a platný projekt organizácie výstavby po štátnej ceste III/1879, ktorá je v zmysle kategorizácie cestnej siete určená práve na takéto účely.
  Mgr. Medal - Nozdrkovce - prosím o zaradenie cesty v Nozdrkovciach za otočom autobusu do pravidelnej zimnej údržby (cesta síce nepatrí mestu, ale žijú tam občania mesta a verím, že riešenie sa nájde).   Cesta je v majetku mesta po posledný obytný dom v Nozdrkovciach a je zaradená do zimnej údržby.
  Mgr. Medal - Nozdrkovce - prosím o preverenie možnosti upraviť grafikon MHD podľa pripomienok (na meste už evidovaných) občanov Nozdrkoviec s cieľom zlepšenia podmienok pre deti a mládež dochádzajúce MHD do škôl v meste.   Preveríme, a podľa možností urobíme úpravy.
  Mgr. Medal - Nozdrkovce - prosím o riešenie priechodu pre chodcov cez odbočovaciu vetvu privádzača pod novým mostom v smere od mostu do Nozdrkoviec.   Požiadavka sa zaradila do zásobníka investičných akcií.
  Poslanci VMČ Stred dôrazne žiadajú, na základe požiadavky občanov žijúcich v centre mesta, novelizáciu VZN 7/2011 tak, aby bol celoplošný zákaz hudby a hudobnej produkcie na terasách a celoplošný zákaz používania pyrotechniky (ohňostrojov) s výnimkou „SILVESTRA“. Žiadajú o zákaz produkcie hudby v priestoroch, ktoré nie sú odhlučnené a o zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve. Žiadajú opakovane útvar právny, aby na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva pripravili nové znenie VZN-iek, ktoré sa týkajú uvedených požiadaviek. Poslanci v počte 5 za, sa zhodli na tejto požiadavke a odporučili návrh na zmenu príslušných VZN-iek.   odpoveď je v samostatnej prílohe č.1
  Občania žiadajú, aby sa eliminoval aspoň hluk z vonkajších terás (z vonkajších reproduktorov). Žiadajú, aby sa mesto Trenčín zaoberalo zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, hlavne § 3 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona (spolupráca verejného zdravotníctva s obcami a pod. ) a § 27 ods. 4. "Budeme sa musieť obrátiť napr. na média, aby sa mesto zaoberalo touto problematikou?"   odpoveď je v samostatnej prílohe "požiadavka č. 274"
  Mgr. Medal sa pýta či náhradná výsadba za zničené stromy (terasa Vevey na Štúrovom námestí) sa uskutoční túto jeseň.   K uvedenej náhradnej výsadbe naďalej platí ponuka od prevádzky Vevey, na základe ktorej ich zástupcovia zabezpečia na ich náklady dodanie stromov. Samotná realizácia je v kompetencii MHSL, ktoré túto jeseň bude realizovať  časť  náhradnej výsadby (NV) za  výruby z r. 2013. Zničené stromy neboli asanované na žiadosť o výrub, ale na oznámenie o výrube a v týchto prípadoch výrubu nie je zákonom predpísaná NV. My ich nahradíme v rámci NV za iné v centre mesta asanované dreviny, kde máme zákonom predpísanú NV. Plánujeme to v priebehu budúceho roku.
  Mgr. Medal žiada, aby "debarierizácia" priechodu pre chodcov na svetelnej križovatke Legionárska-Električná bola zaradená do investičných akcií.   Uvedené bolo zaradené do zásobníka investičných akcií.
  Mgr. Medal na predchádzajúcom VMČ žiadal, aby mu bola doložená kópia žiadosti spolu s rozhodnutím (záber verejnej zelene na ihrisku pod starým mostom) aj s platobným výmerom ze prenájom. ÚSaŽP doručil rozhodnutie, ktorým sa mení pôvodné rozhodnutie. Pôvodné rozhodnutie nebolo doložené. V zmenenom rozhodnutí je, že sa znižuje plocha záberu na 160 m2. Žiada o predloženie pôvodného rozhodnutia a doloženie platobného výmeru, koľko a za aký záber verejnej zelene malo byť zaplatené a koľko a kedy reálne zaplatené bolo.

  Pôvodné rozhodnutie bude predložené na najbližšom VMČ Stred prostredníctvom garanta komisie. Stanovisko ÚE: záber zelene bol riešený daňovým konaním, pričom v zmysle §11 zákona č.5663/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov je informácia o daňovom subjekte získaná v daňovom konaní daňovým tajomstvom. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je možné Vám zaslať požadované informácie. V daňovom konaní postupujeme v súlade so zákonom č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a účinného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KOaDSO.
  Mgr. Medal prosí ÚP o právny rozbor, komu patria chodníky na starom cestnom moste a kto je zodpovedný za ich údržbu prípadne opravu.   Vlastníctvo chodníkov na mostoch upravuje vyhláška 35/1984 federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o cestných komunikáciach (cestný zákon): §8 k §5 zákona, odstavec 2: Súčasťami diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú najmä mosty (nadcestia), po ktorých je komunikácia vedená, včítane chodníkov na nich, strojové vybavenie sklápacích mostov, ľadolamy, vozovky, priepusty, tunely, oporné, zárubné, obkladové a parapetné múry, tarasy, cestné svahy, cestné pomocné pozemky, priekopy a ostatné povrchové odvodňovacie zariadenia, zábradlia, odrazníky, prievozy, zvádzadlá, pružidlá, smerové stĺpiky, staničníky a medzníky, zásnežky, cestná zeleň, odpočívadlá, odstavné pruhy a plochy pre zastávky hromadnej verejnej dopravy, dopravné značky a zariadenia (s výnimkou svetelných znamení slúžiacich na riadenie dopravy a stanovíšť dopravných orgánov), zásobníky a skládky údržbových látok, ochranné zelené pásy, dopravné ostrovčeky a hlásnice. Súčasťami diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú aj ich privádzače a vetvy križovatiek a protihlukové múry a protihlukové valy vyvolané výstavbou komunikácie a pokiaľ sú umiestnené na cestnom pozemku.
  Mgr. Medal žiada ÚSaŽP o informáciu týkajúcu sa megabillboardu (ul. Električná-ul. Legionárska), je stavba legálna? Má platné stavebné a kolaudačné rozhodnutie, vrátane prívodu inžinierských sietí. Či je prívod elektriny legálne povolený a skolaudovaný.   Stavba bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska bola povolená stavebným úradom. Na stavbe bol vykonaný štátny stavebný dohľad ktorý zistil, že stavebník realizoval stavbu v rozpore s povolením, osvetlenie nebolo súčasťou povolenej stavby. Prívod elektrickej energie k bigboardu nie je vybudovaný. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu nebolo vydané, v súčasnosti je prerušené. Stavebný úrad momentálne koná vo veci odstránenia nepovolenej zmeny reklamnej stavby, ktorou je osvetlenie bigboardu. Stavba môže byť skolaudovaná až po odstránení predmetnej nepovolenej zmeny stavby.
  Mgr. Medal na podnet občanov sa pýta ako bude prebiehať budúci rok rekonštrukcia Mierového námestia? Ako budú informovaní podnikatelia a nájomníci na Mierovom námestí? Budú môcť mať na námestí terasy? Dokedy-termín, budú podnikatelia a obyvatelia Mierového námestia informovaní o priebehu rekonštrukcie?   Téme rekonštrukcie Mierového námestia bude venované Verejné stretnutie primátora s občanmi v Športovej hale 30.11.2016. Všetci prevádzkari a majitelia budov dostanú poštou pozvanie, aby sa prezentácie a diskusie zúčastnili. Prezentácii harmonogramu výstavby námestia bude venovaný druhý blok diskusie s občanmi. Pristúpili sme k tomuto kroku preto, lebo majiteľov prevádzok a budov na námestí je veľké množstvo a na úrade nedisponujeme takou miestnosťou, do ktorej by sa všetci pomestili.
  Mgr. Medal v akom stave je osadenie blikačiek na priechodoch a osvetlenie priechodov? O ktoré priechody pre chodcov (lokalita) sa jedná?   odpoveď je v samostatnej prílohe "požiadavka č.288"
  Mgr. Medal na predchádzajúcom VMČ žiadal o zostrihanie prevýsajúcich kríkov a náletových krovín v oblasti schodiska z podchodu na Jesenského ul. na Električnú. Odpoveď bola, že uvedené bude vykonané do 7.10.2016.....ale nebolo, ku dňu konania VMČ Stred daný zásah urobený nebol, schodisko je tak naďalej nepriechodné, čo je stav trvajúci LEN od prvého upozornenia na tento problém už 3. mesiac!!!   Zeleň bola MHSL základne upravená tak, aby bolo schodisko spriechodnené, prípadný nedostatok bude odstránený do 10.11.2016.
  Mgr. Medal – žiada o doloženie kolaudačného rozhodnutia keď bude vydané na stavbu bigboardu medzi ul. Električná, Legionárska ÚSaŽP Kolaudačné rozhodnutie na stavbu vydané nebolo, o jeho vydaní budeme VMČ Stred informovať.
  Poslanci VMČ Stred spolu s občanmi žiadajú, aby pre obyvateľov a podnikateľov Mierového námestia, Matúšovej a Farskej ulice bolo zorganizované samostatné pracovné stretnutie, kde budú prizvané všetky dotknuté a zodpovedné osoby či už z mestského úradu alebo inej inštitúcie, firmy, ktorí budú vedieť občanom zodpovedať všetky otázky týkajúce sa rekonštrukcie (rozsahu a postupu prác, fázovania, predpokladaného obmedzenia pohybu, dopravy, prevádzok, vrátane Slovenskej pošty...) Mierového námestia. Mgr. Medal považuje stretnutie v športovej hale len za politickú akciu, daná - vecná téma si vyžaduje iný formát, s vopred zaslanými pozvánkami všetkým dotknutým občanom a podnikateľom na Mierovom námestí, Matúšovej a Farskej ulici.   V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou Mierového námestia sa s veľkou pravdepodobnosťou uskutoční viac ako jedno takéto pracovné rokovanie v termíne: december 2016 - podľa potreby.
  Mgr. Medal – prosí o odstránenie popadaného lístia (schodisko ul. Jesenského-Električná) ÚIS Lístie bude odstránené do 2.12. 2016.
  Mgr. Medal a Ing. Ščepko – žiada o zmeranie vlhkosti vzduchu v MŠ Stromová (rekonštrukcia strechy), došlo k zvlneniu novopoloženej podlahy. Prečo? ÚIS Meranie vlhkosti bolo zrealizované. Nepotvrdilo sa prekročenie limitov. Podlaha bola skontrolovaná a drobné niekoľko centimetrové zvlnenie bolo opravené k spokojnosti p. riaditeľky.
  Mgr. Medal - žiada o bezodkladné odstránenie nepovolenej a teda nelegálnej terasy Vevey na Štúrovom námesti. 12.12.16 za UD: Stavebný úrad môže podľa § 88 písm b) stavebného zákona nariadiť odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia len v tom prípade, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom.
za USaŽP: V zmysle uvedeného začal stavebný úrad v roku 2015 konanie o dodatočnom povolení predmetnej stavby. Toto konanie však bolo prerušené do vyriešienia predbežnej otázky, ktorou je žaloba podaná na Krajskom súde v Trenčíne na preskúmanie rozhodnutia Pamiatkového úradu SR a súčasne žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky. Nakoľko tieto konania na Krajskom súde priamo súvisia s predmetnou stavbou terasy Caffe Vevey, stavebný úrad vo veci nie je oprávnený rozhodovať a konanie ostane prerušené do právoplatného rozhodnutia príslušného súdu. Po vydaní rozsudku bude stavebný úrad plne rešpektovať rozhodnutie súdu v danej veci. za UP: Konanie o dodatočnom povolení stavby terasy Vevey je prerušené do právoplatného rozhodnutia súdov o žalobách proti rozhodnutiam orgánov, ktoré sú podkladom pre ďalší postup stavebného úradu v tomto konaní. Stavebný úrad bude následne v konaní pokračovať v súlade s vydanými rozhodnutiami súdu. Do ukončenia konania o dodatočnom povolení stavby terasy Vevey nie sú dané dôvody pre začatie konania o nariadení odstránenia stavby.
12.12.16 Mgr. Medal – žiada o doplňujúcu informáciu, či a koľko platia prevádzkovatelia terasy Vevey na Štúrovom námestí za záber verejného priestranstva, a za aké obdobie od vzniku danej terasy ÚD správca dane pri správe dane z dane za užívanie verejného priestranstva za letné terasy postupuje rovnako voči všetkým prevádzkovateľom letných terás v súlade zo zákonom o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO a účinného všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín o miestnych daniach a miestom poplatku za Ko a DSO. V prípade vzniku nedoplatku z predmetnej dane postupuje priebežne pohľadávky na vymáhanie súdnemu exekútorovi na vymáhanie.
Z hľadiska poskytnutia informácie na konkrétny subjekt Vám správca dane oznamuje, že v zmysle zákona 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov informácia získaná pri správe daní je daňovým tajomstvom. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, informácie týkajúce sa konkrétneho daňovníka nie je možné sprístupniť . Zároveň uvádzame, že pri výpočte dane za užívanie verejného priestranstva za letné terasy v centre mesta vychádzame zo sadzby 0,11 eura/m2 a deň a celkovej skutočnej zastavanej plochy letnej terasy.
12.12.16 Mgr. Medal - prosím návrh riešenia na trvalé zamedzenie státia vozidiel priamo v priestore určenom na čakanie pešej cestujúcej verejnosti na zastávke MHD pri Perle (Legionárska ulica) - aktuálna situácia, kedy cestujúci musia nastupovať a vystupovať pomedzi stojace autá, je neakceptovateľná ÚD V rámci parkovacej politiky mesta bude parkovanie v dotknutom mieste upravené vodorovným dopravným značením. Budú vyznačené oficiálne parkovacie miesta a mimo týchto miest bude parkovanie zakázané. Ak toto riešenie nebude dostatočné, budeme hľadať ďalšie formy „upratania“ parkujúcich vozidiel (v nasledovnom poradí: dopravné tiene, odťah vozidiel, parkovacie zábrany....)
12.12.16 Mgr. Medal - prosím o vyriešenie požiadavky obyvateľov Biskupickej ulice - zákaz prejazdu nákladných vozidiel cez túto ulicu (nakoľko je možné využiť alternatívne otvorený diaľničný privádzač) ÚD Dopravný inšpektorát túto požiadavku ústne odobril. Značenie osadíme pravdepodobne najskôr vo februári - potrebné je vysúťažiť dodávateľa značenia.
12.12.16 Mgr. Medal - prosím o bezodkladné nainštalovanie zvislého dopravného značenia protismerného cyklopruhu na Palackého ulici. ÚD Objednávka dodávateľovi bola odovzdaná v októbri 2016. Odvtedy bola niekoľkokrát urgovaná. V súčasnosti sa značenie vzhľadom na zimu sibírskeho typu neosádza. Požiadavku budeme urgovať znovu a verím, že po zlepšení počasia a sprejazdnení cyklopruhu sa tam značky konečne objavia.
12.12.16 Mgr. Medal - prosím o informáciu, kedy budú odstránené rozpadajúce sa reklamné plochy, ktoré sú na hanbu (viď pripojený obrázok, ktorého autorom je p. Sjekel) (príloha č. 1) ÚSaŽP Reklamná plocha patrí spoločnosti RENGL Slovensko s.r.o., ktorá tieto plochy odkúpila od predchádzajúceho majiteľa. Spoločnosť rokuje s Mestom Trenčín o uzatvorení zmluvy. Podľa návrhu spoločnosť RENGL po uzatvorení zmluvy nahradí existujúce reklamné plochy novými. Návrh zmluvy aj kompletný materiál bol predložený na schválenie komisii ŽPDI a ÚP, komisii FMK a výborom mestských častí. O uzatvorení zmluvy so spoločnosťou RENGL alebo o odstránení plôch z pozemkov mesta musia rozhodnúť poslanci MsZ /rozhodnú orgány mesta v najbližšom období/. Vlastník tohto zariadenia bude upozornený, aby odstránil poškodenú časť reklamnej plochy.
12.12.16
požiadavka občanov - osvetlenie biskupického cintorína a spevnenie chodníka - prosíme o vyjadrenie zodpovedných útvarov MsÚ, čo je potrebné pre vybavenie tejto požiadavky občanov.
ÚIS Mesto Trenčín nemá na žiadnom zo svojich cintorínov vybudované osvetlenie. Podmienkou vybudovania osvetlenia, ako aj spevneného chodníka je schválenie financií v mestskom rozpočte na uvedené investičné akcie.
Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: