Pripomienky k Zmenám a doplnkom ÚPN Trenčín č. 7

Domov > Články
Pripomienky k Zmenám a doplnkom ÚPN Trenčín č. 7

Pripomienky k Zmenám a doplnkom ÚPN Trenčín č. 7

Predkladateľ: Richard Medal, Nové Prúdy 20, Trenčín

Dátum: 7. 3. 2022

Všeobecné pripomienky – k záväznej časti:

I. Pripomienka k regulačným listom, v ktorých sú zadefinované primárne, vyhovujúce a podmienečne vhodné funkcie v tom ktorom bloku funkčného využitia územia. Platný text je možné chápať tak, že celý blok môže byť zastavaný nie primárnou funkciou (napr. UB 01 – rodinnými domami), ale vyhovujúcou funkciou (napr. malopodlažnými bytovými domami), či dokonca (so súhlasom Útvaru územného plánovania) podmienečne vhodnou funkciou (napr. zariadeniami obchodu, verejného stravovania). Analogických príkladov by sa dalo uviesť celý rad.

Navrhujem, aby takéto nastavenie bolo doplnené jasnou reguláciou a kvantifikáciou, koľko % územia daného bloku môže byť najviac využitých na vyhovujúcu, resp. podmienečne vhodnú funkciu.

II. Zároveň navrhujem, aby v celom materiáli sa vyskytujúce poznámky typu “výnimky sú možné so súhlasom mesta (Útvaru územného plánovania)” boli odstránené, nakoľko týmto stráca záväznosť územného plánu akúkoľvek legitimitu a kompetenciu.

III. V kapitole C.2.1.3 – sa vo všeobecnosti definuje poňatie hodnôt maximálnej miery zastavanosti, minimálneho podielu zelene a maximálnej konštrukčnej výšky podlažia (ako úvod k hodnotám, ktoré sú uvedené v regulačných listoch pre jednotlivé funkčné plochy). V tejto súvislosti uvádzam pripomienky k navrhovanému definovaniu zelene/zelených plôch:

- vodopriepustné povrchy (štrk, kamenná drť,...) by mali byť dnes štandard (v súlade so STRADAKL), ale funkciu zelene spevnené vodopriepustné plochy neplnia a nedajú sa teda započítavať do plôch zelene – NAVRHUJEM z definície plôch zelene tieto úplne vypustiť;

- vegetačné strechy a fasády poskytujú výrazne nižšiu kvalitu funkcií zelene v porovnaní so zeleňou na prirodzenom teréne – NAVRHUJEM úplne vypustiť možnosť započítania plochy takýchto striech/fasád do plôch zelene, hoci len nejakým zlomkovým koeficientom; zelené strechy a fasády treba chápať ako vhodný architektonický či estetický prvok, nepreceňujme však ich ekologický či environmentálny význam (navyše v prostredí, keď stavebník/investor nemusí žiadnym spôsobom garantovať dlhodobú funkčnosť strešnej či fasádovej zelene – jedna vec je pri povoľovaní stavby zadeklarovať, resp. pri kolaudácii aj zdokladovať výsadbu na streche či na fasáde, údržba takejto zelene ale býva veľmi problematická a aj pri dobrom úmysle stavebníka rastliny hynú, živoria a po čase zostáva na strechách iba štrk s vyschnutými rastlinami – dtto pri fasádovej zeleni) – v takomto prostredí sa toto ustanovenie môže stať nástrojom na zníženie plôch skutočnej a funkčnej zelene, preto môj návrh jednoznačne preferovať a maximalizovať podiel práve takých „pravých“ zelených plôch.

Konkrétne pripomienky – k smernej časti:

1) Ad špeciálny regulatív U55 – napr. zmeny 1/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 3/3, 4/2, 7/6 a ďalšie -  ustanovujúci požiadavky na minimálnu výšku zástavby v bloku, s cieľom zabrániť extenzívnemu využitiu územia. 

Domnievam sa, že je to neprípustný zásah do vlastníckeho práva majiteľov nehnuteľností v daných lokalitách – diktát, ako vysoké budovy je povinný majiteľ postaviť (či už nové či pri rekonštrukcii stávajúceho objektu) bez ohľadu na jeho zámer a/alebo jeho finančné/investičné možnosti. Dôsledkom môže byť chátrajúca zástavba v daných blokoch, nakoľko majitelia si nebudú môcť dovoliť stavať v súlade s požiadavkou na minimálnu zástavbu bloku.

Navrhujem daný regulatív prehodnotiť a vyradiť minimálne z lokalít, kde je aj zástavba rodinných domov.

2) Ad zmena 1/7 – objekt starého železničného mosta. Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia na nešpecifikované komerčné vybavenie (UO 02 B) a stanovenie maximálnej výškovej hladiny na 3 NP. Podrobnejšie požiadavky na rozvoj je navrhnuté stanoviť špeciálnym regulatívom U53. 

Nakoľko táto zmena významne zasahuje do nadregionálneho biokoridoru NRBK1 – Rieka Váh, je potrebné zvážiť dopady trojpodlažnej výstavby na železničnom moste na migráciu živočíchov, najmä vtákov po rieke. Masívna stavba na moste môže byť významnou prekážkou. Navrhujem zníženie podlažnosti objektu a zároveň vyžiadanie stanoviska ornitologickej spoločnosti.

3) Ad zmena 1/10 - Zmena sa dotýka plochy na ktorej sa nachádza obchodné centrum Prior a priľahlých plôch. Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia na polyfunkčné územie mestského centra – centrálny mestský blok (UC 01 A) a zaradenie bloku medzi mestské bloky s detailnejšou reguláciou priestorového usporiadania. Cieľom riešenia je zohľadniť v ÚPN pripravovaný zámer na prestavbu OC Prior. 

Navrhujem v súvislosti s touto zmenou, zohľadňujúcou záujmy investora, zachovať súčasnú plochu pešej zóny v danom bloku, napríklad jej vymedzením do samostatného bloku funkčného využitia územia. Táto žiadosť je zohľadnením záujmov verejnosti na zachovanie verejného priestoru.

4) Ad 1/20 - Zmena sa dotýka plôch na Námestí Sv. Anny, Jilemnického a Legionárskej ulici. Podľa ÚPN je pre dané plochy stanovené funkčné využitie pešia zóna (UD 01 G), so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 1 NP a verejné parky a parkové úpravy (UZ 01 B) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 0 NP. Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia na koridory komunikácií, v súlade so súčasným vymedzením a charakterom uličných priestorov. 

Nesúhlasím s touto zmenou – funkčné využitie, ktoré v aktuálne platnom územnom pláne počíta s rozšírením pešej zóny v danej lokalite, je nadčasové, plne v súlade s ideou postupného vymiestňovania individuálnej automobilovej dopravy z centier miest aj so stratégiami adaptácie na klimatické zmeny. Samozrejme je potrebné zachovať koridor pre verejnú dopravu, zásobovanie a dopravu obyvateľov bývajúcich v danej lokalite. To sa ale nepochybne dá riešiť aj so zachovaním myšlienky rozšírenia pešej zóny. Navrhujem preto túto zmenu vypustiť a zadať vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti rozšírenia pešej zóny so zachovaním koridorov pre verejnú dopravu, zásobovanie a dopravnú obsluhu obyvateľov predmetnej lokality.

5) Ad 4/3 - Zmena sa dotýka plôch zelene pozdĺž Soblahovskej ulice. Podľa ÚPN je pre dané plochy stanovené funkčné využitie verejné parky a parkové úpravy (UZ 01 B) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 0 NP. Predmetom navrhovanej zmeny je zmena maximálnej výškovej hladiny na 1 NP, s cieľom vytvoriť predpoklady pre doplnenie menších zariadení dotvárajúcich plochy verejnej zelene. 

Navrhujem túto zmenu vyradiť a ponechať plochy verejnej zelene bez akejkoľvek, hoci aj drobnej zástavby. Možno by navrhnutou zmenou vznikli nové možnosti občerstvenia, teoreticky sa tým zatraktívnia tieto zelené plochy pre niektorých ľudí, návštevníkov. Iným ľuďom ale takéto ukrajovanie zo zelených plôch vyhovovať nemusí, nehovoriac o negatívnych vplyvoch podobných zariadení – či už sa to hluku či zvýšenej tvorby odpadu či pohybu zásobovacích vozidiel týka. Okrem toho už len z princípu každé zastavanie zelene (ak nie je nevyhnutné z dôvodu rozvoja bývania či inej nenahraditeľnej infraštruktúry) znižuje bazálnu kvalitu životného prostredia, danú funkciami zelene v meste. Stánky občerstvenia ani nepohltia prach, ani nevyprodukujú kyslík, ani nezadržia vlahu a vodu...

6) Ad 4/8 - Navrhovaná zmena (zámena súvisiaca s bodom 6/3) sa nachádza na okraji lesoparku Brezina. Jedná sa o plochu priliehajúcu k zástavbe rodinných domov na Partizánskej ulici. Podľa ÚPN je pre danú plochu stanovuje funkčné využitie mestský rekreačný les / lesopark (UZ 01 A) s maximálnou výškovou hladinou 1 NP. Navrhovaná je zmena funkčného využitia územia na súkromné záhrady a sady (UZ 01 H) so stanovením maximálnej výškovej hladiny na 1 NP. Zmena je navrhovaná na základe dohody smerujúcej k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pri Armádnej ulici s ich súčasným vlastníkom. 

Navrhujem obidve zmeny (4/8 a 6/3) vyradiť. Akékoľvek revízie hraníc lesoparku Brezina zo súkromných dôvodov (čoho by bola táto prípadne schválená zmena precedensom) sú v rozpore s verejným záujmom. Zmena by umožnila na predmetnom pozemku aj výstavbu v rámci platných regulatívov, čo je na hranici lesa z viacerých dôvodov (estetických, krajinno-ekologických aj lesoochranných) nevhodné. Dlhodobo preto tento zámer aj ako poslanec MsZ odmietam podporiť.

7) Ad 4/11 - Zmena sa dotýka plochy v blízkosti križovatky Inoveckej ulice a ulice Petra Bezruča. Podľa ÚPN je pre danú plochu stanovené funkčné využitie polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia (UB/O) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 4 NP a nekomerčné vybavenie samostatné (areálové) (UO 01 A) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 7 NP+S. Predmetom navrhovanej zmeny je stanovenie funkčného využitia na polyfunkčnú zónu bývania a občianskeho vybavenia (UB/O) pre celú plochu a stanovenie maximálnej výškovej hladiny na 7 NP. 

Navrhujem znížiť maximálnu výškovú hladinu s ohľadom na obyvateľov okolitých bytových a rodinných domov.

8) Ad 4/12 - Zmena sa dotýka plochy v blízkosti križovatky Soblahovskej ulice a ulice Petra Bezruča. Podľa ÚPN je pre danú plochu stanovené funkčné využitie nešpecifikované komerčné vybavenie (UO 02 B) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 4 NP ašpeciálnym regulatívom U13 a pozdĺž juhovýchodného okraja verejné parky a parkové úpravy (UZ 01 B) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 0 NP. Predmetom navrhovanej zmeny je stanovenie funkčného využitia na nešpecifikované komerčné vybavenie (UO 02 B) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 4 NP, UO 02 A so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 1 NP a polyfunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia (UB/O) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 5 NP+S, s cieľom zohľadniť v ÚPN pripravovaný zámer na revitalizáciu areálu Penziónu Formula. 

Navrhujem znížiť maximálnu výšku budov tak, aby netienili školským areálom v susedstve.

9) Ad 5/11 - Zmena sa týka plochy nachádzajúcou sa medzi hrádzou a ulicou Ľudovíta Stárka. Podľa ÚPN je pre danú plochu stanovené funkčné využitie sprievodná zeleň komunikácií, hrádzí a zeleň s primárnou izolačnou funkciou (UZ 01 E) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 2 NP. Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia na plochy a zariadenia cestnej dopravy – hromadné garáže a parkoviská (UD 01 B1) so stanovením maximálnej výškovej hladiny na 0 NP, s cieľom vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie potrebných plôch pre statickú dopravu. 

V súlade so Stratégiou adaptácie na klimatické zmeny by bolo pri tejto zmene vhodné presnejšie vyšpecifikovať, koľko parkovacích miest bude v lokalite prípustných a akým spôsobom bude zabezpečené, aby boli tieto plochy vybudované s použitím vodopriepustných stavebných materiálov (zatrávňovacích tvárníc napr.).

10) Ad 5/14 - Zmena sa týka plochy protipovodňového dvora SVP nachádzajúceho sa na pravom brehu Váhu. Podľa ÚPN je pre danú plochu stanovené funkčné využitie športové plochy samostatné (UO 02 A) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 2 NP. Predmetom navrhovanej zmeny je preradenie navrhovaného športového prístavu z etapy návrhu do etapy výhľadu a zmena funkčného využitia na plochy a zariadenia slúžiace pre úpravu odtokových pomerov a ochranu proti povodniam (UT 01 H) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 1 NP a stanoveným špeciálnym regulatívom U22 požadujúcim v bloku výhľadovo uvažovať s umiestnením športového prístavu. 

S ohľadom na umiestnenie pozemku (parcela reg. C č. 3484/140, k.ú. Trenčín) v bezprostrednej blízkosti zóny ochrany lužného lesa vo vyhlásenom OCHÚ Trenčiansky luh (nariadenie č. 9/2021), aj s ohľadom na fakt, že daná lokalita je samozrejmou súčasťou nadregionálneho biokoridoru Rieka Váh, je nutné využívať územie iba takým spôsobom, ktorý nebude v rozpore so všeobecnými záujmami ochrany prírody a konkrétne s predmetom ochrany OCHÚ. Ním sú nielen biotopy lužného lesa, ale aj jeho prvky a citlivé väzby medzi nimi. Medzi tieto prvky patria aj tu sa vyskytujúce zákonom chránené živočíchy. V uvedenej zóne ochrany lužného lesa je zakázané usmrcovať, poškodzovať, rušiť alebo inak ohrozovať prirodzene sa vyskytujúce živočíšne druhy, okrem športového rybolovu v súlade s rybárskym zákonom. Z tohto dôvodu nie je v lokalite vhodné výhľadovo uvažovať s umiestnením kumulatívnych zdrojov rušenia chránených živočíchov, teda ani nad umiestnením hausbótu, ani ho využívať ako športový prístav. Pri prevádzke športového prístavu nebude možné účinne regulovať počet ľudí na malom priestore, a teda ani intenzitu akustického alebo optického rušenia.

Navrhujem preto túto zmenu upraviť takto: “…Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia na plochy a zariadenia slúžiace pre úpravu odtokových pomerov a ochranu proti povodniam (UT 01 H) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 0 NP” (bez ustanovenia špeciálneho regulatívu U22).

11) Ad 5/20 - Zmena sa týka plôch nachádzajúcich sa západne od areálu priemyselného parku. Podľa ÚPN je pre dané plochy stanovené funkčné využitie územie poľnohospodársky využívaných plôch a ostatnej krajinnej zelene. Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia na výrobné územie – priemyselný park (UV 01) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 2 NP, plochy odpadového hospodárstva (UT 01 I) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 3 NP a sprievodná zeleň komunikácií, hrádzí a zeleň s primárnou izolačnou funkciou (UZ 01 E) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 0 NP. Cieľom navrhovanej zmeny je vytvorenie predpokladov pre ďalší rozvoj priemyselného parku a pre umiestnenie zariadení odpadového hospodárstva slúžiacich pre zhodnocovanie odpadu ako aj pre jeho zber, zhromažďovanie, triedenie, skladovanie a úpravu. 

Uvedená zmena umožní v danej lokalite výstavbu spaľovne odpadu. Všeobecne sú spaľovne odpadu zdrojom mnohých foriem znečistenia (z ktorých sú exhaláty zo samotného spaľovania odpadu pri dnešných moderných technológiách spaľovania tým najmenším, aj keď nie zanedbateľným problémom). Prevádzka spaľovne odpadov je problematická najmä z dôvodu zvážania odpadu (z ako veľkého regiónu?) a z dôvodu jeho uskladňovania pred spálením. Z týchto dôvodov je potrebné posúdiť potrebnú kapacitu spaľovne a zadefinovať do územného plánu možnosť výstavby iba takého rozsahu zariadenia, aby sa ním riešili potreby likvidácie odpadu vyprodukovaného v meste Trenčín, či najviac v jeho spádovej oblasti (okolité obce), aby sa predišlo výstavbe spaľovne pre široký región (so zvozom odpadov možno od Piešťan až po Žilinu, s výraznými vplyvmi znečistenia z dopravy, skladovania aj spaľovania odpadu). Zároveň by bolo potrebné posúdiť smer prevládajúcich vetrov a prerokovať zámer s občanmi okolitých mestských častí Trenčína aj okolitých obcí (minimálne Kostoľnej – Záriečia). V návrhu nie je navyše žiadna informácia o potenciáli využitia tepla, vznikajúceho pri spaľovaní odpadov (či o inom spôsobe energetického zhodnotenia odpadu).

Z uvedených dôvodov navrhujem danú zmenu vypustiť a vrátiť sa k jej zapracovaniu do ďalších nasledujúcich Zmien a doplnkov ÚP po odbornej aj verejnej diskusii o možnostiach, rizikách a podmienkach umiestnenia spaľovne odpadu v Trenčíne.

12) Ad 7/7 - Zmena sa týka plochy nachádzajúcej sa južne od Východnej ulice medzi plochami existujúcich záhradkárskych osád. Podľa ÚPN je pre danú plochu stanovené funkčné využitie územie poľnohospodársky využívaných plôch a ostatnej krajinnej zelene. Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia na obytné územie – zmiešaná zástavba malopodlažnými bytovými domami (UB 06) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 4 NP+S a stanovenými špeciálnymi regulatívmi U7, U13, U56c, stanovujúcimi požiadavky vzhľadom na polohu územia v ochrannom pásme lesa, cintorína a spôsob dopravnej obsluhy územia. Lokalita zmeny zasahuje do lokálneho biokoridoru LBK 4 - Lavičkový potok. 

Navrhujem túto zmenu vypustiť a zachovať lokalitu v aktuálnej funkcii poľnohospodársky využívaných plôch. Narušenie lokálneho biokoridoru Lavičkového potoka, vrátane jeho brehových porastov a lokality výskytu množstva chránených druhov živočíchov – či už výstavbou bytoviek, či už ich dopravným napojením cez Lavičkový potok... by malo devastačné následky na objekty ochrany prírody, ako aj na vodozádržné funkcie tohoto priestoru. Vlastník pozemku v nedávnej minulosti napokon žiadal o odstránenie časti porastu drevín za účelom obnovenia poľnohospodárskeho využívania pozemku – čo je so zámerom výstavby bytoviek nekompatibilné.

13) Ad 7/8 a 7/9 - intenzívna zástavba, obytné územie a občianske vybavenie na východnom okraji sídliska Juh a zmena koridorov komunikácií. Lokality zasahujú do lokálneho biocentra Halalovka. 

Pripájam sa v tejto veci k stanovisku Štátnej ochrany prírody, ktorá požaduje úpravu hraníc lokalít za účelom zachovania biocentra celkom bez stavebného zásahu do existujúcich porastov drevín. V časti lokality ide o mokraď a genofondovú plochu v zmysle Zákona o ochrane prírody, na zmenu jej stavu by bol potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

14) Ad 7/13 - Zmena sa týka plôch ležiacich južne od areálu teplárne pri Východnej ulici. Podľa ÚPN je pre danú plochu stanovené funkčné využitie územie poľnohospodársky využívaných plôch a ostatnej krajinnej zelene. Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia na nešpecifikované komerčné vybavenie (UO 02 B) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 2 NP a stanoveným špeciálnym regulatívom U7. Plocha podľa textu navrhovaných zmien ÚPN nekoliduje so žiadnym súčasným ani navrhovaným chráneným územím prírody, rovnako ako so žiadnym súčasným a navrhovaným prvkom ÚSES. 

Navrhujem túto zmenu vypustiť. Plocha – pramenná blast ľavostranného prítoku Lavičkového potoka, porastená vrbinou – je mokraď v zmysle Zákona o ochrane prírody,  logická súčasť ÚSES, z dôvodu ochrany prírody, ale aj zachovania prvku prispievajúceho k zmierňovaniu následkov klimatických zmien, navrhujem teda túto zmenu vypustiť a ponechať súčasný stav – FV územie poľnohospodársky využívaných plôch a ostatnej krajinnej zelene.

15) Ad 7/15 - Predmetom navrhovanej zmeny je doplnenie koridoru pre umiestnenie cyklochodníka medzi zastavaným územím mesta Trenčín a územím obce Soblahov do ÚPN a zároveň zaradenie cyklotrasy medzi Trenčínom a Soblahovom medzi verejnoprospešné stavby. 

So zmenou súhlasím, avšak aj podľa miestnej obhliadky bolo uvažované s trasovaním cyklochodníka po jestvujúcej poľnej ceste. V návrhu je však koridor cyklochodníka posunutý do priestoru zarasteného súvislým pásom zelene (stromov aj krov). Navrhujem preto využiť na cyklochodník pôvodne uvažovanú poľnú cestu a zachovať pás zelene, ktorý má v súčasnosti dôležitú ekostabilizačnú funkciu v poľnohospodársky využívanej krajine a v budúcnosti navyše poskytne príjemné prostredie aj cyklistom. Nepovažujem za efektívne kvôli cyklotrase vyrúbať jestvujúcu zdravú zeleň a následne pri cyklotrase realizovať inú - náhradnú výsadbu. A to ani v prípade, ak sú (pravdepodobne) dôvodom zmeny trasovania nevysporiadané súkromné pozemky.

16) Ad 9/1 - Zmena sa dotýka severnej časti golfového areálu na ľavom brehu Váhu. Podľa ÚPN je pre danú plochu stanovené funkčné využitie UR 02 s maximálnou výškovou hladinou 0 NP. Predmetom navrhovanej zmeny je rozdelenie bloku na dve časti, zmena maximálnej výškovej hladiny na 1 NP a stanovenie špeciálneho regulatívu U21 určujúceho podmienky pre umiestnenie zariadení slúžiacich pre občerstvenie návštevníkov. 

Navrhujem zmenu vypustiť. Z podobných dôvodov, ako pri zmene 4/3 (bod 5). Tu navyše hneď pri hrádzi fungujú dve občerstvovacie zariadenia. Okrem toho akékoľvek umiestňovanie stavieb v záplavovom území sa neodporúča. Či v tomto prípade to neplatí?

17) Ad 9/10 - Zmena sa týka areálu spoločnosti VOD-EKO v Nozdrkovciach. Podľa ÚPN je pre danú plochu stanovené funkčné využitie nešpecifikované komerčné vybavenie (UO 02 B) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 2 NP+S, sprievodná zeleň vodných tokov a zeleň s primárnou rekreačnou a ochrannou funkciou (UZ 01 F) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 0 NP a vodné plochy a toky (UA 01). Predmetom navrhovanej zmeny je zmena funkčného využitia na obytné územie – zmiešaná zástavba malopodlažnými bytovými domami (UB 06) so stanovenou maximálnou výškovou hladinou 4 NP+S. Uvedený návrh vychádza z overenia možností využitia územia Urbanistickou štúdiou zóny Bobrovnícka sihoť. 

V súvislosti s touto zmenou, s potenciálom výstavby nových cca 580 b. j., v materiáli chýba popis riešenia dostatočnej dopravnej infraštruktúry v obci Nozdrkovce. Pripomínam, že cez obec vedie úzka cesta, ktorá nie je dimenzovaná na zásobovanie a prevádzku priemyselných areálov za obcou, neviem si predstaviť, čo súčasným obyvateľom obce prinesie zvýšený stavebný ruch v prípade výstavby plánovaných bytových domov, ale aj výrazný nárast dopravy nových obyvateľov. Navrhujem preto do ZaD doplniť alternatívne dopravné riešenia, možnosti obchvatu obce Nozdrkovce, doplnenie chodníka, verejného osvetlenia a ďalšej potrebnej infraštruktúry v obci...

Titulný obrázok: Výrez z Komplexného návrhu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, platného Územného plánu mesta Trenčín, zdroj: www.trencin.sk

Zdieľať:
Odkaz na tento článok: www.richardmedal.sk

K článku nie sú zatiaľ žiadne komentáre!

Pridanie komentára
Upozornenie: Komentáre sú moderované, každý komentár musí byť schválený administrátorom!
Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslicu dva: